مطالعات هنرستان و خوابگاه ۹۰ص

مطالعات هنرستان و خوابگاه ۹۰ص + ۱۶صفحه ورد و ۷۰صفحه پی دی اف در مورد خوابگاه
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

۱-۱- مقدمه:
درباره مفهوم «آموزش و پرورش» بايد در نظر داشت كه «آموزش و پرورش» منحصر به افراد ، زمان، مكان يا عمل خاي نيست. تاكنون تعريف واحد يا جامع و مانعي از «آموزش و پرورش» به دست نيامده است و اهل نظر هر يك بر پايه تفكرات و تجربيات خود، تعريفي از آن ارائه داده¬اند.
آموزش در دوره هخامنشي به صورت دولتي انجام نمي¬شد و آموزش¬هاي اوليه در خانه انجام مي¬پذيرفت. با فتح ايران توسط اسكندر، روشهاي آموزش يوناني جاي روش¬هاي آموزش در دوران هخامنشي را گرفت. سيستم آموزش اسلامي در ابتدا تاكيد زيادي روي فنون و امور عملي مانند توسعه سيستم¬هاي آبياري، ابداعات كشاورزي ، تجارت، توليد كاغذ و ….. داشت علوم يوناني و فلسفه، ديگر تنها به صورت خصوصي و به عده كمي تدريس مي¬شد. شروع آموزش به نحوه مدرن در ايران با تاسيس مدرسه دارلفنون در تهران و به همت امير كبير رقم خورد.

فهرست مطالب :
فصل اول: كليات
۱-۱- مقدمه ۱۰
۱-۲-۱- اهميت و ضرورت انجام تحقيق ۱۰
۱-۳- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق ۱۰
۱-۴- اهداف مشخص تحقيق ۱۰
۱-۵- سوالات تحقيق ۱۱
۱-۶- فرضيه هاي تحقيق ۱۱
۱-۷- روش شناسي تحقيق ۱۱
۱-۸- متغيرهاي مورد بررسي ۱۱
۱-۹- شرح كامل روش و ابزار ۱۲
۱-۱۰- جامعه آماري ۱۲
۱-۱۱- روش ها و ابزارهاي تجزيه و تحليل داده ها ۱۲
فصل دوم : مباني نظري
قسمت اول: معماري و پايدار
۲-۱-۱- مقدمه ۱۴
۲-۱-۲-۱- برنامه ريزي براي سايت با توجه به مفهوم معماري پايدار ۱۵
۲-۱-۲-۲- گرمايش و سرمايش غيرفعال ۱۵
۲-۱-۲-۳- عايق بندي ۱۶
۲-۱-۲-۴- منابع جايگزين انرژي ۱۶
۲-۱-۲-۵- نور روز ۱۶
۲-۱-۲-۶- تاسيسات و وسايل كم مصرف انرژي ۱۶
۲-۱-۲-۷- انتخاب مواد با انرژي نهادينه پايين ۱۷
۲-۱-۲-۸- حفظ آب ۱۷
۲-۱-۲-۹- به كارگيري مجدد آب در خود سايت ۱۷
۲-۱-۲-۱۰- كاهش مصرف ۱۸
۲-۱-۲-۱۱- حفظ مواد ۱۸
۲-۱-۲-۱۲- متناسب كردن بناهاي موجود براي استفاده جديد ۱۸
۲-۱-۲-۱۳- به كارگيري مواد احياء و بازيافت شده ۱۹
۲-۱-۲-۱۴- استفاده از موادي كه مي توانند بازيافت شوند ۱۹
۲-۱-۲-۱۵- تعيين كردن اندازه ساختمانها و كيفيت سيستم ها به گونه مناسب ۱۹
۲-۱-۲-۱۶- استفاده مجدد از محصولات غير مرسوم به عنوان مواد ساختماني ۱۹
۲-۱-۲-۱۷- كالاهاي مصرفي ۲۰
۲-۱-۳- طراحي براساس چرخه حيات ۲۰
۲-۱-۳-۱- استفاده از موادي كه از منابع تجديدپذير به دست آمده اند ۲۰
۲-۱-۳-۱-۲- استفاده از مواد بازيافت شده ۲۱
۲-۱-۳-۱-۳- استفاده از مواد با طول عمر بيشتر و نگهداري كمتر ۲۱
۲-۱-۳-۲- مرحله بنا ۲۱
۲-۱-۳-۲-۱- به حداقل رساندن تأثير بر سايت ۲۱
۲-۱-۳-۲-۲- استفاده از مواد غيرسمي ۲۲
۲-۱-۴-۱- چالش هاي پايداري ۲۲
۲-۱-۴-۲- استفاده از مدل هاي طبيعي براي فرم دهي ۲۴
۲-۱-۴-۳- ساختمان پايدار ۲۵
۲-۱-۴-۴- مصالح پايدار ۲۵
۲-۱-۴-۵- منابع انرژي تجديدپذير ۲۷
۲-۱-۴-۶- بخشنامه انرژي اتحاديه اروپا ۲۷
۲-۱-۵- انرژي هاي تجديدپذير ۲۷
۲-۱-۵-۱- انرژي خورشيدي ۲۸
۲-۱-۵-۲- نيروي باد ۲۹
۲-۱-۵-۳- پيل هاي سوختي ۲۹
۲-۱-۵-۴- انرژي زمين گرمايي ۳۰
۲-۱-۵-۵- زيست توده ۳۰
۲-۱-۵-۶- اهميت شاخص ها ۳۰
۲-۱-۷- طراحي و ساخت پايدار ۳۱
۲-۱-۷-۱- ارزيابي اثرات زيست محيطي مصالح ۳۱
۲-۱-۷-۲- راه حل هاي طراحي ۳۲
۲-۱-۷-۲-۱- درس هايي از معماري بومي ۳۲
۲-۱-۷-۲-۲- انرژي ۳۲
۲-۱-۷-۲-۳- مصالح ساختماني ۳۳
۲-۱-۷-۳- مدارس سبز ۳۳
۲-۱-۷-۳-۱- پلان هاي حياط دار ۳۵
۲-۱-۷-۳-۲- پلان شعاعي ۳۶
۲-۱-۷-۳-۳- پلان خطي ۳۷
۲-۱-۷-۳-۴- پلان اورگانيك ۳۷
۲-۱-۷-۴- انتخاب نوع پلان ۳۸
۲-۱-۷-۵- جمع بندي ۳۸
قسمت دوم: مروري بر تاريخچه مدارس
۲-۲-۱- درآمدي بر فضاهاي آموزشي ايران ۳۹
۲-۲-۲- نخستين مراكز آموزش اسلامي ۴۲
۲-۲-۲-۱- مسجد – مدرسه ها ۴۲
۲-۲-۲-۳- پيدايش مدارس جديد ۴۵
۲-۲-۲-۴- مدارس خارجيان ۵۰
۲-۲-۲-۵- گسترش مدارس مدرن ۵۱
قسمت سوم : آموزش و پرورش
۲-۳- نگاهي به آموزش و پرورش ۵۲
۲-۳-۱- آموزش معلم محور و دانش آموز محور ۵۲
۲-۳-۲- طراحي مدرسه در معماري معاصر ۵۲
۲-۳-۳- كاركرد اجتماعي مدارس ۵۵
۲-۳-۴- طراحي كلاس درس ۵۷
۲-۳-۵- مدارس سالم ۵۸
قسمت چهارم : استانداردها و ضوابط
۲-۴-۱- برخي اصول مرتبط با فضاهاي آموزشي ۶۰
۲-۴-۲- استانداردهاي فضاهاي تخصصي آموزشي ۶۵
۲-۴-۲-۱- آتليه معماري ۶۵
۲-۴-۲-۲- آتليه ترسيم فني ۶۶
۲-۵- نتيجه گيري ۶۷
فصل سوم: مصاديق و نمونه هاي موردي و رويكردي
۳-۱- مقدمه ۶۹
۳-۲- مدرسه دراگ وايت لوتوس ۷۰
۳-۳- محوطه و پرورشگاه مدرسه ابنزر تراست ۷۱
۳-۴- دبيرستان سيدول فرندز ۷۳
۳-۵- مدرسه ابتدايي دست كلبيا ۷۵
۳-۶- مدرسه ويلو ۷۶
۳-۷- آكادمي وود ارد ۷۷
۳-۸- جمع بندي ۷۹
كتاب دوم
فصل چهارم: مطالعات بستر طراحي
۴-۱-مقدمه ۸۱
۴-۲- معرفي استان تهران ۸۲
۴-۳- آب و هواي شهر تهران ۸۲
۴-۴- پوشش گياهي ۸۳٫
۴-۵- تقسيمات اداري ۸۳
۴-۶- تاريخ شهر تهران ۸۳
۴-۷- رشد جمعيتي ۸۴
۴-۸- نسبت جنسي ۸۴
۴-۹- بعد خانوار ۸۴
۴-۱۰- اقليم شهر تهران ۸۵
۴-۱۱- ويژگي دماي شهر تهران ۸۵
۴-۱۲- دما و محدوده آسايش زيست اقليمي ۸۵
۴-۱۳- بارش ۸۵
۴-۱۴- تابش ۸۶
۴-۱۵- رطوبت نسبي ۸۶
۴-۱۶- بررسي جريان باد ۸۶
فصل پنجم: فرآيند طراحي
۵-۱- دسترسي ها ۸۸
۵-۲- كاربري ۸۸
۵-۳- همجواري ها ۸۸
۵-۴- شناخت دقيق تر زمين ۸۸
۵-۵- آناليز سايت ۸۸
۵-۶- برنامه فيزيكي ۸۹
(این بخش ۵ص می باشد + ۱۶صفحه ورد و ۷۰صفحه پی دی اف در مورد خوابگاه)
۵-۷- رويكردهاي اقليمي طراحي ۸۹
۵-۸- بررسي سازه اي طرح ۸۹
۵-۹- بررسي نهايي طرح ۸۹
مطالعات هنرستان و خوابگاه ۹۰ص + ۱۶صفحه ورد و ۷۰صفحه پی دی اف در مورد خوابگاه
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید