مطالعات هتل آپارتمان ۱۴۵ص

مطالعات هتل آپارتمان ۱۴۵ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

توريسم: ۲
توریست: ۲
اركان صنعت توريسـم : ۳
توسعه جهانگردي براي رشد اقتصادي و اجتماعي: ۴
جاذبه هاي توريستي ايران: ۷
۲-۱- شهرستان مينودشت.. ۱۰
۳-۱- تاريخچه هتل: ۱۴
۳-۲- سير تحول هتل در اروپا: ۱۴
۳-۳- گراند هتل: ۱۵
۳-۴- انواع هتل ها بر حسب ستاره. ۱۵
۳-۴-۱- هتل بودجه(۱ستاره) ۱۶
۳-۴-۲- هتل های ۲ستاره : ۱۶
۳-۴-۳- هتل های ۳ ستاره: ۱۷
۳-۴-۴- هتل های ۴ ستاره: ۱۷
۳-۴-۵- هتل های ۵ ستاره: ۱۸
۳-۵- انواع مهمانسراها : ۱۹
۴-۱- تعريف موضوع. ۲۴
۴-۱-۱- تعريف هتل: ۲۴
۴-۲- شرح فعاليتهاى هتل: ۲۸
۴-۲-۱- فضاهاي عمومي : ۳۲
۴-۲-۲-گروه فضاهاي مربوط به اقامت.. ۳۳
۴-۲-۳-گروه فضاهاي عمومي مربوط به اقامت در هواي آزاد : ۳۳
۴-۲-۴-گروه فضاهاي عمومي مربوط به غذا خوردن : ۳۳
۴-۲-۴-۱- فضاهاي غذاخوري : ۳۴
۴-۲-۴-۲- آشپزخانه : ۳۵
۴-۲-۵-گروه فضاهاي عمومي مربوط به ورزش و بازي: ۴۰
۴-۲-۶-گروه فضاهاي عمومي جنبي: ۴۰
۴-۲-۶-۱- فضاي سرويس دهنده طبقات : ۴۷
۴-۲-۶-۲- فضاهاي مختص كاركنان هتل : ۵۱
۴-۲-۶-۳- فضاهاي خصوصي : ۵۵
۵-۱- هتل نارنجستان شهرستان نور: ۶۰
۵-۲- هتل همای مشهد. ۶۴
نمونه های خارجی: ۶۵
۵-۳- هتل پاتاگونیا ۶۵
۵-۴- هتل آپارتمان هیوسکی. ۶۷
۶-۱- گونه‏شناسى هتل بر اساس نحوه قرارگيرى اتاقهاى خواب: ۷۰
۶-۲- جدول خصوصيات ميهمانان هتل: ۷۹
۶-۳- طراحى فضاهاى عمومى: ۸۱
لابى: ۸۴
فضاهاى عرضه غذا و نوشيدنى: ۸۹
فضاهاى برگزارى مراسم و فعاليت‏ها: ۹۲
فضاهاى ورزشى: ۹۷
تجزيه و تحليل پاركينگ: ۱۰۱
دفتر مدير اجرائى: ۱۰۷
دفاتر فروش و تداركات.. ۱۰۹
فضاى خدماتى و پشتيبانى (دور از ديد): ۱۰۹
فضاهاى آماده سازى غذا و انبار آذوقه: ۱۱۱
فضاى بارانداز دريافت موارد اوليه، زباله و انبار عمومى: ۱۱۳
نواحى و فضاهاى مربوط به كاركنان: ۱۱۴
رختشويخانه و خانه دارى: ۱۱۷
بخش مهندس و تاسیسات مکانیکی: ۱۱۹
ضوابط معماري ساختماني و درجه بندي هتل آپارتمانهاي كشور. ۱۲۱
منابع و ماخذ: ۱۴۶
مطالعات هتل آپارتمان ۱۴۵ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید