مطالعات موزه فنگ شویی ۱۰۰ص

مطالعات موزه فنگ شویی ۱۰۰ص
«طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی موزه واقع در پارک لاله تهران بر اساس اصول چینی فنگ شویی»
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول (ویژگیهای سایت) ۲
شرايط محيطي شهر تهران۲
ارتفاع از سطح دريا و موقعیت جغرافيايي۲
شرايط اقليمي شهر تهران۳
الف ــ حرارت(دما) ۳
ب ــ بارش۴
ج ــ رطوبت۴
د ــ باد۴
شكل و فرم فضا۵
آب شناسي۵
جمع بندي و نتيجه گيري۵
پارک لاله ( فرح )۶
موزه های شهر تهران ۱۲
موزه هنرهای معاصر۱۳
فصل دوم ( موزه- تعريف و تاريخچه ) ۱۷
تاريخچه موزه در جهان۱۸
نهادينه شدن موزه‌ها۱۹
تاريخچه موزه در ايران۲۰
رده بندي موزه‌ها۲۱
ساختار و عملكرد موزه۲۲
فضاي فيزيكي موزه۲۲
محل ساختمان موزه ۲۲
تالارهاي نمايشي۲۳
نور طبيعي۲۳
مراكز جنبي موزه ۲۳
بخش امور اداري ، فني، خدماتي و تاسيساتي۲۴
فصل سوم ( برنامه فيزيكي طرح )۲۵
تدوين برنامه فيزيكي طرح۲۵
برنامه فيزيكي ۲۸
الف : بخش مديريت مجموعه ۲۹
ب : بخش گالري و نمايشگاهي ۲۹
ج : آمفي تاتر و سالن اجتماعات مركزي۳۰
د : بخش تخصصي و كارشناسي موزه۳۱
ر: بخش آموزشي موزه۳۱
ز: بخش خدماتي – فروشگاهي ۳۲
س : كتابخانه ۳۲
ش: بخش خدمات و تاسيسات ۳۳
ص : بخش امنيت و حراست ۳۳
استاندارد ها ی طراحی ۳۳
قسمت اول: استاندارد های شهری۳۴
الف : ساختمانهاي عمومي۳۴
ب : كاربري فرهنگي – مذهبي ۳۵
ج : ضوابط کلی مربوط به احداث ساختمان ۳۶
د : پاركينگ ۳۶
قسمت دوم : استانداردهای عمومی فضاها ۳۶
کتابخانه ۳۷
فضای آموزشی ۳۸
گالریها ۳۸
آمفی تاتر۴۲
استانداردهای فضاهای اداری خدماتی ۴۲
فصل چهارم ( بررسي نمونه اي موزه ها ومجموعه هاي فرهنگي (ايران وجهان) ۴۴
موزه هنرهاي معاصر تهران۴۴
موزه گوگنهايم فرانك گهري۴۶
مركز فرهنگي ژرژيمپيدو ۵۱
موزه ي كودكان اثر تادائو آندو ۵۶
موزه هنر ميلواكي ۵۷
فصل پنجم ( فنگ شویی ) ۶۱
فنگ شويي چيست ؟ ۶۱
تائوئيزم و عرفان شرق دور۶۲
« فنگ شويي » و اصول معاصر طراحي محيط ۶۶
« تئوري فنگ شويي » و كاربردهايش ۶۷
مفهوم Yin , Yang69
عناصر پنج گانه ۷۳
اصل هشت كلمه اي ۷۴
كاربردهاي فنگ شويي در منازل و ساختمانهاي مسكوني ۷۵
اصول و مفاهيم بنيادي ۸۲
رابطه بين يين و يانگ۸۳
يين و يانگ در فرم ساختمان ها ۸۳
عناصر پنجگانه ۸۴
رابطۀ بين عناصر پنجگانه ۸۵
استفاده از عناصر پنجگانه ۸۶
نمودار هشتگانه۸۷
مكعب جادويي۸۸
جهات هشتگانه ۸۸
باگوا۸۹
مفهوم بخش هاي باگوا۹۰
براي روش قطب نمايي فنگ شويي به چه چيزهايي نيازمنديم ؟ ۹۳
نمودار جهات هشتگانه ۹۴
عوامل كوچك ، تأثيرات بزرگ ، راهكارهاي فنگ شويي۹۵
روش عملي به كار گيري يين و يانگ ، عناصر پنجگانه و جهات هشتگانه ۱۰۴
تقسيم بندي فضا طبق عناصر پنجگانه ۱۰۵
فصل ششم ( کانسپت و طرح های اولیه )۱۱۵
فصل هفتم ( پلانهای معماری موزه )۱۳۰
نسخه ی اصلی ترجمه
فهرست منابع و مواخذ ۱۳۸
مطالعات موزه فنگ شویی ۱۰۰ص
«طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی موزه واقع در پارک لاله تهران بر اساس اصول چینی فنگ شویی»
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید