مطالعات کتابخانه تخصصی معماری ۱۳۰ص

مطالعات کتابخانه تخصصی معماری ۱۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

فصل اول: كليات ۱۳
۱-۱-مقدمه ۱۴
۱-۲-تبيين موضوع ۱۴
۱-۳-ارائه دلايل انتخاب موضوع ۱۵
۱-۴-معرفي سايت ۱۵
۱-۴-۱-موقعيت سايت در شهر ساري ۱۶
۱-۵-روش جمع آوري اطلاعات ۱۶
۱-۶-معرفي روش و فرآيند طراحي ۱۷
۱-۷- نتيجه گيري ۱۷
فصل دوم: مباني نظري طراحي ۱۸
۲-۱-مقدمه ۱۸
۲-۲- تئوري هاي مرتبط با موضوع ۲۱
۲-۲-۱-آمار مربوط به نشر كتاب در جهان ۲۱
۲-۲-۲-سرانة مطالعه در ايران ۲۱
۲-۲-۴-دلايل كتاب نخواني ۲۱
۲-۲-۵- كافي نتينه كردن ۲۲
۲-۲-۵-شناخت جامعه كتابخانه ۲۲
۲-۲-۶-انواع كتابخانه ها ۲۲
۲-۲-۶-۱-كتابخانه ملي ۲۳
۲-۲-۶-۲-كتابخانه دانشگاهي ۲۴
۲-۲-۶-۳-كتابخانه تخصصـي ۲۶
۲-۲-۶-۴-كتابخانه پژوهشي ۲۷
۲-۲-۶-۵-كتابخانه عمومي ۲۷
۲-۲-۶-۶-كتابخانه شخصي ( خصوصي ) ۲۹
۲-۲-۶-۷- كتابخانه آموزشگاهي ۲۹
۲-۲-۶-۸-آرشـــيو ۳۰
۲-۳-معرفي و تحليل مصداق ها و نمونه هاي داخلي و خارجي ۳۱
۲-۴-احكام و معيارهاي نظري طراحي ۴۵
۲-۵-نتيجه گيري ۴۷
مراجع و ماخذها ۴۷
فصل سوم: بستر طراحي ۴۸
۳-۱- مقدمه ۴۹
۳-۲-سيماي جمعيتي مازندران ۴۹
۳-۲-۱-سيماي كلي ۴۹
۳-۳- معماري بومي مازندران ۵۰
۳-۳-۱- شرايط محيطي حاكم بر معماري سنتي مازندران ۵۱
۳-۳-۳- مفاهيم سنتي معماري منطقه ۵۱
۳-۳-۳-۱- خانه ۵۱
۳-۳-۳-۲- ايوان و تالار ۵۲
۳-۳-۳-۳- بام ۵۲
۳-۴- اقليم ۵۳
۳-۴-۱- سيماي اقليمي مازندران ۵۳
۳-۶-۹- مطالعات اقليمي شهرستان بابل ۵۴
۳-۶-۹-۱- درجه حرارت ۵۴
۳-۶-۹-۲- رطوبت ۵۵
۳-۶-۹-۳- يخبندان ۵۶
۳-۶-۱۱- پوشش گياهي منطقه بابل ۵۶
۳-۶-۱۲- خاك هاي منطقه ساري ۵۷
۳-۷- نحوه تاثير عوامل اقليمي درتعيين جهت يك ساختمان ۵۷
۳-۷-۱- تابش آفتاب و حرارت ۵۸
۳-۷-۳- تاثير سايه بانها ۵۸
۳-۷-۵- اثرات باد و نسيم در خانه سازي ۵۹
۳-۷-۷- عملكرد تهويه و نياز به آن در ساختمان ۵۹
۳-۷-۸- موقعيت پنجره و تاثير ان در وضعيت تهويه طبيعي ۶۰
۳-۸- تهويه مورد نياز در اقليم معتدل و مرطوب ۶۰
۳-۸-۱- اثرات محوطه سازي بر سرعت نسيم در كرانه هاي بحر خزر ۶۰
۳-۸-۳- تابش ۶۲
۳-۸-۴- بارندگي و رطوبت ۶۳
۳-۹- معماري منطقه در رابطه با اقليم ۶۴
۳۳-۱۱-معرفي سايت طراحي با نقشه ها و تصاويري از داخل و بيرون سايت ۶۶
۳-۱۱-۱-معرفي محدوده سايت ۶۶
۳-۱۱-۲-بررسي ديد از بيرون به داخل سايت ۶۶
۳-۱۲-احكام حاصل از قوانين شهري ،اقليم ،همجواري ها و… ۶۹
۳-۱۳-نتيجه گيري ۶۹
مراجع و ماخذها ۷۱
فصل چهارم: برنامه ريزي فيزيكي ۷۳
۴-۱-بررسي استانداردهاي كلان طراحي پروژه و استخراج ليست فضاهاي مورد نياز ۷۳
۴-۴- بررسي استانداردها و ابعاد ريز فضاها ، مبلمان و… و محاسبة سرانه ها ۷۳
مقدمه ۷۴
۴-۱-بررسي استانداردهاي كلان طراحي پروژه و استخراج ليست فضاهاي مورد نياز ۷۴
۴-۱-۱- محاسبة ظرفيت پذيرش مجموعه ۷۴
۴-۱-۲- تعيين استانداردهاي كلان پروژه با داشتن ظرفيت استفاده كنندگان ۷۴
۴-۱-۲-۱- تعداد جلدهاي كتاب ۷۵
۴-۱-۲-۲- طول قفسه كتاب ۷۵
۴-۱-۲-۳- مساحت كف براي قسمت قفسه ها ۷۵
۴-۱-۲-۴- مساحت كف براي قسمت مطالعه ۷۵
۴-۱-۲-۵- فضاي كار كاركنان ۷۶
۴-۱-۲-۶- فضاهاي جانبي ۷۶
۴-۱-۲-۷- مساحت كلي مجموعه ۷۶
۴-۱-۲-۸- فضاي كاربران اينترنت ۷۶
۴-۱-۲-۹- سالن اجتماعات ۷۶
۴-۱-۲-۱۰- كتاب فروشي ۷۷
۴-۱-۲-۱۱- نمايشگاه موقت ۷۷
۴-۲- بررسي مفاهيم كلي مربوط به پروژه ۷۷
۴-۲-۱- دسترسي به ساختمان ۷۷
۴-۲-۲- اختلاف سطح و شيب ورودي ۷۸
۴-۲-۳-تعداد طبقات ۷۹
۴-۲-۴- سطوح ۷۹
۴-۲-۵-تزئينات ۸۰
۴-۲-۶-حفاظت ۸۱
۴-۲-۷- تاسيسات مكانيكي ۸۱
۴-۲-۷-۱- دستگاه هاي بالابرنده ۸۱
۴-۲-۸- وسايل ديداري و شنيداري ۸۲
۴-۲-۸-۱- ماشين چاپ ۸۲
۴-۲-۸-۲- دستگاه فتوكپي ۸۲
۴-۲-۸-۳- ماشين اوزاليد ۸۲
۴-۲-۸-۴- دستگاه طبع و نشر روميزي ۸۲
۴-۲-۸-۵- دستگاه پست تصويري با پست الكترونيكي ۸۲
۴-۲-۸-۶- ميكروفرم ۸۲
۴-۲-۸-۷- ميكروفيلم ۸۲
۴-۲-۸-۸- ميكروفيش ۸۳
۴-۲-۸-۹- ميكرواپاك ۸۳
۴-۲-۸-۱۰- اسلايد ۸۳
۴-۲-۸-۱۱- فيلم ۸۳
۴-۲-۱۲- .نوارهاي ويدئوئي ۸۳
۴-۲-۱۳- تأسيسات تلفن ۸۳
۴-۲-۹-عوامل مؤثر در سيستم تاسيسات ( تهويه ، نور و … ) ۸۳
۴-۲-۹-۱-گرما ۸۳
۴-۲-۹-۲- هوا ۸۳
۴-۲-۹-۳-رطوبت ۸۳
۴-۲-۹-۴-گرد و غبار ۸۴
۴-۲-۹-۵- صدا ۸۴
۴-۲-۹-۶- .نور طبيعي ۸۵
۴-۲-۹-۷- .نور مصنوعي ۸۶
۴-۳- بررسي سناريوي عملكردي و ويژگي هاي فضاها (استخراج ليست فضاهاي مورد نياز ) ۸۸
۴-۳-۱- توضيح كلي دربارة كتابخانه هاي نوين ۸۸
۴-۳-۲ سالن ورودي ۹۰
۴-۳-۳- سالن مطالعه ۹۰
۴-۳-۲-۱-سالن مطالعه با قفسه هاي در دسترس ۹۱
۴-۳-۳-سالن اينترنت ۹۴
۴-۳-۴-سالن اجتماعات ۹۵
۴-۳-۵-اتاق هاي ديداري و شنيداري ۹۶
۴-۳-۶-اداري ۹۸
۴-۳-۶-۱- بخش مديريت ۹۹
۴-۳-۶-۲- بخش تعميرات و انبار كتاب ۹۹
۴-۳-۸-نمايشگاه و فروشگاه ۹۹
۴-۳-۹-باغ و تراس براي مطالعه در هواي آزاد ۱۰۰
۴-۴- بررسي استانداردها و ابعاد ريز فضاها ، مبلمان و… و محاسبة سرانه ها ۱۰۰
۴-۴-۱- ابعاد و اندازه قفسه كتاب ۱۰۰
۴-۳-۲- مطالعه كنندگان (استانداردهاي مبلمان فضاي مطالعاتي ) ۱۱۰
۴-۴-۲- كاركنان ( استانداردهاي قسمت اداري ) ۱۱۲
۴-۴-۳- استانداردهاي سالن اجتماعات ۱۱۶
۴-۴-۵- استانداردها براي كار با كامپيوتر ۱۱۹
۴۴-۴-۷-آسانسور ۱۲۱
۴-۴-۸- پاركينگ ۱۲۳
۴-۵-محاسبة مساحت فضاهاي خرد و كلان با استفاده از سرانه ها و ظرفيت ها ۱۲۴
۴-۶-نتيجه گيري ۱۲۸
مراجع و ماخذها ۱۲۸
فصل پنجم: فرايند طراحي ۱۲۹
مقدمه ۱۳۰
۵-۱- تحليل سايت ۱۳۰
۵-۱-۱-دسترسي به سايت ۱۳۱
۵-۱-۱-۱- دسترسي پياده ۱۳۱
۵-۱-۱-۲- سواره ( به پاركينگ ) ۱۳۱
۵-۱-۲-بررسي همسايگي سايت ۱۳۱
۵-۱-۳- ديدهاي مطلوب سايت ۱۳۱
۵-۱-۴-تحليل نور مطلوب و نا مطلوب سايت ۱۳۲
۵-۱-۵- تحليل بادهاي مطلوب و نامطلوب سايت ۱۳۲
۵-۳-ايده هاي اوليه ۱۳۲
۵-۳-۱-ايده هاي اوليه طرح ۱۳۳
۵-۳-۲-تبديل ذهنيت به عينيت ۱۳۴
منابع ۱۳۵

مطالعات کتابخانه تخصصی معماری ۱۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید