Category Archives: دسته‌بندی نشده

لیست تمامی مطالعات معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست تمام پروژه های مهندسی نرم افزار – تجزیه و تحلیل

لیست پروژه های پایگاه داده SQL بهمراه نمودار ER و فایل Word

 

 

رساله معماری موزه خودرو ۱۳۰ص

مطالعات موزه خودرو ۱۳۰ص
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۲
مركز موزه تكنولوژي ۳
تاريخچه ۴
مبانی نظری ۱۲
جهاني شدن ۱۸
مقدمه ۱۹
اهداف راهبردي ۲۱
۱-۱- تاريخچه تشكيل موزه: ۲۳
۱-۲- تاريخچه موزهها در ايران: ۲۵
۱-۳- شناخت موزه: ۲۹
۱-۴- انواع موزه در جهان ۳۰
۱-۵- بررسي اثرات ورود اتومبيل در شهرها ۳۱
۱-۵-۱- اتومبيل چيست؟ ۳۱
ضرورت موزه ۳۶
۲-۱- اثرات مختلف برگزاري موزه ها ۳۷
۲-۱-۱- نقش ارتباطي يك موزه ۳۷
۲-۱-۲-۱- اثرات هنري موزه ها: ۳۸
۱) نقش موزه ها در پيشرفت هنر معماري ۳۸
۲-۱-۲-۲- اثرات اقتصادي موزه: ۳۹
۲-۲-تكنولوژي ضرورت زمان و مكان ۴۱
۲-۲-۱- ضرورت زماني و مكاني: ۴۱
۲-۲-۲- ضرورت فرهنگي: ۴۱
۲-۳- مركز همايش موزه بين المللي: ۴۲
نمونه هاي از مراكز اتومبيل ۴۳
نمونه اي از ساختمان مركز بنز ۴۴
۳-۲- ۱۹۲۸/ ۴۵
۱۹۸۳ مركز توزيع رنو در سويندون (استان ويلت شاير) ۴۵
معمار كوپ هيمبل بلا ۵۱
ساختمان مجموعه ۵۱
مصالح به كار رفته در نما ۵۱
سايت پلان مجموعه ۵۲
موقعيت در شهر ۵۲
زيبايي و ابهت فضاها از اصول طراحي مجموعه اتومبيل ۵۳
سازه فضاكار انتخاب شده براي اجراي حجم ۵۳
فضاهاي داخلي ۵۴
۳-۴- مركز بنز طراحي از زاها حديد ۶۱
موزه های اتومبیل جهان ۹۸
موزه پورشه ۱۰۱
موزه بی اِم دبلیو ۱۱۱
معماري موزه خودرو ۱۱۱
. پارک موزه ها ۱۲۵
۴-۱- استان تهران ۱۳۳
۴-۲- شهرها، شهرستان‌ها و دهستان‌ها ۱۳۴
۴-۳- طبيعت‌گردي ۱۳۶
مناطق محبوب گردشگران طبيعت در استان تهران: ۱۳۶
۴-۴- ناهمواري‌ها ۱۳۶
ديواره شمالي. ۱۳۶
ديواره مياني: ۱۳۷
ديواره جنوبي: ۱۳۷
۴-۵- آب و هوا ۱۳۸
کوير يا دشت کوير: ۱۳۸
کوهپايه: ۱۳۹
نيمه خشک و خشک ۱۴۰
۴-۶- منابع آب ۱۴۱
۴-۷- استان تهران در گذر زمان ۱۴۱
۴-۸- پيشينه تاريخي : ۱۴۶
مطالعات سايت ۱۵۲
۵-۱- معرفي سايت : ۱۵۳
قرار گيري سايت در منطقه و دسترسي‌هاي آن ۱۵۹
معابر اطراف سايت و گره هاي شهري ۱۶۰
۵-۳- جهت و درجه بندي سرعت باد (ميانگين سالانه) ۱۶۱
۵-۴- چرخش زاويه اي خورشيد در فصول مختلف ۱۶۳
مباني نظري طراحي ۱۶۴
۶-۱- مباني طراحي ۱۶۴
انعطاف‌پذير ي ۱۶۴
جامعيت و ساختار بافت ۱۶۵
دسترسيها و روابط داخلي ۱۶۵
استفاده از نور طبيعي ۱۶۵
ملاحظات مربوط به ايمني ۱۶۵
ملاحظات مربوط به تاسيسات مكانيكي ۱۶۶
ملاحظات مربوط به تاسيسات برقي و الكترونيكي ۱۶۶
۱۰-اقتصادي بودن: ۱۶۶
۶-۲- آشنايي با فضاهاي موزه ۱۶۷
۶-۲-۱- برنامه ريزي فضاهاي خدماتي موزه ۱۶۷
۶-۲-۲- نيازهاي انساني و فضايي بخش هاي خدماتي ۱۶۷
۶-۲-۳- فضاي نمايش كالا- (محدوده غرفه) – فضاي حركتي راهروها ۱۶۷
۶-۳- نيازهاي انساني وفضايي بخش خدمات اطلاعاتي ۱۶۹
۶-۳-۱- خدمات غذايي ۱۶۹
۶-۳-۲- نيازهاي انساني و فضايي بخش خدمات فني ۱۶۹
بخش تبليغات و انتشارات ۱۶۹
انتظامات محوطه ۱۷۰
۶-۴- سازه و تاسيسات پيشنهادي براي موزه ۱۷۲
۶-۵- سيستم هاي خرپايي(خرپا و پرلين) ۱۷۲
منابع ۱۷۳

مطالعات موزه خودرو ۱۳۰ص
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان

رساله معماری مجتمع مسکونی ۱۸۵ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۵ص
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان

چکیده۱
مقدمه۳

فصل اول:معرفی پروژه
روش تحقیق۸
شیوه تحقیق۸
جمع آوریاطلاعات۸
مشاهداتمیدانی۸
فرایند تحقیق۹
نتیجه گیری۹

فصل دوم:ادبیات موضوع و چهارچوب نظری
تعریف مسکن۱۱
مفاهیم کلی مرتبط با نیازها و هدفهای کلی مسکن۱۲
آبادی۱۳
انواع مسکن در ایران۱۴
مسکن شهری۱۴
ویژگی های کمی مسکن۱۵
تراکم خانوار برواحد مسکونی۱۵
نفر براتاق۱۶
متوسط زیر بنا۱۶
میزان هوای تازه مورد نیاز۱۷
بعد خانوار۱۸
واحد مسکونی هزار نفر۱۸
اشکلات آپارتمان نشینی در ایران۱۹
پیشنهاداتی برای اعمال ویژگی های معماری ایرانی در ساختار های شهری۲۰
سیاستهای متداول برای تولید مسکن در برنامه دوم توسعه۲۱
سیاست تامین زمین۲۲
سیاست اعتباری مسکن ۲۳
سیاست مسکن اجاری۲۴
فضاهای باز مسکونی۲۴
فضاهای باز در محلات مسکونی و سلسله مراتب آن ۲۵
اهداف مورد نظر برای فضاهای باز ۲۵
مبانی طراحی فضاهی باز در تناسب با شرایط جسمی و روانی کودکان۲۶
نتایج حاصل از بررسی مبانی طراحی فضاهی باز ۲۸
شناسایی معضلات بخش مسکن در ایران ۳۰
سیر تحول تیپولوژی مجتمع مسکونی ۳۴
تحول تیپولوژی ساختمان های مسکونی در ایران۳۷
علل اساسی عدم استقبال جامعه ایرانی از انبوه سازی مسکن ۳۹
عوامل موثر بر افزایش مقبولیت انبوه سازی مسکن در ایران۴۱
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر فراوانی ۴۳
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر محیط زیست ۴۳
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر راحتی۴۴
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر مزیت و ارجعیت۴۴
فاکتورهای عمده از نقطه نظر امنیت۴۵
شاخص های اصلی مسکن اجتماعی۴۵
پیش بینی های برای شاخص های مسکن اجتماعی۴۷
جمعیت و خانوار۴۷
تعداد واحدهای مسکونی۴۷
تعداد اتاق۴۸
مساحت زمین واحدهای مسکونی ۴۸
تیپولوژی مسکن اجتماعی در ایران ۴۹
ساختار کاربردی اجتماعی شهرها۵۰
آزاد سازی های مورد لزوم در بعضی ساختمانها۵۰
کدام ساختمانها نیاز به متولی عمومی دارند۵۱
وحدت و یکپارچگی سیسم و اعمال مدیریت واحد بر آن۵۲
چگونگی سازماندهی نیروهای متخصص در زمینه ساختمان۵۲
الگوی تفکیک زمین۵۳
طراحی اقتصادی مسکن۵۴
شکل خالص هندسی۵۵
پلان دایره ای شکل۵۷
پلان چند وجهی۵۸
پلان مربع شکل۵۹
پلان مستطیل شکل۵۹
کنترل کننده های ساختمانی۶۰
تعیین جهت ساختمان۶۱
عوامل اقلیمی۶۱
عوامل محیطی مناظر۶۳
باورهای اجتماعی۶۳
پرده ها و کرکره های داخلی۶۴
مشخصات سایت وانتخاب شکل۶۴
کارایی هزینه شکل ساختمان۶۶
مجتمع کردن۶۷
تعداد طبقات۶۸
ارتفاع طبقه۶۸
تنگناهای مسکن در ایران ۶۹
کمبود تولید مسکن۷۰
علل کمبود تولید مسکن۷۲
نمونه های اجرا شده در ایران۷۳
شهرک اکباتان۷۳
شهرک آپادانا۷۵
مجموعه اوین۷۸
شهرک دانشگاه تهران۷۹
نتیجه گیری۸۲

فصل سوم:اقلیم،فرهنگ و اجتماع استان ایلام- آنالیز سایت
پیشینه تاریخی منطقه ایلام۸۶
موقعیت جغرافیایی استان ایلام۸۹
ناهمواریها۹۰
مشخصات اقلیمی وآب و هوای ایلام۹۰
پوشش گیاهی استان ایلام۹۱
جنگل ها،درختچه ها و درختان ایلام۹۱
سوانح طبیعی۹۱
بررسی وشناخت شهر ایلام۹۳
دما ورطوبت هوا۹۴
بارندگی۹۷
تابش آفتاب۹۹
تجزیه وتحلیل عوامل اقلیمی۱۰۱
جهت گیری ساختمان در رابطه با مسائل اقلیمی۱۰۴
جهت استقرار ساختمان۱۰۵
جهت ساختمان وتابش آفتاب۱۰۵
جهت استقرار ساختمان و وزش باد۱۰۶
جهت استقرار ساختمان یکطرفه۱۰۷
جهت استقرار ساختمان دو طرفه۱۰۷
ویژگی های جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی شهر ایلام۱۰۹
نوع وترکیب خانوار۱۱۱
مهاجرت۱۱۱
نژاد۱۱۲
زبان۱۱۲
ویژگی های فرهنگی ومذهبی۱۱۳
سواد۱۱۳
آموزش۱۱۴
ویژگی های اقتصادی۱۱۵
گروه های عمده شغلی۱۱۵
تسهیلات خانوار۱۱۶
مالکیت واحدهای مسکونی۱۱۷
قدمت ابنیه۱۱۸
مصالح عمده ساختمانی۱۱۹
آنالیز سایت۱۲۰
آنالیز سایت از نظر اقلیم۱۲۱
آنالیز سایت از نظر دید ومنظر۱۲۱

فصل چهارم:تبین طرح معماری
مسکن حداقل۱۲۴
هدفهای کلی۱۲۵
هدفهای کمی۱۲۶
هدفهای کیفی۱۲۶
هدفهای اصلاح و بهبود تاسیسات اجتماعی۱۲۷
نتیجه گیری در جهت تعداد فضاهای عملکردی۱۲۷
عملکرد و تجهیزات مسکن حداقل۱۳۰
عرصه مشترک۱۳۰
عرصه والدین۱۳۰
عرصه فرزندان۱۳۱
عرصه خویشاوندان۱۳۱
عرصه میهمانان۱۳۲
آشپزخانه۱۳۲
فضای نگهداری از وسایل۱۳۳
فضاهای بهداشتی۱۳۳
حفظ ونگهداریالبسه۱۳۳
فضاهای ورود و خروج به خانه۱۳۴
بررسی اجزای ممکن بر اساس رفتارهای سکونتی ایران۱۳۴
نشیمن اصلی (چند منظوره)۱۳۵
عرصه های مجزای خواب ۱۳۵
عرصه های زندگی خصوصی افراد خانواده۱۳۶
فضاهای مربوط انجام وظایف خانه داری و فضاهای مراقبت های بهداشتی۱۳۶
ابعاد حداقل مسکن۱۳۸
فضای نشیمن۱۳۸
فضای پذیرایی از مهمان۱۳۹
عرصه های مربوط به وسایل خانه داری و مراقبت های بهداشتی۱۳۹
فضای ورود و خروج و ارتباط داخلیمسکن۱۴۲
ابعاد پیشنهادی مسکن حداقل۱۴۳
نیازهای بهداشتی محیطی۱۴۳
پیامدهای عصبی،روانی کوچک سازی مسکن۱۴۵
کوچک سازی و مسائل شهری۱۴۶
افزایش تراکم و مشکلات آن۱۴۶
پیامدها و عوارض کوچک سازی و انبوه سازی۱۴۷
اهداف کوچک سازی و آپارتمان سازی مسکن۱۴۸
گردش وسایل نقلیه و عابر پیاده۱۴۹
الگوی خیابانها۱۴۹
پیاده روها۱۵۱
اشراف۱۵۲
کنترل سروصدا۱۵۳
صداهای خارجی۱۵۳
صداهای داخلی۱۵۴
اقلیم۱۵۴
عوامل بالقوه تنظیم شرایط اقلیمی۱۵۵
کنترل اقلیم محل۱۵۶
جریان هوا در اطراف یک ساختمان(جریان متلاطم بادها،توقف در اطراف ساختمانها)۱۵۷
تسهیلات و خدمات۱۵۸
بالکن ۱۵۸
کانال تاسیسات ۱۶۱
طراحی برای امنیت۱۶۱
انواع محافظت۱۶۳
محافظت فعال۱۶۳
محافظت دفاعی۱۶۳
سیستم های زنگ خطر۱۶۴
روشهای خاص۱۶۴
اصول موثر در ایجاد فضای امن۱۶۴
تاثیر شکل کلی ساختمان در فرصتهای نظارت۱۶۵
اهمیت تعداد در تقسیمات ساختمان۱۶۶
طراحی تاسیسات۱۶۸
ویژگی مسکن و معماری در محدوده مورد مطالعه۱۷۰
رویکرد و استراتژی محفوظ۱۷۱
کشف و تشخیص فاکتورهای مهم در پروژه۱۷۳
توصیف و تبین پلانها۱۷۴
گزینه های مختلف در رابطه با تیپهای مختلف ساختمانی۱۷۵
نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در شکل گیری پروژه۱۷۹
نحوه طراحی پلانها۱۸۱
اشرافیت۱۸۲
بالکنها۱۸۳

فصل پنجم: ارائه طرح نهایی و پیشنهادات
ایده حجمی پروژه۱۸۴
سازه پروژه۱۸۵
طراحی محوطه۱۸۷
مسیر دسترسی سواره به سایت۱۸۷
مسیر دسترسی پیاده۱۸۸
دیدهای ملحوظ شده در طراحی پروژه۱۸۸
طراحی تاسیسات۱۸۸
راهکارهای مواجه با آلودگی صوتی۱۹۰
جهت گیری مناسب ساختمان۱۹۰
طراحی سایت و مجتمع های مسکونی۱۹۱
منابع وماخذ۱۹۲

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۵ص
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

عنوان انگلیسی مقاله
Brand-related and situational influences on demand elasticity

ترجمه فارسی عنوان
تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

منبع مقاله
Journal : Business Research – Volume 66, Issue 1, January 2013, Pages 73–۸۱
ISI Database : ScienceDirect (Elsevier)

فهرست مطالب مقاله

چکیده
۱- مقدمه
۲- بررسی متون و فرضیه های تحقیق
۳- روش تحقیق (متدولوژی)
۴- نتایج تحقیق
۵- مباحثه
۵-۱- مفاهیم نظری و روش شناختی
۵-۲- تحقیقات بیشتر
۵-۳- مفاهیم مدیریتی
ترجمه فارسی چکیده
در مقالات بازاریابی به طور کلی از این دیدگاه پشتیبانی می شود که کشش قیمت از یک محصول یا نام تجاری به محصول یا برند دیگر متفاوت است، یک کار تاثیر گذار توسط Ehrenberg و England (1990) نشان می دهد که حتی زمانی که قیمت خود در حال تغییر است کشش قیمت، تغییرات کمی دارد. این مقاله به بررسی تغییرات در کشش تقاضا برای مواد غذایی می پردازد که نشان می دهد که ویژگی های نام تجاری (منافع عملکردی و نمادین ارائه شده به مصرف کنندگان) نقش متفاوتی در کشش تقاضا ایفا می نماید. با استفاده از داده های پانل برای بیش از ۱۵۰۰ مصرف کننده و خرید ۴ محصول غذایی در بیش از ۵۲ هفته، این مطالعه به بررسی این مساله می پردازد که عواملی به جز قیمت چگونه روی کشش تقاضای برندها تاثیر می گذارند. برخلاف و علاوه بر یافته های Ehrenberg و England(1990)، کشش قیمتی برای محصولات و برند ها به صورت گسترده ای پویا پدیدار گشته است. علاوه بر این، ویژگی های عملکردی و نمادین برند ها که مربوط به این الگوهای کشش است به نمایش گذاشته شده است. این مقاله همچنین درباره دلایل اختلاف بین این نتایج و نتایج گزارش شده توسط Ehrenberg و England(1990) بحث خواهد کرد.
چکیده انگلیسی
The marketing literature generally supports the view that price elasticity varies from product/brand to product/brand, influential work by Ehrenberg and England (1990) suggests that elasticities show little variation even when prices themselves are changing. The paper reports an investigation of variations in demand elasticity for foods that indicates that brand attributes (conceived as the functional and symbolic benefits provided to consumers) contribute differentially to demand elasticities. Using panel data for 1500+ consumers purchasing 4 food products over 52 weeks, the study examines how factors other than price affect demand elasticity for brands. Contrary to and in addition to Ehrenberg and England (1990) findings, price elasticities for products and brands emerge as extensively dynamic. In addition, the functional and symbolic characteristics of brands relate to these exhibited patterns of elasticity. The paper also discusses reasons for the discrepancy between these results and those reported by Ehrenberg and England (1990).

ترجمه مقاله مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب ۲٫۰: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

عنوان انگلیسی مقاله
Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: Experiencing the power of disruptive innovations

ترجمه فارسی عنوان
مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب ۲٫۰: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

منبع مقاله
Journal : International Journal of Information Management – Volume 33, Issue 1, February 2013, Pages 160–۱۶۵
ISI Database : ScienceDirect (Elsevier)

فهرست مطالب مقاله

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ محدوده کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
۲٫۱٫ تعریف
۲٫۲٫ مزایا
۲٫۳٫ مسائل ابری
۲٫۴٫ پرداختن به مسائل ابری
۳٫ قدرت های برانداز از وب ۲٫۰ و پردازش ابری
۴٫ سیستم مدیریت دانش (KMS) در محیط جدید ابر و وب ۲٫۰
۱٫۴٫ شرکت مایکروسافت
۴٫۲٫ سایت Saleforce.com
۴٫۳٫ یک نظم جهانی جدید مدیریت دانش (KM)؟
۵٫ بعد مردم
۶٫ نتیجه

ترجمه فارسی چکیده
انواع مختلف سازمان ها، در جهان به طور فزاینده ای پویا زندگی می کنند. بخش عمده ای از این پویایی از تحولات و نوآوری در فن آوری، به ویژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ایجاد می شود. بعضی از سازمان ها از امتیازات این پویایی استفاده می کنند و محصولات و مدل های جدید کسب و کار ایجاد می کنند و پیشرفت می کنند. دیگران آن را نادیده می گیرند و یا زمان طولانی در تلاش برای انطباق با آن هستند و، اغلب با عواقب منفی آن مواجه می شوند. برخی از این نوآوری ها، با استفاده از اصطلاحات کریستنسن، طبیعت «برانداز» دارند از قبیل تلفن، وب و به تازگی پردازش ابری. این مقاله به بررسی پدیده نوآوری پردازش ابری و وب ۲٫۰ می پردازد و به طور خاص تاثیر آنها را بر دانش سازمانی بررسی می کند.

چکیده انگلیسی
Organizations, of all types, live in an increasingly dynamic world. Much of this dynamism is generated by developments or innovations in technology, especially information and communication technology (ICT). Some organizations take advantage of this dynamism and create new products and business models and thrive. Others ignore it or take a long time trying to adapt to it and struggle, often with negative consequences. Some of these innovations, to use the terminology of Christensen, are of a “disruptive” nature such as the telephone, the Web and recently cloud computing. This paper explores the innovation phenomenon of cloud computing and Web 2.0 and specifically examines their impact on organizational knowledge.