پایان نامه فرهنگسرا ۱۱۴ص

پایان نامه فرهنگسرا ۱۱۴ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

۱-۲٫ سخن آغازین
۲-۲٫ معنای واژه فرهنگ
۳-۲٫ لزوم اوقات فراغت
۴-۲٫ فعالیت های مناسب اوقات فراغت
۵-۲٫ معماری و اوقات فراغت
۶-۲٫ فرهنگسرا
۷-۲٫ضرورت ایجاد فرهنگسرا
۸-۲٫لزوم فعالیت های فرهنگی در جامعه
۱-۳٫ مقدمه
۲-۳٫ بررسی نمونه های اجرا شده
۱-۲-۳٫ فرهنگسرای خاوران
۲-۲-۳٫ فرهنگسرای نگارستان(موزه قرآن)
۳-۲-۳٫ فرهنگسرای سرو
۱-۴- لیست فضاها و متراژهای مربوطه :
۲-۴٫ کلاس های آموزشی
۳-۲-۴٫ برخی استاندارد‌ها در طراحی کلاس‌های آموزشی
۳ـ۴٫ فضاهای حوزه فرهنگی
۲-۳-۴٫ میزان فضاهای کتابخانه
۳-۳-۴٫ ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان
۵-۳-۴٫استاندارد میزها
۷-۳-۴٫ نورپردازی
۸-۳-۴٫ تهویه مطبوع
۴-۴٫گالری ها
۱-۴-۴٫ ساختمان عمومی گالری ها
۴-۴-۴٫ حرکت و دسترسی گالری ها
الگوهای سیرکولاسیون در نمایشگاه
۴-۵٫ انواع سیستم سازه
۹-۵٫ تهویه مطبوع
۶-۵٫ پوشش سقف
۵-۵٫ هزینه ساختمان
۱۲-۵٫ سیستم توزیع و تامین انرژی

فرهنگ به مفهوم عام ، روش زيستن و انديشيدن است و حاصلي است از مجموعه دانسته‌ها و اعتقادهاي يك قوم « استنتاجي است كه ملتي در طي قرون متمادي از دريافت هاي خود از زندگي كرده اند. »
فرهنگ در زبان فارسي به معني خرد و داشتن تربيت و ادب است ، نيز واژه فرهنگستان نيز از همين ريشه مي‌باشد . فرهنگ جمع بندي تاريخي مهارتها ، عقايد ، احساسات ، سطح تحصيلات ، نهادهاي اجتماعي ، آثار ادبي و هنري مي باشد ، نيز نحوه استفاده از تسهيلات عمومي ميزان تحصيلات نقش مذهب در زندگي ، سطح بهداشت و نظاير آن نيز از مظاهر فرهنگ جامعه هستند .
به همين دليل مي باشد كه فرهنگ دربرگيرنده عوامل مادي و معنوي است، آن قسمت از فرهنگ را كه حاوي عوامل مادي است ( نظير وسايل توليد و شيوه هاي توليد ) فرهنگ مادي مي نامند و قسمتي ديگر را كه حاوي عوامل معنوي مي باشد ( نظير دانش و مذهب و… ) را فرهنگ معنوي
مي‌نامند. فرهنگ با بهره گيري از بهترين موازين اخلاقي و معتقدات مذهبي و تفكرات و آداب و سنن پرورش يافته ، متكامل مي‌گردد .
در نهايت آنچه تعيين كننده روش زندگي يك قوم مي گردد ، به تنهايي نه مذهب است، نه اخلاق و نه آداب و سنن، بلكه فرهنگ است كه از هر يك نصيبي دارد. فرهنگ اصولاً داراي لايه هاي متفاوت است و در واقع لايه به لايه است ، فرهنگ عامه يعني آنچه كه در نزد عوام و عموم مردم يافت
مي‌شود يك لايه از فرهنگ است . آنچه در آثار هنري است گوشه اي از فرهنگ يك ملت است و آنچه در ادبيات و شعر است نيز گوشه اي ديگر و همچنين در كوچه و بازار است . فرهنگ آينه تمام نماي ارزش هاي حاكم بر فرد و جامعه است . كه با چهره هاي گوناگون در ادبيات ، هنر ، تاريخ ، فلسفه ، سياست ، اخلاق ، گفتار و … تجلي پيدا مي كند و اگر در اين چهره هاي گوناگون و صورت هاي متفاوت دقت كنيم ، روح كلي حاكم بر آنها را خواهيم يافت . فرهنگ پرورده نمي شود و باقي نمي ماند مگر در پرتو تحرك . فرهنگ امري زنده است بنابراين بايد متحرك و روينده باشد ، توقف او مرگ اوست چه اگر فرهنگ طبع انعطاف پذير و سيال نداشته باشد تا بتواند خود را پيوسته با نيازها و آرمان‌ها تطبيق دهد ، از پاي در خواهد آمد . فرهنگ از هر جا هر چه را كه مايه تقويت و بالندگي خود باشد مي گيرد و در مقابل از خود مايه مي گذارد . با داد و ستد و تحول خود را زنده و شاداب نگه مي دارد . فرهنگ يك جامعه برآيندي از كل تاريخ آن جامعه است كه پيوندي عميق با جوامع مجاور و فرهنگ هاي جهاني دارد . فرهنگ تنها با جنبش و ورزش زنده مي شود ، بايستي پنجره هاي فرهنگ باز بماند چشم انداز عميق و جريان يافتن هوا و براي دادوستد . فرهنگ محتاج گرفتن و دادن است . با فرهنگ ، گذشته به حال پيوند مي خورد . در نهايت آنكه فرهنگ ، شكلها و صورتهاي غير زيستي و غريزي انسان است كه با ارگانيزم او رابطه اي ندارد و به واسطه ژنها انتقال نمي‌يابد. پس فرهنگ چيزي است بيرون از ارگانيزم انسان و موجود در جامعه كه انسان در زندگي خود آنرا از راه آموزش و تقليد كسب مي كند . فرهنگ ميراث كهني است كه در طول هزاران سال همواره از گذشته به آينده و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود ، تحول و تكامل مي يابد وسيع تر و غتي تر مي گردد . جدا كردن بشريت از فرهنگ و زاد و بوم خويش در واقع مرگ تدريجي يك نسل را به دنبال دارد .
پایان نامه فرهنگسرا ۱۱۴ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید