هتل آب معدنی سرعین ۱۳۲ص

هتل آب معدنی سرعین ۱۳۲ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

مقدمه. ۱
اهداف طرح: ۴
پیشینه تحقیق: ۴
روش كار و تحقیق: ۶
۲-۱-مطالعات تاریخی استان: ۸
۲-۲- آثار تاریخی اردبیل: ۹
۲-۳- جمعیت: ۹
۲-۴- مطالعات فرهنگی: ۹
۲-۵- مطالعات اقتصادی: ۱۰
۲-۶- مطالعات كالبدی: ۱۱
۲-۷- مواد و مصالح: ۱۳
۳-۱- آب و هوا: ۱۵
۳-۲- موقعیت جغرافیایی: ۱۵
۳-۳- پستی و بلندی: ۱۶
۳-۴- زمین شناسی: ۱۷
۳-۵- باد: ۱۷
بادهای شرقی : ۱۷
بادهای غربی : ۱۷
باد مغان یلی : ۱۸
تابش خورشید: ۱۸
۴-۱- تاریخچه آبهای معدنی: ۲۲
۴-۲- آبهای گرم معدنی ایران: ۲۲
۴-۳- چشمه های آبگرم معدنی سرعین: ۲۴
۴-۳-۱- نحوه به وجود آمدن چشمه های آب معدنی سرعین: ۲۶
۴-۳-۲- مشخصات چشمه های آبگرم معدنی سرعین: ۲۶
۴-۳-۳- چشمه های ویلادره: ۲۸
۵-۱- فوائد ایجاد مراكز آبدرمانی: ۳۰
۵-۲- روشهای متداول در مراكز آبدرمانی: ۳۱
۵-۲-۱- روش نوشیدن ( خوراكی ): ۳۱
۵-۲-۲-روش برون درمانی انفرادی: ۳۲
۵-۲-۲-۱- حمامها: ۳۲
۵-۲-۲-۲- دوشها: ۳۳
۵-۲-۲-۳- ماساژها: ۳۳
۵-۲-۳- برون درمانی دسته جمعی: ۳۴
۵-۳- برنامه زمانبندی درمانی در فضاهای آبدرمانی: ۳۵
۵-۴- لوازم و دستگاههای آبدرمانی: ۳۶
۵-۴-۱- دوشهای آب پاش ( حمام با دوش افقی ): Column – Shower. 36
۵-۴-۲- دوشهای پرتابی (حمام با دوش پرتابی): Jet shower. 37
۵-۴-۳- وان جوشان ( حمام وان جوشان ): Gaseous Bath. 38
۵-۴-۴- وان با دوش زیر آبی: Under water Massage Bath. 38
۵ـ ۴ ـ ۵٫ حمام شستشوی داخلی: Purging Bath. 39
۵-۴-۶- استخرهای تمرینی و جریان سریع: Jet Stream Pool 40
۵-۴-۷- ائروسل یا حمام بخار: Affusion Unit Aerosol 41
۵-۴-۸- آبفشان یا بخور: Spraying Inhalation Unit 42
۵-۴-۹- حمام سونا: Sauna Bath. 42
۵-۴-۱۰- ماساژ: Massage. 43
۵-۴-۱۱- ژیمناستیک ( بدنسازی) Gyamnasiun Room… 44
۵-۴-۱۲- مكانوتراپی: Mechanotherapy Room… 44
۵-۴-۱۳- اتاق استراحت: Rest Room… 45
۶-۱- هتل: ۴۷
۶-۲- هتل در یك تقسیم بندی كلی: ۴۸
۶-۲-۱- هتل مركز شهر: ۴۸
۶-۲-۲- هتل بین راهی: ۴۸
۶-۲-۳- هتل فرودگاه: ۴۸
۶-۲-۴- هتل تفریحی: ۴۸
۶-۳- هتل و آب معدنی: ۴۹
۷-۱- دلایل انتخاب پروژه: ۶۲
۷-۱-۱- جایگاه جهانگردی در دنیای امروز: ۶۲
۷-۱-۲- ایران، سرزمین جاذبههای جهانگردی: ۶۲
۷-۱-۳- سرعین: ۶۳
۷-۲- دلایل شكل گیری مفهوم پروژه: ۶۴
۷-۳- دلایل انتخاب سایت و تحلیل آن: ۶۶
۷-۳-۱- كاربری توریستی زمین: ۶۶
۷-۳-۲- نزدیك بودن به دو هتل موجود در شهر: ۶۶
۷-۳-۳- نزدیك بودن به چشمه آبگرم معدنی (گاومیش گلی): ۶۷
۷-۳-۴- دسترسی سریع به جاده اصلی: ۶۷
۷-۳-۵- امكان اشراف یه كوه سبلان: ۶۸
۷-۳-۶- عدم سستی زمین بجهت مسیر دفع آبهای معدنی: ۶۸
۷-۴- مشخصات سایت و نحوه استقرار مجموعه: ۶۸
۷-۴-۱- وضعیت تابش خورشید: ۶۸
۷ـ۴ـ۲ . دید و منظر: ۶۸
۸-۱- هسته اصلی: ۷۵
۸-۱-۱- اتاق خوابها: ۷۵
۸-۱-۱-۱- اتاقهای خواب: ۷۵
۸-۱-۱-۲- كریدور اصلی: ۷۵
۸-۱-۱-۳- هال ورودی آسانسورها: ۷۶
۸-۱-۱-۴- نشیمن: ۷۶
۸-۱-۱-۵- بخش خانه داری و خدمات: ۷۶
۸-۱-۱-۶- پلههای فرار: ۷۷
۸-۱-۱-۷- آسانسور ورزشی: ۷۷
۸-۱-۲-لابی: ۷۷
۸-۱-۳- پیشخوان :(front office) 78
۸-۱-۴- تریا: ۷۸
۸-۱-۵- نمازخانه و سرویسهای بهداشتی: ۷۹
۸-۱-۶- فروشگاهها: ۷۹
۸-۱-۷- بالابرها: (ارتباطات عمودی) ۷۹
۸-۱-۷-۱- بالابر مسافرین : ۷۹
۸-۱-۷-۲- بالابر تشریفاتی: ۸۰
۸-۱-۷-۳- بالابر خدماتی : ۸۰
۸-۱-۷-۴- بالابر اشپزخانه: ۸۰
اداری: ۸۰
رستورانها: ۸۱
بخش بازی و بازیهای كامپیوتری: ۸۱
بخش فرهنگی: ۸۲
۸-۲-۱- ورودی.. ۸۲
۸-۲-۲-گالری.. ۸۲
۸-۲-۲-۱٫سالن اصلی.. ۸۲
۸-۲-۲-۲٫قسمت پشتیبانی.. ۸۲
۸-۲-۳- سینما(سالن كنفرانس و گردهمایی) ۸۳
۸-۲-۳-۱٫سالن اصلی.. ۸۳
۸-۲-۳-۲- انبار. ۸۳
۸-۲-۳-۳- فضاهای پشت صحنه. ۸۳
۸-۲-۳-۴- پشتیبانی.. ۸۳
۸-۲-۳-۵- اتاق پرو‍‍‍‍‍ژكسیون. ۸۳
اتاق آرشیو. ۸۳
اتاق برق.. ۸۳
۸-۲-۳- ۸- اتاق استراحت پرسنل.. ۸۳
كتابخانه، سمعی بصری و سایت كامپیوتری.. ۸۳
۸-۲-۴-۱٫سالن اصلی.. ۸۴
۸-۲-۴-۳–كتابخانه. ۸۴
۸-۲-۴-۴- سمعی بصری.. ۸۴
۸-۲-۴-۵- سایت كامپیوتری.. ۸۴
فضای پشتیبانی.. ۸۴
بالابرها (ارتباط عمودی) ۸۴
بخش ورزشی.. ۸۵
۸-۳-۱- هال اصلی.. ۸۵
۸-۳-۱-۱- ورودی اصلی.. ۸۵
۸-۳-۱-۲- محل سایت كامپیوتری.. ۸۵
۸-۳-۱-۳- در بخش طبقات اتاق خوابها در مورد آن توضیح داده شد . ۸۵
۸-۳-۱-۴- اطلاعات… ۸۵
۸-۳-۲- آبدرمانی.. ۸۵
۸-۳-۲-۱- فضای ورودی.. ۸۶
۸-۳-۲-۲-محل تحویل كفش و حوله و فروش مایو. ۸۶
۸-۳-۲-۳- انبار مخصوص كفش و حوله تمیز. ۸۶
۸-۳-۲-۴- رختكن و كمد. ۸۶
۸-۳-۲-۵- سرویسهای بهداشتی.. ۸۶
۸-۳-۲-۶- هال تقسیم. ۸۶
بالابرها ۸۶
بخشهای آبدرمانی.. ۸۶
۸-۳-۴-۱-دوشها ۸۶
۸-۳-۴-۲- اتاق آب افشان (بخور) ۸۷
۸-۳-۴-۳- اتاق حمام بخار (ائروسل) ۸۷
۸-۳-۴-۴- حمام سونا ۸۷
۸-۳-۴-۵- كابین دوش افقی.. ۸۷
كابین دوش پرتابی.. ۸۷
حمام وان جوشان. ۸۷
حمام وان دوش زیر آبی.. ۸۷
حمام دوش درون زدا ۸۷
جكوزی خوابیده ۸۷
جكوزی خوابیده ۸۷
حوضچه ارتباطی با استخر. ۸۷
۸-۳-۴-۱۳٫استخرها ۸۸
۵٫پرسنل.. ۸۸
۸-۳-۵-۱٫ كریدور خدماتی.. ۸۸
۸-۳-۵-۲٫هال تقسیم بخش خدماتی.. ۸۸
۸-۳-۵-۳٫ اتاق استراحت پرسنل.. ۸۸
۸-۳-۵ -۴٫ سرویسهای بهداشتی پرسنل.. ۸۸
۸-۳-۵-۵٫ اتاق كمكهای اولیه. ۸۸
۸-۳-۵-۶٫ انبار. ۸۸
فضاهای ذیل در طبقه دوم آبدرمانی قرار دارند: ۸۸
۸-۳-۶- فضاهای جانبی.. ۸۸
۸-۳-۶-۱٫اتاق ماساژ. ۸۸
۸-۳-۶-۲٫اتاق مكانوتراپی.. ۸۸
۸-۳-۶-۳٫فضای استراحت… ۸۸
۸-۳-۶-۴٫اتاق بدنسازی.. ۸۸
خدماتی- پشتیبانی.. ۸۸
۸-۴-۱٫ ورودی خدماتی.. ۸۸
۸-۴-۱-۱- قسمت نگهبانی و كارت زنی.. ۸۹
۸-۴-۱-۲- محوطه بارنداز. ۸۹
۸-۴-۲- تاسیسات مكانیكی و برق.. ۸۹
۸-۴-۳-كارگاههای خدماتی.. ۸۹
۸-۴-۴- فضای پرسنل.. ۸۹
۸-۴-۴-۱- رختكن – دوش و سرویسهای بهداشتی.. ۸۹
۸-۴-۴-۲٫ غذا خوری.. ۹۰
۸-۴-۵-آشپزخانه اصلی.. ۹۰
۸-۴-۵-۱٫سالن طبخ.. ۹۰
۸- ۴- ۵-۲- فضای ظرفشویی.. ۹۰
۸ -۴- ۵- ۳ – بالا بر آشپزخانه. ۹۰
۸-۴-۶- انبار و سردخانه. ۹۰
۸-۴-۶-۱- انبار. ۹۰
۸-۴-۶-۲- سردخانه. ۹۰
۸-۴-۷- رختشویخانه. ۹۰
۸-۴-۷-۱٫ شوت و اتاقك محلفه كثیف… ۹۰
۸ـ۴ـ۷ـ۲٫ اتاق مسئول. ۹۱
۸ـ۴ـ۷ـ۳٫خشكشویی.. ۹۱
۸ـ۴ـ۸٫ خانه داری.. ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۱٫ انبار ملحفه تمیز. ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۲٫اتاق خانه دار. ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۳٫ اتقا وسایل گمشده ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۴٫ اتاق تحویل روپوش… ۹۱
۸-۴-۹- بالاتر خدماتی.. ۹۱
۸-۴-۱۰- پاركینگها ۹۱
۸-۴-۱۰-۱- پاركینگ داخلی.. ۹۱
۸-۴-۱۰-۲٫پاركینگهای محوطه. ۹۲
سازه ۱۰۸
تأسیسات… ۱۰۹
۱۰-۲-۱- سیستم تهویه مطبوع. ۱۰۹
۱۰-۲-۲- تنظیم هوا ۱۱۰
۱۰-۲-۳- موتور خانه بخش آبدرمانی.. ۱۱۰
میزان مصرف آب معدنی فضاهای آب درمانی.. ۱۱۰
توضیح آب سرد و گرم معدنی.. ۱۱۱
جنس و مشخصات لوله ها ۱۱۲
محافظت چشمه. ۱۱۲
سیستمهای دیگر. ۱۱۴
مواد و مصالح.. ۱۱۵
۱۱-۱- فضایابی اولیه. ۱۱۸
۱۱-۲- عوامل تاًثیر گذار بر روند شكل گیری.. ۱۲۰

منابع و مآحذ. ۱۲۴
هتل آب معدنی سرعین ۱۳۲ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید