مطالعات موزه آب ۶۵ص

مطالعات موزه آب ۶۵ص
قیمت: ۸٫۰۰۰ تومان

۱-۱- مقدمه.
۱-۲- موزه آب :
۱-۳- هدف از انتخاب موضوع:
۱-۴- دلایل انتخاب طرح:
۱-۵- ایده طراحی :
۲-۲-۱- تعريف موزه
۱-۲-۲- تاريخ موزه در ايران.
۱-۲-۳- مخاطبان موزه
۱-۲-۴- انواع موزه
۳-۱- مطالعه الگوهاي معماري..
۳-۱-۱- آب…
۳-۲- حضور طبيعت در معماري..
۳-۳- طبيعت به عنوان بستري براي معماري..
۲-۴- طبيعت رهنمودي در معماري:
۲-۵- نتيجه گيري:
۴-۱- معرفي موزه آب ايران.
۴-۲- معرفي موزه آب يزد:
۵- ۱- ضوابط مربوط به ابعاد و استانداردها
۵-۲- اصول و ضوابط طراحي فضاهاي نمايشگاهي و موزه
۵-۳- عوامل موثر در برنامه‌ريزي فيزيكي:
۵-۴- استانداردها و معيارها
۵-۵ – فضاهاي آموزشي..
برنامه فیزیکی..
منابع و ماخذ :
مطالعات موزه آب ۶۵ص
قیمت: ۸٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید