مطالعات مدرسه معماری ۱۶۰ص

مطالعات مدرسه معماری ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

فصل اول : بيان موضوع طراحي
۱- عنوان
۲- بيان مساله و ضرورت طراحي
۳- بيان اهداف
۴- مباني نظري عام طرح
فصل دوم: مطالعات پايه
۱- آموزش عمومي
۱-۱- هدف از آموزش
۱-۲- تأثير آموزش بر فرهنگ
۱-۳- تأثير فرهنگ بر جامعه
۱-۳-۱- ارزش‌ها و صورتهاي پايدار و كهن
۱-۳-۲- ارزش‌ها و صورتهاي نيمه پايدار يا سبك
۱-۳-۳- ارزش‌ها و صورتهاي زودگذر يا مد
۱-۴- وظايف مدرسه در مقابل فرهنگ
۱-۴-۱- فهم ميراث فرهنگي
۱-۴-۲- ارزش سنجي ميراث فرهنگي
۱-۴-۳- توسعه و پيشرفت ميراث فرهنگي
۲- آموزش و پرورش
۲-۱- تاريخچه آموزش و پرورش در ايران
۲-۱-۱- سيستم آموزشي سنتي
۲-۲- مدرسه در تاريخ معماري ايران
۲-۲-۱- قبل از ورود اسلام
۲-۲-۲- بعد از ورود اسلام
۲-۲-۲-۱- مدارس در دوران اوليه سلجوق
۲-۲-۲-۲- مدارس ايراني در دوران ايلخاني
۲-۲-۲-۳- دوران طلايي مدارس ايراني
۲-۲-۲-۴- مدارس دوران صفويه
۲-۲-۳- استخراج ويژگي‌هاي برجسته معماري ايراني در طراحي مدارس
۲-۲-۴- مدرسه در تاريخ معماري ايران
۲-۲-۴-۱- بررسي تعدادي از مدارس قديمي ايران
۲-۲-۴-۱-۱- مدرسه دارالفنون
۲-۲-۴-۱-۲- مسجد مدرسه سپهسالار
۲-۲-۴-۱-۳- مدرسه عليا»‌ي تون (فردوس)
۲-۲-۴-۱-۴- مدرسه علميه عليا
۲-۲-۴-۲- آموزش و پرورش در دوران معاصر
۲-۲-۴-۲-۱- ايجاد نوعي مقايسه بين شرايط امروز و ديروز
۲-۳- اهداف آموزش و پرورش در ايران
۲-۴- تلفيق آموزش با هنر و علمي شدن هنرها
۲-۴-۱- پيدايش اولين هنرستان‌ها (مراكز فني حرفه اي) در ايران
۲-۴-۲- اصول آموزش وپرورش در هنرستان‌ها
۲-۴-۲-۱- محتواي آموزش
۲-۴-۳- اهميت و آموزش فني حرفه‌اي (هنرستان ها)
۲-۴-۴- اهداف آموزش فني حرفه‌اي
۲-۵- نقد و بررسي نظام‌هاي آموزش و پرورش
۲-۵-۱- سيستم آموزشي سنتي (معلم محور)
۲-۵-۲- سيستم آموزش رايج (موضوع محور)
۲-۵-۳- سيستم آموزشي مدرن (دانش‌آموز محور)
۲-۶- مقايسه سيستم‌هاي آموزشي و انتخاب شيوه آموزشي مناسب
۳- هنر
۳-۱- وابستگي انسان امروز با موضوعات فرهنگي مثل هنر
۳-۱-۱- تعريف فرهنگ
۳-۱-۲- تعريف و منشا هنر
۳-۱-۳- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن
۳-۲- فلسفه هنر- چيستي هنر
۳-۲-۱- تعريف هنر در موضوع
۳-۳- انواع هنر
۳-۳-۱- هنرهاي ديداري
۳-۳-۲- هنرهاي شنيداري
۳-۳-۳- هنرهاي گفتاري
۳-۳-۴- هنرهاي آميخته
۳-۴- هنر زيبا و هنر كاربردي (دوگانگي كاذب)
۳-۵- تعريف هنرهاي تجسمي
۴- نوجواني و جواني
۴-۱- تعريف جواني (بررسي روانشناختي گروه سني جوان)
۴-۱-۱- مشخصه اصلي دوره جواني
۴-۱-۲- سنين نوجواني و جوان
۴-۲- رشد جسمي و جنسي (بلوغ)
۴-۳- رشد و تغييرات تفكر در نوجوان و جوان
۴-۴- خلاقيت ويژگي مهم نوجوانان و جوانان
۴-۴-۱- خلاقيت چيست؟
۴-۴-۱-۱- تفكر واگرا
۴-۴-۱-۲- تفكر همگرا
۴-۴-۲- ويژگي‌هاي نوجوان خلاق
۴-۴-۳- خلاقيت و محيط اجتماعي
۴-۵- روحيات جوان
۴-۵-۱- خود و خودانگاره
۴-۵-۲- عزت نفس
۴-۵-۲-۱- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران
۴-۵-۲-۲- عوامل موثر در عزت نفس
۴-۵-۳- شخصيت و عوامل تاثير گذار برآن
۴-۵-۴- هويت و عوامل شكل دهنده آن
۴-۵-۴-۱- دستيابي به هويت
۴-۵-۴-۲- تعليق هويت
۴-۵-۴-۳- توقف هويت
۴-۵-۴-۴- پراكندگي هويت
۴-۵-۵- وضعيت هويت در سنين مختلف
۴-۵-۵-۱- هويت جنسي
۴-۵-۵-۲- هويت اجتماعي و فرهنگي
۴-۶- عواطف در جوانان
۴-۷- نيازهاي جوانان
۴-۷-۱- نيازهاي كمبود
۴-۷-۲- نيازهاي رشد
۴-۷-۳- نيازهاي رواني نسل جوان و تبعات عدم ارضاي آنها
۴-۸- علايق جوانان
۴-۹- نظام‌هاي فرهنگي- اجتماعي موثر در رشد نوجوانان و جونان
۴– تاثير شرايط اجتماعي و اقتصادي بر وضعيت نوجوانان و جوانان
۴– جايگاه جوان در جامعه
فصل سوم : مطالعات تكميلي
۱- مقررات ساختماني در سايت با كاربري آموزشي
۱-۱- تراكم ساختماني در كاربري آموزشي
۱-۱-۱- مقررات ساختماني در حوزه زمينهاي آموزشي با كاربري آموزشي
۱-۱-۲- پاركينگ در كاربري آموزشي
۲- اركان و اصول طراحي فضاي آموزشي
۲-۱- مكان يابي فضاي آموزشي
۲-۱-۱- كاربري‌هاي سازگار
۲-۱-۲- كاربري‌هاي ناسازگار
۲-۱-۳- قرارگيري مركز آموزشي در سايت شهر با توجه به ضوابط و اولويتهاي همجواري و دسترسي
۲-۱-۴- تحليل و پيشنهادات همجواريها
۲-۱-۵- مكان يابي با توجه به فرم و شكل زمين
۲-۱-۶- شرايط محيطي
۲-۱-۷- اوضاع طبيعي زمين
۲-۲- جهت يابي فضاي آموزشي
۲-۳- دسترسي به فضاي آموزشي
۲-۳-۱- شعاع دسترسي
۲-۳-۲- عوامل كاهش شعاع دسترسي
۲-۴- ايمني واحدهاي آموزشي
۲-۴-۱- ايمني در مقابل سوانح طبيعي
۲-۴-۲- ايمني در مقابل سوانح غير طبيعي
۲-۴-۲-۱- حريق
۲-۴-۲-۲- خطوط انتقال و توزيع برق
۲-۴-۳- ايمني در ارتباط با حوادث داخلي مدرسه
۲-۴-۴- رعايت عقب نشيني جلوي ورودي مدارس
۲-۵- ساختار و سازمان دهي محيط در مدرسه
۲-۶- تناسبات انساني و نقش آن در طراحي
۲-۶-۱- ابعاد و اندازه‌هاي وسايل مدرسه
۲-۷- خصوصيات فيزيكي مدارس
۲-۷-۱- انواع سازماندهي مدارس
۲-۷-۱-۱- سازماندهي مرکزي
۲-۷-۱-۲- سازماندهي خطي
۲-۷-۱-۳- سازماندهي شعاعي
۲-۷-۱-۴- سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي
۲-۷- خصوصيات فيزيكي مدرسه
۲-۷-۲- ظرفيت مدارس
۲-۷-۳- تعداد طبقات مدارس
۲-۷-۴- مساحت و حداقل سطح زير بناي مورد نياز
۲-۷-۶- ظرفيت و سرانه فضاها
۲-۷-۶-۱- فضاهاي بسته و سرپوشيده
۲-۷-۶-۲- فضاهاي محوطه
۲-۷-۷- سازمان دهي و ساخت كلاس
۲-۷-۷-۱- سازمان اجتماعي كلاس
۲-۷-۷-۲- سازمان دهي محيط فيزيكي (انواع چيدمان در كلاس)
۲-۸- خصوصيات محيط درس
۲-۸-۱- نورگيري كلاس‌ها
۲-۸-۱-۱- استفاده از نور طبيعي
۲-۸-۱-۲- استفاده از نور مصنوعي
۲-۸-۲- اهميت عامل رنگ در فضاهاي آموزشي
۲-۸-۲-۱- مباني رنگها
۲-۸-۳- صوت
۲-۸-۳-۲- آلودگي صوتي توسط وسايل نقليه
۲-۸-۳-۳- روش‌هاي كنترل سر و صدا
۲-۸-۴- شرايط مناسب هوا در فضاهاي داخلي
۲-۹- خروجي‌هاي مدارس
۲–راهروهاي پله
۲– راهرو ها
۲– نرده‌هاي حفاظ پله
۲– درها
۲– فضاهاي واحد آموزشي
۲–۱- فضاهاي بسته يا سرپوشيده
۲–۲- فضاهاي باز و محوطه
۲– نكاتي در طراحي فضاهاي اموزشي
۲-۱۶- اصول كلي در طراحي هنرستانها
۲-۱۷- آشنايي بارشته نقشه كشي معماري
۲-۱۸- اصول مربوط به طراحي فضاهاي ورزشي در مدارس
چکيده فصل سوم ( مطالعات تكميلي )
فصل چهارم : مطالعات تطبيقي
۱- بررسي نمونه‌هاي داخلي
۱-۱- هنرستان دخترانه پاپلي خلعتبري، تهران
۱-۲- دانشکده هنر‌هاي زيبا
۲- بررسي نمونه‌هاي خارجي
۲-۱- دانشگاه پل
۲-۲- مدرسه هنر و معماري فلوريدا
فصل پنجم : مطالعات زمينه
مطالعات زمينه
۱-۱- ويژگي‌هاي شهر مشهد
۱-۱-۱- مطالعات جغرافيايي و اقليمي
۱-۱-۲- خصوصيات اقليمي
۱-۱-۳- تقسيمات اقليمي و تيپولوژي معماري
۱-۱-۴- ويژگي‌هاي معماري در مناطق گرم و خشك
۱-۲- اثرات اقليمي در طراحي فضاهاي آموزشي
۱-۲-۱- ضرورت توجه به بحث طراحي اقليمي در ساختمان‌هاي آموزشي
۱-۳- عمده‌ترين ويژگي‌هاي اقليمي براي ساختمانهاي آموزشي در شرايط آب و هوايي مشهد
۱-۴- فرم كالبدي و سازمان دهي پلان
۱-۵- ابعاد و اندازه پنجره‌ها
۱-۶- عمق سايه بان
۱-۶-۱- ضريب سايه بان (c)
۱-۷- تهويه مورد نياز
۱-۸- مصالح ساختماني و رنگ سطوح خارجي
۱-۸-۱- تاثير رنگ خارجي
۱-۹- گياهان و فضاي سبز
۱– پيشنهاد سيستم سرمايش و گرمايش مكانيكي مناسب
۲- مطالعات جمعيتي شهر مشهد
۲-۱- جمعيت كنوني شهر مشهد
۲-۲- جمعيت شناور شهر مشهد ۰
۲-۳- جمعيت آينده شهر مشهد ۰
فصل ششم : معرفي سايت پروژه
۱ـ عوامل مهم و تأثير گذار در مكان يابي سايت آموزشي
۲ـ معرفي سايت
۲-۱- بررسي منطقه پروژه
۲-۱-۱- وضعيت فيزيكي زمين (ابعاد و اندازه‌هاي سايت)
۲-۱-۲- موقعيت مكاني به لحاظ كاربري‌هاي اطراف
۲-۱-۳- دسترسي‌هاي پيرامون سايت و وضعيت ترافيكي آن
۲-۱-۴- ترافيك
۲-۱-۵- تراكم ساختماني در محدوده سايت
۳- سايت آناليز
۳-۱- تحليل دسترسي‌ها و درجه بندي معابر
۳-۲- بررسي كاربري‌هاي اطراف و تراكم طبقاتي
۳-۳- بررسي گره‌هاي ترافيكي و آگوستيك
۳-۴- بررسي وضعيت تابش
۳-۵- ديد و منظر از بيرون سايت به درون
۴- عكس‌هاي سايت
فصل هفتم : برنامه فيزيك طرح
برنامه فيزيكي طرح
فصل هشتم : مباني طراحي معماري پروژه
۱- مباني نظري خاص طرح
منابع
مطالعات مدرسه معماری ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید