پايان نامه طراحي فضاي سبز و بخشهاي جانبي آن ( باغ و پرديس ) ۱۹۰ص

پايان نامه طراحي فضاي سبز و بخشهاي جانبي آن ( باغ و پرديس ) ۱۹۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پيشگفتار
مقدمه
بيان مسئله
فصل اول : شناخت
بخش اول : باغ۲
۱-۱ تعريف باغ و پرديس۲
۱-۲ تاريخچه با هنر باغسازي در جهان۴
۱-۲-۱ توسعه باغسازي كهن۵
۱- بابل۵
۲- يونان۶
۳- امپراطوري رم۶
۱-۲-۲ توسعه باغسازي در قرون وسطي۷
۱- باغهاي اروپا۷
۲- باغهاي اسلامي‌در اسپانيا۸
۱-۲-۳ توسعه باغسازي در زمان رنسانس يا عصر طلايي تا امروز۹
۱- ايتاليا۹
۲- فرانسه۱۰
۳- انگلستان۱۱
۱-۳ باغهاي رسمي و هندسي۱۱
۲-۳ باغهاي طبيعي و سبك آزاد۱۲
۴- خاور دور۱۳
۱-۳ سابقه تاريخي پرديس درايران زمين۱۴
۱-۳-۱ باغهاي تيموري۱۷
۱-۳-۲ باغهاي صفوي۱۸
۱-۳-۳ باغهاي قاجاري۲۰
عنوان صفحه
۱-۳-۴ باغهاي پهلوي۲۲
۱-۴ عناصر باغ ايراني۲۴
۱-۵ انواع پاركها۲۷
۱-۵-۱ طبقه بندي پاركها۲۷
۱-۶ تعريف گياه شناسي به عنوان يك دانش۲۸
۱-۷ تاريخچه گياه شناسي۲۹
۱-۸ تعريف باغ گياه شناسي۳۲
۱-۹ تاريخچه ايجاد باغ هاي گياه شناسي۳۲
۱-۱۰ وظايف باغهاي گياه شناسي۳۴
۱-۱۱ لزوم احداث باغ هاي گياه شناسي۳۵
۱-۱۲ اهداف احداث باغ هاي گياه شناسي۳۶
۱-۱۳ طرح توسعه باغهاي گياه شناسي در كشور۳۸
يافته ها۳۹
بخش دوم : اوقات فراغت و باغ هاي گياه شناسي۴۲
۲-۱ تعريف واژه اي اوقات فراغت۴۳
۲-۲ فراغت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف۴۴
۲-۳ نقش و كاركردهاي اوقات فراغت۴۶
۲-۴ مواردي از آثار و نتايج اوقات فراغت۴۷
۲-۴-۱ اوقات فراغت و بهداشت رواني ۴۷
۲-۴-۲ اوقات فراغت و تأمين سلامت جسمي۴۸
۲-۴-۳ اوقات فراغت و خلاقيت۴۹
۲-۴-۴ اوقات فراغت و تعالي شخصيت۴۹
۲-۴-۵ اوقات فراغت و آسيب پذيريهاي اجتماعي۴۹
۲-۴-۶ اوقات فراغت و رشد توسعه فرهنگي۵۰
۲-۵ اوقات فراغت در ايران۵۱
۲-۶ اوقات فراغت و باغ گياه شناسي۵۵
عنوان صفحه
يافته ها۵۸
بخش سوم : باغ هاي گياه شناسي و آموزش۶۰
۳-۱ تعريف ها و مفهوم فرهنگ۶۰
۳-۱-۱ تعريف واژه۶۰
۳-۱-۲ تعريف فرهنگ از ديدگاههاي مختلف۶۰
۳-۱-۳ تعريف فرهنگ از نظر مردم شناسان۶۱
۳-۲ ويژگيهاي مهم فرهنگ۶۳
۳-۲-۱ مشترك بودن۶۳
۳-۲-۲ اكتسابي بودن۶۳
۳-۲-۳ قابليت انتقال۶۳
۳-۳ كاركردهاي مهم فرهنگ۶۳
۳-۴ نقش فرهنگ در جامعه۶۴
۳-۵ فرهنگ سازي و آموزش۶۵
۳-۶ نقش آموزش درارتقاء دانش عمومي جامعه۶۶
۳-۷ راه حل هاي پيشنهادي آموزش درمسير فضاي سبز۶۹
۳-۸ كودك و فرهنگ۷۱
۳-۹ كودك و آموزش۷۲
۳-۱۰ كودك و ضرورت تماس با طبيعت۷۴
يافته ها۷۵
بخش چهارم : باغ گياه شناسي و تحقيقات ۷۷
۴-۱ ارزشهاي تحقيقاتي و آموزشي باغ هاي گياه شناسي۷۸
۴-۲ اهميت هرباريوم يا گنجينه گياهان۷۹
۴-۳ اهميت باغ هاي گياه شناسي در امر آموزش۷۹
۴-۴ اهميت باغ هاي گياه شناسي از نظر تحقيق و بررسي۷۹
۴-۵ فرضيه هاي عمده تحقيقاتي۸۰

عنوان صفحه
فصل دوم : مطالعات تكميلي
بخش اول :‌گلخانه۸۱
۱-۱ تعريف گلخانه۸۲
۱-۲ نيازهاي اقليمي و مطلوبيت اقليمي۸۳
۱-۳ انواع سازه هاي گلخانه اي۸۶
۱-۴ تهويه ، خنك سازي ، گرمادهي و كنترل رطوبت۸۷
۱-۵ سكوها و بسترهاي كشت۹۴
بخش دوم : احداث باغهاي گياه شناسي در اقليم هاي متفاوت كشور۹۵
۲-۱ احداث باغ گياه شناسي در هفت نقطه در مراكز اصلي و اقليمي۹۶
مشخصات زمين مورد نياز براي باغهاي گياه شناسي۹۷
پرسنل مورد نياز۹۸
فصل سوم : مطالعات تطبيقي
نمونه هاي خارجي۱۰۰
باغ سلطنتي گياه شناسي كيو در انگلستان۱۰۰
باغ گياه شناسي ادن۱۰۹
باغ گياه شناسي ادينبورگ۱۱۲
موزه ميوه – ياماناشي ژاپن۱۱۴
نمونه هاي داخلي۱۱۵
باغ گياه شناسي ملي ايران – تهران۱۱۵
باغ گياه شناسي دانشگاه تهران – كرج۱۲۰
باغ گياه شناسي ارم – شيراز۱۲۸
يافته ها ۱۳۵
فصل چهارم : مطالعات زمينه
۴-۱ موقعيت شهر مشهد ۱۴۰
ارتفاعات و دره ها۱۴۰
۴-۲ اقليم شهر مشهد۱۴۱
عنوان صفحه
۴-۳ پوشش گياهي۱۴۲
۴-۴ جاذبه هاي طبيعي درون شهري مشهد۱۴۶
۴-۵ باغها و پاركهاي مهم شهر مشهد۱۴۷
۴-۶ نواحي ييلاقي مشهد۱۵۰
۴-۷ فضاهاي باز و عمومي‌شهر مشهد۱۵۳
۴-۸ مراكز فرهنگي – تفريحي شهر مشهد۱۵۴
معرفي سايت۱۵۷
دلايل انتخاب سايت۱۵۷
فصل پنجم : برنامه فيزيكي
دسته بندي فعاليت هاي پيشنهادي۱۵۹
تدوين برنامه فيزيكي ۱۶۰
تدقيق برنامه فيزيكي ۱۷۵
مباني نظري عام پروژه۱۸۲
فصل ششم : تحليل سايت (آناليز سايت)
نتيجه گيري ۱۸۴
فصل هفتم : معرفي پروژه
رطوبت
آبياري۱۸۷
پايان نامه طراحي فضاي سبز و بخشهاي جانبي آن ( باغ و پرديس ) ۱۹۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید