مطالعات موزه فرش ۹۰ص

مطالعات موزه فرش ۹۰ص
نکته : فونت این پروژه Bnazanin و اندازه فونت ۱۱ می باشد و قابلیت افزایش تعداد صفحات مطالعات تا ۱۵۰ صفحه نیز می باشد.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه
فصل اول:شناخت موضوع طراحي
۱-۱
۱-۱-۱شناخت موضوع ۱۲
۱-۱-۱-۱ واژه فرش۱۳
۱-۱-۱-۲ تاريخچه فرش در جهان۱۴
۱-۱-۱-۳ تاريخچه فرش در ايران۱۴
۱-۱-۱-۴ضرورت توجه به فرش۱۶
۱-۱-۱-۵جايگاه اقتصادي فرش۱۷
۱-۱-۱-۶جايگاه هنري فرش۱۸
۱-۱-۱-۷جايگاه فرهنگي اجتماعي فرش۱۹
۱-۱-۲بررسي موقعيت قرار گيري طرح۲۱
۱-۲-بخش دوم۲۱
۱-۲-۱مباني نظري ۲۱
۱-۲-۱-۱- نقاط عطف۲۱
۱-۲-۱-۲- تقارن و كمپوزيسيون۲۱
۱-۲-۱-۳- ريتم۲۱
۱-۲-۱-۴- اصل مقياس و تناسب۲۲
۱-۲-۱-۵- مقياس انساني۲۲
۱-۲-۱-۶- اصل فضاهاي متباين۲۲
– روشهاي طراحي فضاهاي متباين۲۲
۱-۲-۱-۶- هندسه ۲۳
۱-۲-۱-۷- كل و جزء۲۳
۱-۲-۱-۸شناسايي و بررسي عناصر تشكيل دهنده سيماي معماري سنتي شهر كاشان ۲۴
– حياط ۲۴
– زير زمين ۲۴
– سقف (گنبد)۲۴
– ايوان۲۵
-بادگير۲۵
۱-۳بخش سوم۲۵
۱-۳-۱بررسي استانداردها۲۵
۱-۳-۱-۱ گالري ها۲۵
۱-۳-۱-۲آمفي تئاتر۲۶
۱-۳-۱-۳ كتابخانه۲۷
۱-۳-۱-۴ اداري۲۷
۱-۳-۱-۵پژوهشي ۲۷
۱-۳-۱-۶ آموزشي۲۸
۱-۳-۱-۷انبار۲۸
۱-۳-۱-۸پاركينگ۲۸
۱-۳-۱-۹ تاسيسات ۲۸
۱-۳-۲معرفي فضاها به لحاظ عملكردو نيازهاي تاسيساتي ۲۹
۱-۳-۲-۱-عرصه معرفي۲۹
۱-۳-۲-۱-۱گالري ها ۲۹
۱-۳-۲-۱-۲آمفي تئاتر (سالن چند منظوره)۳۰
۱-۳-۲-۲ كتابخانه۳۰
۱-۳-۲-۳ عرصه اداري۳۱
۱-۳-۲-۴عرصه پژوهشي۳۱
بخش پژوهشي فرش۳۲
گروههاي پژوهشي فرش ۳۲
۱-۳-۲-۴-۱ گروههاي پژوهشي عملي ۳۲
۱-بخش پژوهشي ريسندگي ۳۳
۲ -بخش پژوهشي بافت۳۳
۳ –بخش پژوهشي شيمي و رنگرزي۳۳
۱-۳-۲-۴-۲گروههاي پژوهشي نظري:۳۳
۱-بخش پژوهش تاريخ و هنر۳۳
۲-بخش پژوهش نظري اقتصاد۳۳
۳-بخش پژوهش نظري نساجي۳۳
۱-۳-۲-۴-۳فضاهاي مركز پژوهشي فرش۳۴
۱-۳-۲-۴-۴ عرصه آموزشي۳۵
۱-۳-۲-۵ عرصه خدمات رفاهي و عمومي۳۵
۱-۳-۲-۶رستوران يا چايخانه۳۵
۱-۳-۲-۷ فروشگاه صنايع دستي۳۶
۱-۳-۲-۸- عرصه خدمات پشتيباني۳۶
۱-۳-۲-۹ انبار۳۶
۱-۳-۲-۱۰ نگهباني۳۷
۱-۳-۲-۱۱پاركينگ۳۷
۱- ۳-۲-۱۲تاسيسات ۳۷
۱-۳-۲-۱۳- فضاي سبز۳۷
۱-۳-۲-۱۴بخش خدمات رفاهي۳۹
۱-۳-۲-۱۴-۱چايخانه و فضاي نشيمن۳۹
۳-۳-۱ضوابط ايمني ۳۹
۳-۱-۱-۱اصول ايمني نمايش قالي۳۹
-مواد لازم براي تهيه قالي۳۹
-چگونه قالي به نمايش گذ اشتته مي شود۴۰
-انبار و حمل و نقل و نحوه جابجايي۴۳
۱-۳-۱-۲شستشوي قالي۴۳
۱-۳-۱-۲-۱مراحل مختلف شور قالي۴۳
۱-۳-۴ضوابط ويزه معلولين۴۳
بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي۴۵
۱-۴-۱موزه فرش ايران۴۵
فصل دوم:برنامه ريزي فيزيكي و تدوين اصول وضوابط طراحي۴۸
-۱بخش اول:
۲-۱-۱برنامه فيزيكي و بررسي اصول و ضوابط طراحي۴۸
۲-۱-۴دياكرام روابط۵۵
۲-۱-۵بررسي سازه۵۶
۲-۱-۶بررسي تاسيسات۶۰
۲-۱-۷سيستم ايمني۶۴
۲-۲بخش دوم:تحليل سايت۶۸
۲-۲-۱موقعيت سايت ۶۸
۲-۲-۱-۲ويژگي عمده ساخت كالبدي بخش قديمي شهر كاشان۶۹
۲-۲-۱-۳مطالعات شهرسازي شهر كاشان۷۰
۲-۲-۱-۴هدف از تشكيل و موقعيت كاشان در ارتباط با احداث مجتمع فرش۷۲
۲-۲-۱-۵- سير تاريخي شهر كاشان۷۳
۲-۲-۱-۶- ويژگيهاي محيطي شهر كاشان۷۵
۲-۲-۱-۷ آب و هواي كاشان ۷۶
-جهت گيري مناسب ساختمانها۷۸
-خصوصيات زمين شناسي۷۸
۲-۲-۲بررسي ابعاد و اندازه و فرم زمين۷۹
۲-۲-۳بررسي دسترسي به سايت۸۱
۲-۲-۴بررسي كاربري هاي سايت۸۱
۲-۲-۵بررسي جشم اندلزها۸۲
-ديد و منظر۸۲
-همسايگي ها۸۲
۵-ترافيك و دسترسيها۸۲
۲-۲-۵-۱بناهاي تاريخي همجوار مجموعه۸۳
-تپه تاريخي سيلك۸۳
– باغ فين ۸۳
-بقعه امامزاده (شاهزاده ) ابراهيم۸۴
۲-۲-۵-۲پتانسيل موجود در سايت۸۴
۱-توان هاي شهري۸۴
۲- توان هاي طبيعي۸۴
۳توان هاي چشم انداز۸۵
۴- معرفي بستر طرح (تحليل سايت)۸۵
۵-دسترسي سايت۸۵
۶-شيب سايت۸۵
۷-مناطق و ابنيه همجوار۸۶
بخش سوم : روند طراحي۸۸
فهرست منابع
مطالعات موزه فرش ۹۰ص
نکته : فونت این پروژه Bnazanin و اندازه فونت ۱۱ می باشد و قابلیت افزایش تعداد صفحات مطالعات تا ۱۵۰ صفحه نیز می باشد.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید