مطالعات مركز تحقيقات برنج كشور (همراه با نقشه هاي اتوكد) ۱۰۰ص

مطالعات مركز تحقيقات برنج كشور (همراه با نقشه هاي اتوكد) ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

فصل اول کلیات ۱
مقدمه ۲
۱۱) تبیین موضوع پروژه ۲
۱۱۱)معرفی موضوع پروژه .۲
۲۱۱)معرفی برنج .۴
۱۲۱۱)گیاهشناسی برنج .۴
۲۲۱۱) شرایط مناسب کشت برنج .۵
۲۱)ضرورت طرح موضوع ۶
۳۱) معرفی سایت پروژه ۷
۱۳۱) مکان یابی سایت پروژه ۷
۲۳۱) برخی از دلایل انتخاب سایت .۸
۴۱) روش جمع آوری اطلاعات پروژه ۸
۵۱) معرفی روش و فرایند طراحی .۹
نتیجه گیری ۹
فصل دوم مبانی نظری طرح .۱۱
مقدمه .۱۲
۱۲) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی .۱۲
۱۱۲) تعاریف اولیه ی تحقیق ۱۲
۱۱۱۲)مفهوم تحقیق و محقق .۱۲
۲۱۱۲) عوامل تعیین کننده در زمینه ی یک کار تحقیقاتی ۱۳
۳۱۱۲) دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی ۱۴
۴۱۱۲) اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات کشور ۱۵
۲۱۲) شرح وظایف سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی .۱۹
۲۲) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی ۲۰
۱۲۲) معرفی و تحلیل نمونه های داخلی مراکز تحقیقاتی ۲۰
۱۱۲۲)مرکز تحقیقات برنج آمل ۲۱
۲۱۲۲) مرکز تحقیقات برنج گیلان ۲۸
۲۲۲) معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مراکز تحقیقاتی ۳۰
۱۲۲۲)مرکز ملی تحقیقات هواشناسی .۳۰
۲۲۲۲) مرکز تحقیقات بالینی لیبسون ۳۴
۳۲) معیارهای نظری برای طراحی مراکز تحقیقاتی ۳۹
نتیجه گیری ۴۰
فصل سوم بستر طراحی ۴۲
مقدمه .۴۳
۱۳) مطالعات اقلیمی سایت پروژه .۴۳
۱۱۳) سیمای اقلیمی مازندران ۴۳
۱۱۱۳) دما .۴۴
۲۱۱۳) رطوبت ۴۴
۳۱۱۳) ميزان بارندگي ۴۵
۴۱۱۳) تابش آفتاب ۴۶
۲۱۳)سیمای اقلیمی شهر بابلسر ۴۷
۱۲۱۳) توزيع زماني و مكاني بارش ۴۷
۲۲۱۳)نم نسبي .۴۷
۳۲۱۳) يخبندان ۴۸
۴۲۱۳) درجه حرارت ۴۸
۵۲۱۳) باد ۴۸
۳۱۳) پوشش گياهي ۴۹
۴۱۳) زمین شناسی ۴۹
۵۱۳) سوانح طبیعی.۵۰
۲۳) مطالعات کالبدی فضایی شهر ۵۰
۱۲۳) روند و جهت توسعه ی کالبدی شهر .۵۰
۱۱۲۳)روند شکل گیری و مراحل توسعه ی شهر .۵۰
۲۱۲۳)عوامل طبیعی محدود کننده ی توسعه ی شهری۵۰
۳۱۲۳)عوامل مصنوعی محدود کننده ی توسعه ی شهری ۵۱
۲۲۳)ساختار فضایی کالبدی شهر .۵۱
۱۲۲۳) عناصر خطی ۵۱
۲۲۲۳) عناصر پهنه ای ۵۲
۳۲۲۳) نظام حمل و نقل و شبکه ی ارتباطی ۵۲
۳۳) معرفی و تحلیل شاخصه های معماری شهر .۵۲
۱۳۳) معماري بومي مازندران ۵۲
۱۱۳۳)شرايط محيطي حاكم بر معماري سنتي مازندران .۵۳
۲۱۳۳)روش هاي عمده ساخت بناهاي مسكوني سنتي ۵۳
۲۳۳) مفاهيم سنتي معماري منطقه .۵۴
۱۲۳۳) خانه ۵۴
۲۲۳۳) ايوان و تالار ۵۴
۳۲۳۳) بام ۵۵
۴۲۳۳) حصار .۵۵
۳۳۳) معماري خانه هاي شهري ۵۵
۴۳) معرفی سایت با نقشه و تصویر .۵۶
۱۴۳) معرفی سایت با نقشه ۵۷
۳۴۲) معرفی سایت با تصاویری از داخل و خارج آن ۵۸
۵۳)احکام حاصل از قوانین شهری و اقلیم .۶۲
نتیجه گیری ۶۳
فصل چهارم برنامه ریزی فیزیکی ۶۵
مقدمه .۶۶
۱۴) لیست فضاهای مورد نیاز مرکز تحقیقات برنج .۶۶
۲۴)مساحت فضاهای خرد و کلان .۷۱
۳۴)دیاگرام روایط فضایی مرکز تحقیقات برنج .۷۶
نتیجه گیری ۷۶
فصل پنجم فرایند طراحی .۷۸
مقدمه .۷۹
۱۵) تحلیل سایت ۷۹
۲۵) مکان یابی بنا در سایت .۸۰
۳۵) ایده های اولیه .۸۱
۴۵) تحلیل گزینه ی برتر ۸۸
۵۵) ملاحظات سازه ای مجموعه .۸۹
۶۵) سناریوی حرکت در فضا .۹۰
فهرست الفبایی منابع و مآخذ ۹۳
نقشه هاي اتوكد شامل :
Joziat
nahayi…tarhe6
saze nahayi
wall section2dwg
مطالعات مركز تحقيقات برنج كشور (همراه با نقشه هاي اتوكد) ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید