مطالعات موزه اتومبیل ۱۵۰ص

مطالعات موزه اتومبیل ۱۵۰ص
نکته : این مطالعات در رابطه با موزه اتومبیل می باشد اما اکثر توضیحات در رابطه با تمامی موزه می باشد و به موزه خاصی اشاره نکرده است.
نقشه های این مطالعات بصورت عکس می باشد.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

قیمت :

پيشگفتار۱
مقدمه ۲

فصل اول : شناخت
۱-۱ تعريف موزه ۳
۱- ۲ تاريخچه موزه در جهان۴
۱-۳ دانش موزه داري ۵
۱- ۴ تعريف و پيشينه۵
۱-۵ هدف هاي اصلي ايكوم ۷
۱-۶ كميته بين المللي وابسطه به ايكوم ۷
۱-۷ طبقه بندي موزه ها۱۰
۱-۸ نهادينه شدن موزه ها ۱۲
۱-۹ موزه هاي تاريخي ۱۳
۱-۱۰ موزه هاي هنري ۱۳
۱-۱۱ موزه هاي علمي ۱۴
۱-۱۲ ساختار و عملكرد در موزه ۱۴
۱-۱۳ محل و ساخت موزه ۱۴
۱-۱۴ فضاي فيزيكي موزه ۱۵

فصل دوم : جغرافيا و اقليم
۲-۱معرفي استان كرج ( البرز) ۱۶
۲-۲ وضعيت آب و هوايي جغرافيايي كرج ۱۷
۲-۳ رطوبت نسبي ۱۷
۲-۴ توپوگرافي ويژگيهاي خرد اقليمي ۱۸
۲-۵ موقعيت و تقسيمات كشوري ۱۹
۲-۶ پيشينه تاريخي ۲۰
۲-۷ مراحل گسترش تاريخي شهرستان كرج ۲۲

فصل سوم : بررسي نمونه هاي مشابه در سطح ايران و جهان
۳-۱ موزه هنر هاي معصر تهران ۲۴
۳-۲ موزه فرش ايران ۴۴
۳-۳ موزه گوگن هايم بيلبائو ۵۴
۳-۴ موزه مرسدس بنز ۶۴

فصل چهارم : مباني نظري
۴-۱ در آمد ۶۷
۴-۲ اهداف كلي ۶۷
۴-۳ اصل بنيادي ۶۸
۴-۴ اصل وحدت ۶۹
۴-۵ اصل كثرت ۶۹
۴-۶ اصل تحول ۶۹
۴-۷ اصل تكامل ۶۹
۴-۸اصل تعادل۶۹
۴-۹ اصل تمايز۷۰
۴-۱۰ سبك ديكانستراكشن۷۰
۴-۱۰-۱معاني ديكانستراكشن ۷۰
۴-۱۰-۲ اعتقادات ديكانستراكشنها ۷۱
۴-۱۰-۳ ديكانستراكشن در معماري۷۲
۴-۱۰-۴ اصول فكري اين مكتب ۷۲
۴-۱۰-۵ بناهاي مهم در اين سبك ۷۵
۴-۱۰-۶ معماران معروف ديكانستراكشن ۷۵
۴-۱۱ اولين اتومبيل در ايران ۷۶
۴-۱۲ گفت و گو با خسرو معتضد ( تاريخ نگار معاصر ايران ) ۷۸

فصل پنجم : برنامه فيزيكي و ضوايط و استانداردها
۵-۱ محل و ساخت موزه ۸۴
۵-۲ تالار هاي نمايشي ۸۴
۵-۳ بخشهاي مختلف موزه ۸۵
۵-۳-۱ تالار ورودي ۸۵
۵-۳-۲ لابي و عناصر وابسطه به آن ۸۶
۵-۳-۳ گيشه فروش بليط ۸۶
۵-۳-۴ فضاي انتظار و نشيمن ۸۶
۵-۳-۵ گالريها يا تالار نمايش آثار ۸۷
۵-۴ ويترين۹۰
۵-۵ ترتيب قرار گيري اشياء۹۱
۵-۶ مراكز جانبي موزه ها ۹۱
۵-۶-۱ تالار نمايشگاهي موفت و سالن هاي سخنراني ۹۱
۵-۶-۲ نور در تالار نمايش ۹۲
۵-۶-۳ كتابخانه و مركز نگهداري اسناد۹۳
۵-۶-۴انبار و مخزن ۹۳
۵-۶-۵ كار گاه۹۴
۵-۷ آزمايشگاه۹۴
۵-۷-۱ ويژگي هاي آزمايشگاه ۹۴
۵-۸ چايخانه و كافي شاپ ۹۵
۵-۹ بخش اداري ۹۵
۵-۱۰ نحوه ارائه و نمايش در موزه ۹۵
۵-۱۱ نور در موزه۹۶
۵-۱۲ درجه حساسيت آشياء به نور ۹۷
۵-۱۳ انواع پارچه ۹۷
۵-۱۴ نورالكتريكي۹۸
۵-۱۵ ديوار و كفوش تالار۹۹
۵-۱۶ مسير هاي حركتي ۱۰۱
۵-۱۷ تجهيزات فني و تاسيسات موزه ۱۰۱
۵-۱۸ سيستم تهويه ۱۰۱
۵-۱۹ مراكز جنبي موزه ۱۰۳
۵-۲۰ كارگاه ۱۰۳

فصل ششم : تاسيسات
۶-۱ بخش امور اداري فني خدماتي و تاسيساتي ۱۰۴
۶-۲ تجهيزات فني و تاسيسات موزه ۱۰۴
۶-۳ سيستم برق ۱۰۴
۶-۴ سيستم تهويه ۱۰۴
۶-۵ مقابله با سرقت ۱۰۴
۶-۶ آسانسور ها و بالابر ۱۰۵
۶-۷ تنظيم شرايط محيطي ۱۰۶
۶-۸ آكوستيك ۱۰۶

فصل هفتم : معرفي زمين ، بررسي و تحليل سايت ، روند طراحي ، نقشه ها
تحليل سايت ۱۰۷
شيب زمين يا توپوگرافي ۱۰۷
همجواري۱۰۸
دسترسي سواره و پياده۱۰۹
بادهاي غالب ۱۱۰
نور مطلوب ۱۱۱
كانسبت ۱۱۲
برنامه فيزيكي ۱۱۳
تصاوير ۱۳۶
منابع و ماخذ ۱۵۰
مطالعات موزه اتومبیل ۱۵۰ص
نکته : این مطالعات در رابطه با موزه اتومبیل می باشد اما اکثر توضیحات در رابطه با تمامی موزه می باشد و به موزه خاصی اشاره نکرده است.
نقشه های این مطالعات بصورت عکس می باشد.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید