مطالعات موزه مردم شناسی ۱۱۰ص + ۳۰اسلاید

مطالعات موزه مردم شناسی ۱۱۰ص + ۳۰اسلاید
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه الف
فصل اول : شناخت موضوع طراحي
۱-۱- علت انتخاب موضوع۲
۲-۱- آشنايي با فرهنگ‌هاي كشور۲
۱-۲-۱- قوم لر۲
۱-۲-۱-۱- شهرهاي مهم محل سكونت لرها۲
۱-۲-۱-۲- زبان لري ۲
۱-۲-۱-۳- انواع موسيقي در قوم لر ۳
۱-۲-۱-۴- صنايع دستي استان لرستان ۳
۱-۲-۱-۵- صنايع دستي شهري ۳
۱-۲-۲- قوم ترك ۳
۱-۲-۲-۱- زبان تركي به دو دسته تقسيم مي‌شود۳
۱-۲-۲-۲- سلسله‌هاي ترك تبار كه در ايران بعد از اسلام حكومت كردند۴
۱-۲-۲-۳- صنايع دستي ترك‌هاي مقيم استان زنجان ۴
۱-۲-۲-۴- شهرهاي ترك‌نشين ايران كه به زبان تركي آذربايجاني صحبت مي‌كنند۴
۱-۲-۲-۵- صنايع دستي اردبيلي‌ها۴
۱-۲-۲-۶- غذاهاي محلي استان اردبيل ۴
۱-۲-۲-۷- سوغات ۴
۱-۲-۳- قوم كرد۵
۱-۲-۳-۱- گونتيل كردي ۵
۱-۲-۳-۲- صنايع دستي استان كردستان ۵
۱-۲-۳-۳- مهمترين سوغات استان كردستان ۵
۱-۲-۳-۴- صنايع دستي كرمانشاه ۵
۱-۲-۳-۵- سوغات كرمانشاه۵
۱-۲-۴- قوم بختياري۶
۱-۲-۴-۱- موسيقي ۶
۱-۲-۴-۲- پوشش مردان بختياري ۶
۱-۲-۴-۳- پوشش زنان بختياري ۷
۱-۲-۴-۴- آداب سوگواري بختياري‌ها۷
۱-۲-۴-۵- آداب برگزاري مراسم ازدواج و عروسي ۷
۱-۲-۵- خراسان جنوبي ۷
۱-۲-۵-۱- صنايع دستي ۷
۱-۲-۵-۲- بخش دامپروري ۸
۱-۲-۶- استان سمنان ۸
۱-۲-۶-۱- صنايع دستي۸
۱-۲-۷- استان فارس ۸
۱-۲-۷-۱- گويش اصلي ۸
۱-۲-۷-۲- صنايع دستي ۸
۱-۲-۷-۳- سوغات ۸
۱-۲-۸- استان سيستان و بلوچستان ۹
۱-۲-۸-۱- مهم‌ترين صنايع دستي ۹
سوزن دوزي ۹
خامه دوزي۹
۱-۲-۸-۲- صنايع سفالگري ۹
۱-۲-۸-۳- زبان يا گويش رايج ۹
۱-۲-۹- شهرهاي شمالي كشور۱۰
۱-۲-۹-۱- قوم گيلكي ۱۰
۱-۲-۹-۲- زبان‌هاي رايج ديگر ۱۰
۱-۲-۹-۳- فرآورده‌هاي كشاورزي گيلان ۱۰
۱-۲-۹-۴- غذاهاي گيلاني ۱۰
۱-۲-۹-۵- سوغات ۱۰
۱-۲-۱۰- استان مازندران ۱۱
۱-۲-۱۱- استان گلستان ۱۱
۱-۲-۱۱-۱- زبان رايج ۱۱
۱-۲-۱۱-۲- سوغات مهم ۱۱
۱-۲-۱۲- استان يزد ۱۱
۱-۲-۱۲-۱- صنعت كشاورزي۱۱
۱-۲-۱۲-۲- صنايع آنها ۱۱
۱-۲-۱۳- استان بوشهر ۱۲
۱-۲-۱۳-۱- سوغات بوشهر ۱۲
۱-۲-۱۴- استان قم ۱۲
۱-۲-۱۴-۱- سوغات ۱۲
۱-۲-۱۵- استان همدان ۱۲
۱-۲-۱۵-۱- صنايع دستي ۱۲
۱-۲-۱۵-۲- سوغات۱۲
۱-۳- پيرامون موزه ۱۳
۱-۳-۱- تعريف موزه ۱۳
۱-۳-۲- معناي لغوي و اصطلاحي موزه ۱۳
۱-۳-۳- تاريخچه موزه ۱۴
۱-۳-۴- اهداف موزه ۱۴
۱-۳-۵- انواع موزه‌ها ۱۵
۱-۳-۵-۱- موزه‌هاي تاريخي ۱۵
۱-۳-۵-۲- موزه‌هاي تخصصي ۱۶
۱-۳-۵-۳- موزه‌هاي علمي ۱۶
۱-۳-۵-۴- موزه‌هاي فني و صنعتي ۱۶
۱-۳-۵-۵- موزه‌هاي هنري ۱۷
۱-۳-۶- وضعيت موزه‌هاي بعد از انقلاب در ايران ۱۷
۱-۳-۷- موزه‌هاي معروف جهان و ايران ۱۷
۱-۳-۷-۱- موزه ايران باستان ۱۸
۱-۳-۷-۲- موزه آستان قدس مشهد ۱۸
۱-۳-۷-۳- موزه‌ي مردم شناسي در تهران ۱۸
۱-۳-۷-۴- موزه پارس در شيراز۱۹
۱-۳-۸- موزه‌هاي مردم شناسي دنيا ۱۹
۱-۳-۹- موزه‌ي مردم شناسي در ايران ۱۹
۱-۳-۱۰- موزه‌هاي موجود در تهران ۲۰
۱-۴- آشنايي با غرفه‌ها ۲۱
۱-۴-۱- غرفه زندگي ۲۱
۱-۴-۲- سفالگري ۲۱
۱-۴-۳- غرفه آرايش ۲۲
۱-۴-۴- غرفه ساخته‌هاي چوبي ۲۲
۱-۴-۵- غرفه شيشه ۲۲
۱-۴-۶- غرفه اشياء سنگي۲۲
۱-۴-۷- غرفه قلم كار ۲۲
۱-۴-۸- غرفه نمد ۲۳
۱-۴-۹- غرفه منبت كاري و خاتم كاري ۲۳
۱-۴-۱۰- غرفه خرامين، قلمدان، و عقد نامه‌ها ۲۴
۱-۴-۱۱- قلمدان سازي ۲۴
۱-۴-۱۲- غرفه درويش ۲۴
۱-۴-۱۳- غرفه ساز ۲۵
۱-۴-۱۴- غرفه روشنايي ۲۵
۱-۴-۱۵- غرفه عقد ۲۶
۱-۴-۱۶- غرفه حمام ۲۶
۱-۴-۱۷- غرفه قهوه خانه ۲۷
۱-۴-۱۸- غرفه كلاه‌ها و سر پوش‌ها۲۷
۱-۴-۱۹- غرفه پاپيچ‌ها ۲۸
۱-۴-۲۰- غرفه پوشاك ۲۸
۱-۴-۲۱- غرفه پاپوش‌ها ۲۸
۱-۴-۲۲- غرفه مربوط به بافندگي ۲۹
۱-۴-۲۳- غرفه صنايع دستي ۲۹
۱-۴-۲۴- غرفه سفر ۳۰
۱-۴-۲۵- غرفه گليم‌ها و جاجيم‌ها ۳۱
۱-۴-۲۶- غرفه زيور آلات ۳۱
۱-۵- نقش و ليست عملكردهاي مورد نياز در موزه ۳۲
۱-۵-۱- مضمون موزه ۳۲
۱-۵-۲- گروه بندي فعاليت‌هاي موزه‌اي ۳۲
۱-۵-۳- فعاليت‌هاي اداري ۳۲
۱-۵-۴- فعاليت‌هاي فرهنگي ۳۲
۱-۵-۵- فعاليت‌هاي خدماتي – رفاهي ۳۳
۱-۵-۶- فعاليت‌هاي خدماتي – پشتيباني ۳۳
فصل دوم : شناخت بستر طرح
۲-۱- مطالعات جغرافيايي ۳۵
۲-۱-۱- موقعيت استان ۳۵
۲-۱-۲- موقعيت شهرستان ۳۶
۲-۱-۲-۱- زبان‌هاي گفتاري ۳۶
۲-۱-۲-۲- مذهب ۳۶
۲-۱-۲-۳- ارتفاع از سطح دريا ۳۷
۲-۱-۲-۴- طول و عرض جغرافيايي ۳۷
۲-۱-۲-۵- شيب زمين ۳۷
۲-۱-۲-۶- موقعيت استقرار ۳۷
۲-۱-۲-۷- آب و هوا ۳۷
عوامل جغرافيايي ۳۸
كوير يا دشت ۳۸
رشته كوه البرز۳۸
بادهاي مرطوب و باران زاي غربي ۳۸
اقليم ارتفاعات شمالي ۳۸
اقليم كوهپايه ۳۹
اقليم نيمه خشك و خشك ۳۹
منابع آب ۴۰
۲-۲- مطالعات تاريخي ۴۰
۲-۲-۱- وجه تسميه تهران ۴۰
۲-۲-۲- تاريخچه شهر تهران ۴۱
تحولات بعد از ۱۳۰۰ هجري شمسي را مي‌توان به ۴ دوره تقسيم نمود۴۵
دوره اول (۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ ) ۴۵
دوره دوم ( ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ) ۴۶
دوره سوم ( ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷) ۴۶
دوره چهارم از سال ۱۳۵۷ تا كنون ۴۶
تفريحگاه و گردشگري ۴۷
۲-۲-۳- تاريخچه موزه و تاريخچه موزه در جهان ۴۸
۲-۲-۴- تاريخچه موزه در ايران ۴۹
۲-۳- مطالعات اقليمي ۵۰
۲-۳-۱- مشكلات عمده اقليم گرم و خشك ۵۰
۲-۳-۲- شكل شهر ۵۰
۲-۳-۳- اقليم و ساختمان ۵۰
فرم ساختمان در رابطه با اقليم ۵۱
۲-۳-۴- تابش آفتاب ۵۲
۲-۳-۵- دما ۵۳
۲-۳-۶- رطوبت ۵۳
۲-۳-۷- باد ۵۳
۲-۳-۸- بارندگي ۵۴
۲-۳-۹- اقليم و معماري ۵۵
نكات مهم در مورد پوشش خارجي ساختمان‌ ۵۵
۲-۴- مطالعات اجتماعي – فرهنگي و اقتصادي موزه ۵۶
۲-۴-۱- اثرات اجتماعي – فرهنگي موزه ۵۶
۲-۴-۱-۱- گسترش مناسبات فرهنگي بين اقوام ۵۶
۲-۴-۱-۲- اثرات اقتصادي موزه ۵۶
۲-۵- مطالعات كالبدي۵۷
۲-۵-۱- موقعيت موزه در شهر ۵۷
۲-۵-۲- شبكه‌هاي ارتباطي برون شهري ۵۷
۲-۵-۲-۱- فرودگاه ۵۷
۲-۵-۲-۲- راه آهن ۵۸
۲-۵-۳- فرم كلي شهر تهران ۵۸
۲-۵-۴- ويژگيهاي معماري بومي ۵۹
سايه‌بانهاي متحرك و ثابت ۵۹

فصل سوم : برنامه فيزيكي طرح
۳-۱- فضاهاي بخش موزه ۶۱
۳-۱-۱- گالري‌ها ۶۱
۳-۱-۲- فضاهاي نمايشگاهي ۶۱
۳-۱-۳- فضاهاي خدماتي موزه ۶۶
۳-۲- فضاهاي اداري ۶۶
۳-۲-۱- مدير عامل ۶۶
۳-۲-۲- رؤسا ، سرپرستان، منشي، پذيرش ۶۷
۳-۲-۳- كاركنان عالي رتبه و كارشناسان ۶۸
۳-۲-۴- كارمندان دفتري ۶۹
۳-۳- فضاهاي فرهنگي ۶۹
۳-۳-۱- سالن آمفي تئاتر ( سالن چند منظوره)۶۹
آكوستيك ۷۱
اتاق كنترل نور ۷۲
اتاق كنترل صدا ۷۳
آپاراتخانه ۷۳
۳-۳-۲- فضاهاي آموزشي۷۵
۳-۳-۳- كتابخانه ۷۵
عمق‌هاي مختلف قفسه‌ها ۷۵
شرايط محيطي ۷۶
۳-۳-۴- نمازخانه ۷۶
۳-۴- فضاهاي خدماتي – رفاهي ۷۶
۳-۴-۲- رستوران ۷۷
۳-۴-۳- آشپزخانه ۷۷
۳-۴-۴- آبدارخانه ۷۸
۳-۴-۵- انتشارات ۷۹
۳-۴-۶- سايت كامپيوتر ۷۹
۳-۴-۷- كافي شاپ ۷۹
۳-۵- فضاهاي خدماتي – پشتيباني ۷۹
۳-۵-۱- انتظامات ۸۰
۳-۵-۲- تأسيسات ۸۰
۳-۵-۳- پاركينگ ۸۱
۳-۵-۴- محوطه و فضاي سبز۸۱
۳-۵-۵- سرويس‌هاي بهداشتي ۸۲

فصل چهارم : تجزيه و تحليل سايت
۴-۱- آناليز سايت ۸۴
۴-۱-۱- وضع موجود ۸۴
۴-۱-۲- ديد شمال به سايت ۸۴
۴-۱-۳- ديد جنوب به سايت ۸۴
۴-۱-۴- ديد شرق به سايت ۸۴
۴-۱-۵- ديد غرب به سايت ۸۵
۴-۱-۶- ورودي ۸۵
۴-۱-۷- جهت تابش خورشيد ۸۵
۴-۱-۸- بادها ۸۶
۴-۱-۹- آلودگي صوتي ۸۶
۴-۱-۱۰- كاربري‌ها ۸۷
۴-۲- روند طراحي ۸۷
فصل پنجم : نمونه‌هاي مشابه
۵-۱- نمونه‌هاي مشابه ايراني ۹۱
۵-۱-۱- موزه هنرهاي معاصر ۹۱
۵-۱-۲- موزه مردم شناسي دزفول ۹۵
۵-۱-۲-۱- آشنايي با موزه ۹۵
۵-۱-۲-۲- آشنايي با سازمان موزه ۹۹
۵-۲- نمونه‌هاي خارجي ۱۰۱
۵-۲-۱- موزه حيات و محيط زيست York country ، كارولنياي جنوبي ۱۰۱
۵-۲-۲- موزه يهوديان برزيل ۱۰۶

فهرست تصاوير
عنوان صفحه
فصل اول : شناخت موضوع طراحي
شكل ۱-۱- غرفه زندگي ۲۱
شكل ۱-۲- غرفه نمد ۲۳
شكل ۱-۳- غرفه ساز ۲۵
شكل ۱-۴- غرفه عقد ۲۶
شكل ۱-۵- غرفه حمام ۲۶
شكل ۱-۷- غرفه قهوه‌خانه ۲۷
شكل ۱-۸- غرفه پوشاك ۲۸
شكل ۱-۹- غرفه بافندگي ۲۹
شكل ۱-۱۰- غرفه صنايع دستي ۲۹
شكل ۱-۱۱- غرفه سفر ۳۰
شكل ۱-۱۲- غرفه گليم و جاجيم ۳۱
شكل ۱-۱۳- غرفه زيور آلات ۳۱
فصل دوم : شناخت بستر طرح
شكل ۲-۱- موقعيت استان ۳۵
شكل ۲-۲- موقعيت شهر تهران ۳۶
شكل ۲-۳- منابع آب ۴۰
شكل ۲-۴- تهران قديم ۴۲
شكل ۲-۵- تهران قديم ۴۳
شكل ۲-۶- دروازه شاهزاده عبدالعظيم ۴۵
شكل ۲-۷- دركه تهران ۴۵
شكل ۲-۸- اقليم تهران ۴۸
شكل ۲-۹- اقليم تهران ۴۸
فصل سوم : برنامه فيزيكي طرح
شكل ۳-۱- مبلمان مدير ۶۷
شكل ۳-۲- مبلمان منشي ۶۷
شكل ۳-۳- مبلمان كارمند دفتري ۶۸
شكل ۳-۴- مبلمان كاركنان۶۸
فصل چهارم : تجزيه و تحليل سايت
شكل ۴-۱- ورودي ۸۵
شكل ۴-۲- جهت تابش خورشيد ۸۵
شكل ۴-۳- بادها ۸۶
شكل ۴-۴- آلودگي صوتي ۸۶
شكل ۴-۴- كاربري‌ها ۸۷
شكل ۴-۵- ارتباط فضايي ۸۷
شكل ۴-۶- لكه گذاري ۸۷
شكل ۴-۷- شكل گيري ايده ۱۸۸
شكل ۴-۸- شكل‌گيري ايده ۲۸۸
شكل ۴-۹- شكل‌گيري ايده ۳۸۹
فصل پنجم : نمونه‌هاي مشابه
شكل ۵-۱- ۹۴
شكل ۵-۲- ۹۴
شكل ۵-۳- موزه مردم شناسي ۹۶
شكل ۵-۴- موزه مردم شناسي ۹۶
شكل ۵-۵- موزه مردم شناسي ۹۷
شكل ۵-۶- موزه مردم شناسي ۹۷
شكل ۵-۷- موزه مردم شناسي ۹۸
شكل ۵-۸- موزه مردم شناسي ۹۸
شكل ۵-۹- آشنايي با سازمان موزه ۹۹
شكل ۵-۱۰- پلان مجموعه ۱۰۰
شكل ۵-۱۱- مقطعي از مجموعه ۱۰۰
شكل ۵-۱۲- نما ۱۰۰
شكل ۵-۱۳- موزه حيات وحش كارولنياي جنوبي ۱۰۲
شكل ۵-۱۴- برش موزه ۱۰۳
شكل ۵-۱۵- پرسپكتيو ۱۰۳
شكل ۵-۱۶- سايت پلان ۱۰۴
شكل ۵-۱۷- پرسپكتيو۱۰۴
شكل ۵-۱۸- پرسپكتيو۱۰۵
شكل ۵-۱۹- پلان موزه ۱۰۵
شكل ۵-۲۰- پلان موزه ۱۰۷
شكل ۵-۲۱- سايت پلان ۱۰۷
شكل ۵-۲۲- گالريها ۱۰۸
شكل ۵-۲۳- گالريها ۱۰۸
شكل ۵-۲۴- نماي داخلي ۱۰۹

فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل دوم : شناخت بستر طرح
جدول ۲-۱- ميانگين دما از سال ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۶ ۵۳
جدول ۲-۲- ميانگين رطوبت سال ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۶ ۵۳
جدول ۲-۳- ميانگين وزش باد سال ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۶ ۵۳
جدول ۲-۴- ميانگين بارش سال ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۶ ۵۴
فصل سوم : برنامه فيزيكي طرح
جدول ۳-۱- غرفه‌ها ۶۵
جدول ۳-۲- آكوستيك ۷۱
جدول ۳-۳- آشپزخانه ۷۷
جدول ۳-۴- آبدارخانه ۷۸
جدول ۳-۵- آبدارخانه ۸۰
مطالعات موزه مردم شناسی ۱۱۰ص + ۳۰اسلاید
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید