مطالعات مدرسه معماری ۱۸۰ص

مطالعات مدرسه معماری ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

 

مقدمه: ۷
بيان مسئله: ۷
هدف، ضرورت تحقيق و عنوان پروژه: ۱۱
مباني نظري عام طرح ۱۳
چكيده (خلاصه)پروژه: ۱۴
كارگاه معماري ۱۵
بيانيه اصول و اهداف ۱۶
نظريه آموزشي ۱۷
بخش اول: مطالعات پايه ۲۰
۲-۱ سير تحول آموزش معماري: ۲۰
گسستگي دوم ۲۱
(concept) 23
۳-۱ شيوه هاي سنتي آموزش معماري ۲۷
۴-۱ چكيده ۲۸
مروري بر تاريخچه آموزش معماري: ۲۸
مروري بر شيوه سنتي: ۲۹
مروري بر تاريخچه آموزش آكادميك معماري در ايران: ۲۹
فصل دوم: مبحث آموزش معماري (عام) ۳۱
۱-۲ مقدمه ۳۱
۲-۲ نظريه اي بر آموزش معماري ۳۱
۳-۲ نقدي بر روشهاي آموزش معماري: ۳۲
دروس نظري: ۳۵
دروس كارگاهي: ۳۵
پيشنهادها و راهكارها: ۳۷
۴-۲ نگاهي به آموزش معماري در دوران معاصر ۳۹
۵-۲ بستر در زمينه كار معماري: ۳۹
تحول نظام آموزشي: ۴۰
كارگيري آنها و در نهايت طراحي معماري ۴۱
۶-۲ چكيده ۴۲
مروري بر نظريه آموزش معماري: ۴۲
مروري بر مدخل بر روشهاي آموزش معماري: ۴۴
فصل سوم: مبحث آموزش معماري خاص ۴۶
۱-۳ مقدمه ۴۶
۲-۳ آموزش در جهت معماري اسلامي ۴۷
۳-۳ جايگاه درس تاريخ معماري در آموزش معماري ۵۲
ضرورت بررسي موضوع: ۵۳
۱- مقطع بيش از انقلاب فرهنگي: ۵۴
انقلاب فرهنگي و درس تاريخ معماري: ۵۴
تاريخ در خدمت طراحي: ۵۶
۴-۳ چكيده ۵۸
مروري بر جايگاه درس تاريخ معماري: ۵۹
فصل چهارم: تنوع دانشهاي موجود در معماري ۶۰
۱-۴ مقدمه ۶۰
۲-۴ شناسايي حوزه هاي كلي درسي معماري ۶۰
۳-۴ رابطه معماري با ساير رشته ها ۶۳
۴-۴ چكيده: ۶۵
فصل پنحم: انواع سازماندهي ۶۸
۱-۵ سازماندهي مركزي ۶۸
۳-۱-۵ چگونگي استفاده از سيستم سازماندهي مركزي در مدارس ۶۹
۱-۲-۵ ويژگي هاي كلي سازماندهي شعاعي: ۷۰
۲-۲-۵ سيستم سازماندهي شعاعي در مدارس: ۷۱
۱-۴-۵ ويژگيهاي سازماندهي مجموعه اي: ۷۴
فصل ششم: اصول و احكام طراحي فضاهاي آموزشي ۷۵
۶-۱-۱ اصول معماري ۷۵
احكام معماري: ۷۵
ايجاد انعطاف پذيري در فضاهاي آموزشي. ۷۶
احكام معماري: ۷۷
احكام معماري: ۷۸
احكام معماري: ۸۱
نتيجه گيري: ۸۴
احكام معماري: ۸۵
اصول طراحي: ۸۶
دلائل: ۸۶
احكام معماري: ۸۶
اصول طراحي: ۸۸
دلائل: ۸۸
احكام معماري: ۸۸
اصول طراحي: ۸۹
مقدمه: ۹۷
طراحي معماري: ۱۰۰
آموزشكده معماري: ۱۰۴
مديريت و حرفه معماري: ۱۰۹
بخش دوم: مطالعات تكميلي ۱۱۲
– تنظيم طرحها و پروژه هاي اجرايي ۱۱۵
دورنماي تحصيلي كليه رشته هاي فني و حرفه اي: ۱۱۷
سابقه هنرستان در مشهد: ۱۱۹
مقايسه برنامه آموزشي دانشگاههاي مختلف در رشته معماري: ۱۲۲
فصل دوم: آئين كار ايمني واحدهاي آموزشي ۱۳۵
تعيين، ابعاد و اندازه هاي مناسب راهرو و راه پله ۱۳۹
محل صف جمع، تجمع و قدم زدن ۱۴۰
پاركينگ وسايل نقليه ۱۴۲
۳-۲-۲ آئين كار تامين آسايش محيطي در فضاهاي آموزشي ۱۴۲
۴-۲-۲ ايمني، سازه و تاسيسات در واحدهاي آموزشي ۱۴۹
مدرسه دارالفنون ۱۵۵
دانشكده هنرهاي زيبا: ۱۵۶
دانشكده معماري A.A 159
مدرسه معماري UIC 164
برنامه هاي آموزشي خاص مدرسه ۱۶۹
مركز هنرهاي بصري كارپنتر، دانشگاه هاروارد ۱۷۰
مروري بر مركز هنرهاي بصري كارپنتر: ۱۷۵
دانشگاه يــل ۱۷۶
مصالح و نما: ۱۷۶
مدرسه هنر و معماري فلورايد ۱۷۹
برنامه هاي آموزشي فارغ التحصيلان: ۱۸۱
باهاوس، طراحي صنعتي – معماري: ۱۸۲
آموزش برنامه ريزي: ۱۸۴
مفروضات بنياني: ۱۸۵
برنامه آموزشي باهاوس: ۱۸۸
مباني نظري ساختمان: ۱۹۲
چكيده: ۱۹۵
مطالعات مدرسه معماری ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید