Category Archives: پروژه های مهندسی نرم افزار – تجزیه و تحلیل

لیست تمام پروژه های مهندسی نرم افزار – تجزیه و تحلیل

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی ۱۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی ۱۲۰ص
فرذمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

چکیده ۷
فصل اول : چشم انداز پروژه ۸
مقدمه ۹
Vision چیست؟ ۱۰
موضوع پروژه ۱۱
اهداف پروژه ۱۱
انجام پروژه چه سودی دارد ۱۱
ذینفعان پروژه ۱۲
سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۲
فعالیتهای علمی ۱۲
فعالیتهای تجاری ۱۲
فعالیتهای عمومی ۱۳
معایب پروژه های گذشته ۱۳
زبان برنامه نویسی ۱۴
پایگاه داده ۱۴
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۴
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۵
فصل دوم : طراحی و تحلیل ۱۶
شکل ۱ : نمودار گردش مستندات سیستم تعمیرات ۱۷
شکل ۲ : نمودار متن سیستم تعمیرات آنلاین ۱۸
شکل ۳ : نمودار فیزیکی سطح ۱ سیستم تعمیرات آنلاین ۱۹
شکل ۴ : نمودار فیزیکی سطح ۲ سیستم تعمیرات آنلاین – عملیات ثبت و مشاهده خودرو ۲۰
شکل ۵ : نمودار ارتباط موجودیت ها (ER ) سیستم تعمیرات آنلاین ۲۱
شناسایی Actorها ۲۲
Actor مدیر سایت ۲۲
Actor کاربر وب سایت ۲۲
Actor کاربر میهمان ۲۲
نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی ۲۳
نمایش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین در حالت کلی ۲۴
دیاگرام مربوط به ثبت نام و ورود و خروج از سیستم درخواست تعمیرات آنلاین ۲۵
سناریوی UseCase ورود به سیستم ۲۶
نمودار توالی ورود به سیستم ۲۷
نمودار همکاری ورود به سیستم ۲۸
نمودار فعالیت ورود به سیستم ۲۹
سناریوی UseCase تعیین سطح دسترسی ۳۰
نمودار توالی تعیین سطح دسترسی ۳۱
نمودار همکاری تعیین سطح دسترسی ۳۲
سناریوی Sign Up Use Case 33
نمودار توالی Sign Up Use Case 34
نمودار همکاری Sign Up Use Case 35
نمودار فعالیت Sign Up Use Case 36
نمودار Usecase مربوط به فعالیت های مدیر ۳۷
سناریوی UseCase مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۳۸
نمودار توالی مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۳۹
نمودار همکاری مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۴۰
نمودار فعالیت مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۴۱
سناریوی UseCase ورود جزئیات تعمیرات ۴۲
نمودار توالی ورود جزئیات تعمیرات ۴۳
نمودار همکاری ورود جزئیات تعمیرات ۴۴
نمودار فعالیت ورود جزئیات تعمیرات ۴۵
سناریوی UseCase تائید فاکتورهای باز ۴۶
نمودار توالی تائید فاکتورهای باز ۴۷
نمودار همکاری تائید فاکتورهای باز ۴۸
نمودار فعالیت تائید فاکتورهای باز ۴۹
سناریوی UseCase نمایش همه خودروها ۵۰
نمودار توالی نمایش همه خودروها ۵۱
نمودار همکاری نمایش همه خودروها ۵۲
نمودار فعالیت نمایش همه خودروها ۵۳
دیاگرام Use Case مربوط به فعالیتهای کاربر وب سایت ۵۴
سناریوی UseCase ثبت خودرو ۵۵
نمودار توالی ثبت خودرو ۵۶
نمودار همکاری ثبت خودرو ۵۷
نمودار فعالیت ثبت خودرو ۵۸
سناریوی UseCase درخواست تعمیر خودرو ۵۹
نمودار توالی درخواست تعمیر خودرو ۶۰
نمودار همکاری درخواست تعمیر خودرو ۶۱
نمودار فعالیت درخواست تعمیر خودرو ۶۲
سناریوی UseCase نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۳
نمودار توالی نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۴
نمودار همکاری نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۵
نمودار فعالیت نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۶
سناریوی UseCase مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۶۷
نمودار توالی مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۶۸
نمودار همکاری مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۶۹
نمودار فعالیت مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۷۰
فصل سوم : پیاده سازی و توضیح کدهای برنامه ۷۱
صفحه اصلی سیتم درخواست تعمیرات آنلاین ۷۲
صفحه ثبت نام (Register.aspx ) 73
صفحه ورود به سیستم (LoginPage.aspx ) 75
صفحه اصلی کاربر وب سایت ۷۶
صفحه ثبت خودرو (SaveCars.aspx) 77
صفحه درخواست تعمیرات (DarkhastTamirat.aspx) 79
صفحه مشاهده فاکتورهای تائید شده (SodorFactor.aspx) 82
صفحه اصلی مدیر سایت ۸۴
صفحه جزئیات تعمیرات (AnjamTamir.aspx) 85
صفحه مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیر (RepairingPage.aspx) 86
صفحه مشخص نمودن جزئیات تعمیرات (DetailRepair.aspx) 88
صفحه تائید فاکتورهای باز (OpenDetails.aspx) 91
صفحه مشاهده همه خودروهای ثبت شده (ShowAllCars.aspx) 92
کلاس کاربران (Class_tblDriver.cs) 93
کلاس خودروها (Class_tblCar.cs) 96
کلاس درخواست تعمیرات (Class_tblDarkhastTamir.cs) 98
کلاس جزئیات تعمیرات (Class_tblDetails.cs) 100
کلاس تعمیرات باز (Class_xtblTamiratBaz.cs) 101
کلاس مجموع هزینه تعمیرات (Class_TotalCost.cs) 103
کدهای صفحه MasterPage.master 104
فصل چهارم : آموزش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین ۱۰۵
صفحه ورود به سیتم درخواست تعمیرات آنلاین ۱۰۶
صفحه جزئیات درخواستهای تعمیرات ۱۰۷
صفحه انجام تعمیرات ۱۰۸
صفحه تائید فاکتورهای باز ۱۰۹
صفحه نمایش اطلاعات خودروهای ثبت شده ۱۱۰
صفحه ورود به سیستم برای کاربر وب سایت ۱۱۱
صفحه ثبت خودرو ۱۱۲
صفحه درخواست تعمیر ۱۱۳
صفحه خودروهای ثبت شده ۱۱۴
صفحه فاکتورهای تائید شده ۱۱۵
صفحه ثبت نام ۱۱۶
فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۷
جمع بندی ۱۱۸
نتیجه گیری ۱۱۹
پیشنهادات ۱۱۹
فهرست منابع ۱۲۱

چکیده
در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیستم تعمیرات آنلاین اتوبوسرانی پرداخته شده است.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی ۱۲۰ص
فرذمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان ۹۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

چکیده ۵
مقدمه ۷
هدف سیستم جاری ۷
زبان تحلیل سیستم ۷
تاریخچة UML 8
ویژگیهای UML 11
فصل اول: Use Case Diagrams 14
۱-۱- Vision چیست ۱۵
۱-۲- موضوع پروژه ۱۶
۱-۳- اهداف پروژه ۱۶
۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۶
۱-۵- ذینفعان پروژه ۱۷
۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۸
۱-۷- معایب پروژه های گذشته ۱۸
۱-۸- زبان برنامه نویسی ۲۰
۱-۹- پایگاه داده ۲۰
۱-۱۰-روش تحلیل سیستم ۲۱
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۲۱
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۲۱
۱-۲- Use case چیست؟ ۲۲
۱-۳- Actor چیست؟ ۲۲
۱-۴- دیاگرام use case چیست؟ ۲۳
۱-۵- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۲۳
۱-۶- شناسائی Actor های سیستم ۲۳
۱-۶-۱- Actor کاربر ۲۴
۱-۶-۲- Actor مدیر دبیرستان ۲۵
۱-۶-۳- Actor معلم ۲۶
۱-۷- شناسائی Use Case ها ۲۷
۱-۷-۱- Sing Up Use Case 29
۱-۷-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 30
۱-۷-۲- Sing In Use Case 31
۱-۷-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case 32
۱-۷-۳- SignOut Use Case 33
۱-۷-۳-۱- سناریوی SignOut Use Case 34
۱-۷-۴- Teacher Acception Use Case 35
۱-۷-۴-۱- سناریوی Teacher Acception Use Case 36
۱-۷-۵- Teacher & Boss Mailbox Use Case 37
۱-۷-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case 38
۱-۷-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case 39
۱-۷-۶- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 40
۱-۷-۶-۱- سناریوی Lesson Definision Use Case 41
۱-۷-۶-۲- سناریوی Exam Definision Use Case 42
۱-۷-۷- Teacher Marks & Marks View Use Case 43
۱-۷-۷-۱- سناریوی Teacher Mark Use Case 44
۱-۷-۷-۲- سناریوی View Marks Use Case 45
۱-۷-۸- Use Case کلی سیستم ۴۶
۱-۷-۹- Use Case کلی سیستم (بخش اول) ۴۷
۱-۷-۱۰- Use Case کلی سیستم (بخش دوم) ۴۸
فصل دوم: Class Diagram 49
۲-۱- نمودار Class کلی سیستم ۵۰
۲-۱-۱- کلاس کاربر ۵۱
۲-۱-۲- کلاس مدیر ۵۱
۲-۱-۳- کلاس معلم ۵۱
۲-۱-۴- کلاس صندوق پستی کاربران ۵۲
۲-۱-۵- کلاس تعریف امتحانات ۵۲
۲-۱-۶- کلاس گزارش امتحانات ۵۲
۲-۱-۷- کلاس تعریف دروس دبیرستان ۵۳
۲-۱-۸- کلاس بانک سوالات ۵۳
۲-۱-۹- کلاس درخواست شرکت در آزمون ۵۳
فصل سوم: Sequence Diagrams 54
۳-۱- نمودار توالی SignIn 55
۳-۲- نمودار توالی SignUp 56
۳-۳- نمودار توالی SignOut 57
۳-۴- نمودار توالی Question Bank 58
۳-۵- نمودار توالی Exam 59
۳-۶- نمودار توالی Exam Definition 60
۳-۷- نمودار توالی Teacher Acception 61
۳-۸- نمودار توالی Lesson Definision 62
۳-۹- نمودار توالی Be In Exam Request 63
۳-۱۰- نمودار توالی Boss MailBox 64
۳-۱۱- نمودار توالی Teacher MailBox 65
۳-۱۲- نمودار توالی Marks View 66
فصل چهارم: Collaboration Diagrams 67
۴-۱- نمودار همکاری SignIn 68
۴-۲- نمودار همکاری SignUp 69
۴-۳- نمودار همکاری SignOut 70
۴-۴- نمودار همکاری Question Bank 71
۴-۵- نمودار همکاری Be In Exam Request 72
۴-۶- نمودار همکاری Exam Definition 73
۴-۷- نمودار همکاری Teacher Acception 74
۴-۸- نمودار همکاری Lesson Definision 75
۴-۹- نمودار همکاری Exam Registeration 76
۴-۱۰- نمودار همکاری Boss MailBox 77
۴-۱۱- نمودار همکاری Teacher MailBox 78
۴-۱۲- نمودار توالی Teacher Marks 79
فصل پنجم: Activity Diagrams 80
۵-۱- نمودار فعالیت SignUp 81
۵-۲- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات ۸۲
۵-۳- نمودار فعالیت Exam Definition 83
۵-۴- نمودار فعالیت Teacher Acception 84
۵-۵- نمودار فعالیت Lesson Definision 85
۵-۶- نمودار فعالیت Exam Registration 86
۵-۷- نمودار فعالیت Boss Mailbox 87
فصل ششم: نیازمندیهای سیستم دبیرستان ۸۸
۶-۱- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار ۸۹
۶-۱-۱-اطلاعات پايه ۸۹
۶-۱-۲- عمليات مربوط به جستجو ۸۹
۶-۱-۳- گزارش‌ها ۹۰
۶-۱-۴- امنيت و حدود دسترسي ۹۱
۶-۱-۵-بازسازی اطلاعات ۹۱
فصل هفتم: نمودار ER سیستم دبیرستان ۹۲
۷-۱- نمودار کلی ER سیستم ۹۳

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری دبیرستان) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
• درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
• در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
• در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
• در فصل چهارم به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
• در فصل پنجم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
• در فصل ششم به بررسی نمودارهای State Charts خواهیم پرداخت.
• در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان ۹۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر ۱۱۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر ۱۱۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

مقدمه ۸
هدف سیستم جاری ۸
زبان تحلیل سیستم ۸
تاریخچة UML 9
ویژگیهای UML 12
فصل اول: Use Case Diagrams (نمودار كاربرد) ۱۵
۱-۱- Vision چیست ۱۶
۱-۲- موضوع پروژه ۱۷
۱-۳- اهداف پروژه ۱۷
۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۸
۱-۵- ذینفعان پروژه ۱۸
۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۹
۱-۷- معایب پروژه های گذشته ۱۹
۱-۸- زبان برنامه نویسی ۲۱
۱-۹- پایگاه داده ۲۱
۱-۱۰-روش تحلیل سیستم ۲۲
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۲۲
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۲۲
۱-۲- Use case چیست؟ ۲۳
۱-۳- Actor چیست؟ ۲۳
۱-۴- دیاگرام use case چیست و ارتباط آنها چگونه است؟ ۲۴
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم ۲۴
۱-۵-۱- Actor کاربر ۲۵
۱-۵-۲- Actor مدیر آموزشگاه کامپیوتر ۲۶
۱-۵-۳- Actor استاد کامپیوتر ۲۷
۱-۶- شناسائی Use Case ها ۲۹
۱-۶-۱- Sing Up Use Case 30
۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 31
۱-۶-۲- Sing In Use Case 32
۱-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case 33
۱-۶-۳- SignOut Use Case 34
۱-۶-۳-۱- سناریوی SignOut Use Case 35
۱-۶-۴- Teacher Acception Use Case 36
۱-۶-۴-۱- سناریوی Teacher Acception Use Case 37
۱-۶-۵- Teacher & Boss Mailbox Use Case 38
۱-۶-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case 39
۱-۶-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case 40
۱-۶-۶- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 41
۱-۶-۶-۱- سناریوی Lesson Definision Use Case 43
۱-۶-۶-۲- سناریوی Exam Definision Use Case 44
۱-۶-۷- Teacher Marks & Marks View Use Case 45
۱-۶-۷-۱- سناریوی Teacher Mark Use Case 46
۱-۶-۷-۲- سناریوی View Marks Use Case 47
۱-۶-۸- Use Case کلی سیستم ۴۸
۱-۶-۹- Use Case کلی سیستم (بخش اول) ۴۹
۱-۶-۱۰- Use Case کلی سیستم (بخش دوم) ۵۰
فصل دوم: Class Diagram (نمودار كلاس) ۵۱
۲-۱- نمودار Class کلی سیستم ۵۲
۲-۱-۱- کلاس کاربر ۵۳
۲-۱-۲- کلاس مدیر ۵۳
۲-۱-۳- کلاس استاد کامپیوتر ۵۳
۲-۱-۴- کلاس صندوق پستی کاربران ۵۴
۲-۱-۵- کلاس تعریف امتحانات ۵۴
۲-۱-۶- کلاس گزارش امتحانات ۵۴
۲-۱-۷- کلاس تعریف دروس آموزشگاه کامپیوتر ۵۵
۲-۱-۸- کلاس بانک سوالات ۵۵
۲-۱-۹- کلاس درخواست شرکت در آزمون ۵۵
فصل سوم: Sequence Diagrams (نمودار توالي) ۵۶
۳-۱- نمودار توالی SignIn 57
۳-۲- نمودار توالی SignUp 58
۳-۳- نمودار توالی SignOut 59
۳-۴- نمودار توالی Question Bank 60
۳-۵- نمودار توالی Exam 61
۳-۶- نمودار توالی Exam Definition 62
۳-۷- نمودار توالی Teacher Acception 63
۳-۸- نمودار توالی Lesson Definision 64
۳-۹- نمودار توالی Be In Exam Request 65
۳-۱۰- نمودار توالی Boss MailBox 66
۳-۱۱- نمودار توالی Teacher MailBox 67
۳-۱۲- نمودار توالی Marks View 68
فصل چهارم: Collaboration Diagrams (نمودار همكاري) ۶۹
۴-۱- نمودار همکاری SignIn 70
۴-۲- نمودار همکاری SignUp 71
۴-۳- نمودار همکاری SignOut 72
۴-۴- نمودار همکاری Question Bank 73
۴-۵- نمودار همکاری Be In Exam Request 74
۴-۶- نمودار همکاری Exam Definition 75
۴-۷- نمودار همکاری Teacher Acception 76
۴-۸- نمودار همکاری Lesson Definision 77
۴-۹- نمودار همکاری Exam Registeration 78
۴-۱۰- نمودار همکاری Boss MailBox 79
۴-۱۱- نمودار همکاری Teacher MailBox 80
۴-۱۲- نمودار توالی Teacher Marks 81
فصل پنجم: Activity Diagrams (نمودار فعاليت) ۸۲
۵-۱- نمودار فعالیت SignUp 83
۵-۲- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات ۸۴
۵-۳- نمودار فعالیت Exam Definition 85
۵-۴- نمودار فعالیت Teacher Acception 86
۵-۵- نمودار فعالیت Lesson Definision 87
۵-۶- نمودار فعالیت Exam Registration 88
۵-۷- نمودار فعالیت Boss Mailbox 89
فصل ششم: نیازمندیهای سیستم آموزشگاه کامپیوتر ۹۰
۶-۱- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار ۹۱
۶-۱-۱-اطلاعات پايه ۹۱
۶-۱-۲- عمليات مربوط به جستجو ۹۱
۶-۱-۳- گزارش‌ها ۹۲
۶-۱-۴- امنيت و حدود دسترسي ۹۳
۶-۱-۵-بازسازی اطلاعات ۹۳
فصل هفتم: نمودار ER سیستم آموزشگاه کامپیوتر ۹۴
۷-۱- نمودار کلی ER سیستم ۹۵
فصل هفتم: نمودار وضعيت State Chart 96
نمودار وضعيت ورود به سيستم ۹۷
نمودار وضعيت ثبت نام جديد ۹۸
نمودار وضعيت خروج از سيستم ۹۹
نمودار وضعيت ايجاد درس جديد ۱۰۰
فصل هشتم: نمودار توسعه (Deployment) 101
نمودار توسعه سيستم آموزشگاه ۱۰۲
فصل نهم: نمودار اجزا (Component) 103
نمودار اجزاي اصلي ۱۰۴
نمودار اجزاي پيگيري حسابهاي دانش آموزان ۱۰۵
نمودار اجزاي نمرات دانش آموزان ۱۰۶
فصل دهم: نمودار گانت و پرت ۱۰۷
جدول برنامه زمانبندی انجام پروژه ۱۰۸
نمودار گانت برنامه زمانبندی انجام پروژه ۱۰۹
نمودار پرت ۱۱۰
منابع ۱۱۵
کتابها ۱۱۵
وب سایتها ۱۱۵

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری آموزشگاه کامپیوتر) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
• درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
• در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
• در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت. . .

پروژه تجزیه و تحلیل آموزشگاه کامپیوتر ۱۱۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۱۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۱۵۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

چکیده ۱۴
مقدمه ۱۵
هدف سیستم جاری ۱۵
زبان تحلیل سیستم ۱۵
تاریخچة UML 16
فصل اول: چشم انداز پروژه (Vision) 18
۱-۱- Vision چیست ۱۹
۱-۲- موضوع پروژه ۲۰
۱-۳- اهداف پروژه ۲۰
۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد ۲۱
۱-۵- ذینفعان پروژه ۲۱
۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۲۲
۱-۷- معایب پروژه های گذشته ۲۲
۱-۸- زبان برنامه نویسی ۲۴
۱-۹- پایگاه داده ۲۴
۱-۱۰- روش تحلیل سیستم ۲۴
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۲۵
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۲۵
فصل دوم: Use Case Diagrams 26
۲-۱- Use case چیست؟ ۲۷
۲-۲- Actor چیست؟ ۲۸
۲-۳- دیاگرام use case چیست؟ ۲۸
۲-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۲۸
۲-۵- شناسائی Actor های سیستم ۲۹
۲-۵-۱- Actor کاربر ۲۹
۲-۵-۲- Actor مدیر ۳۰
۲-۵-۳- Actor مسافر ۳۱
۲-۶- شناسائی Use Case ها ۳۳
۲-۶-۱- Use Case های بخش رزرو و فروش بلیط راه آهن ۳۳
۲-۶-۱- Sing Up Use Case 34
۲-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 35
۲-۶-۲- Sing In Use Case 36
۲-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case 37
۲-۶-۳- Define New Travel Service Use Case 38
۲-۶-۳-۱- سناریوی New Travel Service Use Case 39
۲-۶-۴- Staff Employment Use Case 40
۲-۶-۴-۱- سناریوی Staff Employment Use Case 41
۲-۶-۵- Boss & User Mailbox Use Case 42
۲-۶-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case 43
۲-۶-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case 44
۲-۶-۶- Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۵
۲-۶-۶-۱- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۶
۲-۶-۷- Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۷
۲-۶-۷-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه ۴۸
۲-۷-Use Case های بخش مرخصی و پرسنلی ۴۹
۲-۷-۱ Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم ۵۰
۲-۷-۲- سناریوی Register Use Case 51
۲-۷-۳- سناریوی LogIn Use Case 52
۲-۷-۴- سناریوی LogOut Use Case 53
۲-۷-۵- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه ۵۴
۲-۷-۶- سناریوی Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران ۵۵
۲-۷-۷- سناریوی Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی ۵۶
۲-۷-۸- سناریوی Use Case ذخیره مرخصی و سابقه ورود و خروج کاربر ۵۷
۲-۷-۹- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند ۵۸
۲-۷-۱۰- سناریوی Use Caseثبت ورود و خروج ۵۹
۲-۷-۱۱- سناریوی Use Caseتغییر مشخصات کاربری ۶۰
۲-۷-۱۲- سناریوی Use Caseدرخواست سوابق (ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) ۶۱
۲-۷-۱۳- سناریوی Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج ۶۲
۲-۸- سناریوی Use Caseتعريف پايه حقوق پرسنل ۶۳
۲-۸-۱- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد بايگاني ۶۴
۲-۸-۲- سناریوی Use Caseبايگاني كليه اطلاعات ۶۵
۲-۸-۳- سناریوی Use Caseبازيابي اطلاعات فاكتورها ۶۶
۲-۸-۴- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد حقوق و دستمزد ۶۷
۲-۸-۵-سناریوی Use Case محاسبه حقوق پرسنل ۶۸
۲-۸-۶- سناریوی Use Case پرداخت حقوق پرسنل ۶۹
۲-۸-۷- سناریوی Use Case ايجاد ترازنامه ۷۰
۲-۹ : Use Case مربوط به سیستم بلادرنگ (Real Time) 71
فصل سوم : Class Diagram 72
۳-۱- کلاس کاربر ۷۳
۳-۲- کلاس کارمند ۷۳
۳-۳- کلاس مدیر ۷۳
۳-۴- کلاس مسافر ۷۴
۳-۵- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) ۷۴
۳-۶- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) ۷۵
۳-۷- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) ۷۵
۳-۸- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) ۷۶
۳-۹- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) ۷۶
۳-۱۰- کلاس SignUp 77
۳-۱۱- کلاس LogIn 77
۳-۱۲- نمودار کلی کلاس بخش رزرو و فروش بلیط ۷۸
۳-۱۳- نمودار اصلی Class سیستم راه آهن بخش مرخصی و پرسنلی ۷۹
۳-۱۴- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم ۷۹
۳-۱۴-۱- متد Insert () 79
۳-۱۴-۲- متد Delete () 80
۳-۱۴-۳- متد Update() 80
۳-۱۴-۴- متد Select() 80
۳-۱۵- جزئیات و نام هر کلاس ۸۱
۳-۱۵-۱- کلاس کاربر ۸۱
۳-۱۵-۲- کلاس کارمند ۸۱
۳-۱۵-۳- کلاس رئیس شعبه ۸۲
۳-۱۵-۴- کلاس ایجاد مرخصی ۸۲
۳-۱۵-۵- کلاس محاسبه مانده مرخصی ۸۳
۳-۱۵-۶- کلاس محاسبه اضافه کار ۸۳
۳-۱۵-۷- کلاس ثبت ورود و خروج ۸۴
۳-۱۵-۸- كلاس پرسنل واحد حقوق و دستمزد ۸۴
۳-۱۵-۹- كلاس پرداخت حقوق ۸۵
۳-۱۵-۱۰- كلاس محاسبه حقوق ۸۵
۳-۱۵-۱۱-كلاس كادر مدريت ۸۶
۳-۱۵-۱۲- كلاس حقوق پرسنل ۸۶
۳-۱۵-۱۳-كلاس استخدام نيرو ۸۷
فصل چهارم: Sequence Diagrams 88
۴-۱- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط ۸۹
۴-۲- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان ۹۰
۴-۳- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط ۹۱
۴-۴- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید ۹۲
۴-۵- نمودار توالی مربوط به Sign In 93
۴-۶- نمودار توالی مربوط به Sign Up 94
۴-۷- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط ۹۵
۴-۸- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی ۹۶
۴-۹- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۹۷
۴-۱۰- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده ۹۸
۴-۱۱- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه ۹۹
۴-۱۲- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید ۱۰۰
۴-۱۳- نمودار توالی ایجاد کارمند جدید ۱۰۱
۴-۱۴- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی ۱۰۲
۴-۱۵- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری ۱۰۳
۴-۱۶- نمودار توالی ثبت ورود و خروج ۱۰۴
۴-۱۷- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۰۵
۴-۱۸- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۰۶
۴-۱۹- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۰۷
۴-۲۰- نمودار توالی لغو مرخصی ۱۰۸
۴-۲۱- بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 109
فصل پنجم: Collaboration Diagrams 110
۵-۱- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط ۱۱۱
۵-۲- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید ۱۱۲
۵-۳- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط ۱۱۳
۵-۴- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید ۱۱۴
۵-۵- نمودار همکاری مربوط به Sign In 115
۵-۶- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 116
۵-۷- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط ۱۱۷
۵-۸- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط ۱۱۸
۵-۹- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۱۱۹
۵-۱۰- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه ۱۲۰
۵-۱۱- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه ۱۲۱
۵-۱۲- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید ۱۲۲
۵-۱۳- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید ۱۲۳
۵-۱۴- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی ۱۲۴
۵-۱۵- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری ۱۲۵
۵-۱۶- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج ۱۲۶
۵-۱۷- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۲۷
۵-۱۸- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۲۸
۵-۱۹- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۲۹
۵-۲۰- نمودار همکاری لغو مرخصی ۱۳۰
۵-۲۱- نمودار همکاری بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 131
فصل ششم: Activity Diagram 132
۶-۱- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۱۳۳
۶-۲- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید ۱۳۴
۶-۳- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه ۱۳۵
۶-۴- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید ۱۳۶
۶-۵- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید ۱۳۷
۶-۶- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران ۱۳۸
۶-۷- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۱۳۹
۶-۸- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم ۱۴۰
۶-۹- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۱۴۱
۶-۱۰- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش ۱۴۲
۶-۱۱- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه ۱۴۳
۶-۱۲- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید ۱۴۴
۶-۱۳- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید ۱۴۵
۶-۱۴- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی ۱۴۶
۶-۱۵- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات ۱۴۷
۶-۱۶- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج ۱۴۸
۶-۱۷- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۴۹
۶-۱۸- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۵۰
۶-۱۹- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۵۱
۶-۲۰- نمودار فعالیت لغو مرخصی ۱۵۲
۶-۲۱- نمودار فعالیت بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 153
فصل هفتم: StateChart Diagram و سایر نمودارها ۱۵۴
۷-۱- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم ۱۵۵
۷-۲- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام ۱۵۶
۷-۳- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید ۱۵۷
۷-۴- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید ۱۵۸
۷-۵- نمودار Deployment 159
۷-۶- نمودار Domain 160
۷-۷- نمودار State Machine سيستم مرخصي ۱۶۱
۷-۸- نمودار كامپوننت اصلي سيستم مرخصی راه آهن ۱۶۲
فصل هشتم: Entity Relation Diagram (ERD) 163
۸-۱- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار ۱۶۴
فصل نهم: Data Flow Diagrams (DFD) 165
۹-۱- نمودار DFD سطح صفر سيستم بخش فروش و رزرو بلیط ۱۶۶
۹-۲- نمودار DFD سطح یک ۱۶۷
۹-۳- نمودار DFD سطح ۲ ( عملیات ثبت نام) ۱۶۸
۹-۴- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) ۱۶۹
۹-۵- نمودار DFD سطح ۲(عملیات تعویض / رفع عیب) ۱۷۰
۹-۶- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات درخواست صدور) ۱۷۱
۹-۷- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صدور بلیط) ۱۷۲
۹-۸- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صورتحسابها) ۱۷۳
جمع بندی ۱۷۴
نتیجه گیری ۱۷۵
پیشنهادات ۱۷۶
منابع ۱۷۷
کتابها ۱۷۷
وب سایتها ۱۷۷

فهرست عکس ها
عکس ۱- Actor کاربر ۳۰
عکس ۲- Actor مدیر ۳۰
عکس ۳- Actor مسافر ۳۱
عکس ۴- Actor کارمندان ۳۱
عکس ۵- Sing Up Use Case 34
عکس ۶- Sing In Use Case 36
عکس ۷- Define New Travel Service Use Case 38
عکس ۸- Staff Employment Use Case 40
عکس ۹- Boss & User Mailbox Use Case 42
عکس ۱۰- – Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۵
عکس ۱۱- Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۷
عکس ۱۲- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم ۵۰
عکس ۱۳- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه ۵۴
عکس ۱۴- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند ۵۸
عکس ۱۵- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد بايگاني ۶۴
عکس ۱۶- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد حقوق و دستمزد ۶۷
عکس ۱۷- Use Case مربوط به سیستم بلادرنگ (Real Time) 71
عکس ۱۸- کلاس کاربر ۷۳
عکس ۱۹- کلاس کارمند ۷۳
عکس ۲۰- کلاس مدیر ۷۳
عکس ۲۱- کلاس مسافر ۷۴
عکس ۲۲- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) ۷۴
عکس ۲۳- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) ۷۵
عکس ۲۴- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) ۷۵
عکس ۲۵- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) ۷۶
عکس ۲۶- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) ۷۶
عکس ۲۷- کلاس SignUp 77
عکس ۲۸- کلاس LogIn 77
عکس ۲۹- نمودار کلی کلاس بخش رزرو و فروش بلیط ۷۸
عکس ۳۰- نمودار اصلی Class سیستم راه آهن بخش مرخصی و پرسنلی ۷۹
عکس ۳۱- کلاس کاربر ۸۱
عکس ۳۲- کلاس کارمند ۸۱
عکس ۳۳- کلاس رئیس شعبه ۸۲
عکس ۳۴- کلاس ایجاد مرخصی ۸۲
عکس ۳۵- کلاس محاسبه مانده مرخصی ۸۳
عکس ۳۶- کلاس محاسبه اضافه کار ۸۳
عکس ۳۷- کلاس ثبت ورود و خروج ۸۴
عکس ۳۸- كلاس پرسنل واحد حقوق و دستمزد ۸۴
عکس ۳۹- كلاس پرداخت حقوق ۸۵
عکس ۴۰- كلاس محاسبه حقوق ۸۵
عکس ۴۱- كلاس كادر مدريت ۸۶
عکس ۴۲- كلاس حقوق پرسنل ۸۶
عکس ۴۳- كلاس استخدام نيرو ۸۷
عکس ۴۴- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط ۸۹
عکس ۴۵- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان ۹۰
عکس ۴۶- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط ۹۱
عکس ۴۷- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید ۹۲
عکس ۴۸- نمودار توالی مربوط به Sign In 93
عکس ۴۹- نمودار توالی مربوط به Sign Up 94
عکس ۵۰- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط ۹۵
عکس ۵۱- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی ۹۶
عکس ۵۲- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۹۷
عکس ۵۳- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده ۹۸
عکس ۵۴- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه ۹۹
عکس ۵۵- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید ۱۰۰
عکس ۵۶- ئنمودار توالی ایجاد کارمند جدید ۱۰۱
عکس ۵۷- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی ۱۰۲
عکس ۵۸- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری ۱۰۳
عکس ۵۹- نمودار توالی ثبت ورود و خروج ۱۰۴
عکس ۶۰- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۰۵
عکس ۶۱- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۰۶
عکس ۶۲- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۰۷
عکس ۶۳- نمودار توالی لغو مرخصی ۱۰۸
عکس ۶۴- بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 109
عکس ۶۵- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط ۱۱۱
عکس ۶۶- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید ۱۱۲
عکس ۶۷- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط ۱۱۳
عکس ۶۸- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید ۱۱۴
عکس ۶۹- نمودار همکاری مربوط به Sign In 115
عکس ۷۰- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 116
عکس ۷۱- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط ۱۱۷
عکس ۷۲- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط ۱۱۸
عکس ۷۳- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۱۱۹
عکس ۷۴- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه ۱۲۰
عکس ۷۵- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه ۱۲۱
عکس ۷۶- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید ۱۲۲
عکس ۷۷- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید ۱۲۳
عکس ۷۸- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی ۱۲۴
عکس ۷۹- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری ۱۲۵
عکس ۸۰- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج ۱۲۶
عکس ۸۱- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۲۷
عکس ۸۲- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۲۸
عکس ۸۳- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۲۹
عکس ۸۴- نمودار همکاری لغو مرخصی ۱۳۰
عکس ۸۵- نمودار همکاری بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 131
عکس ۸۶- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۱۳۳
عکس ۸۷- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید ۱۳۴
عکس ۸۸- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه ۱۳۵
عکس ۸۹- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید ۱۳۶
عکس ۹۰- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید ۱۳۷
عکس ۹۱- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران ۱۳۸
عکس ۹۲- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۱۳۹
عکس ۹۳- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم ۱۴۰
عکس ۹۴- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۱۴۱
عکس ۹۵- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش ۱۴۲
عکس ۹۶- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه ۱۴۳
عکس ۹۷- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید ۱۴۴
عکس ۹۸- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید ۱۴۵
عکس ۹۹- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی ۱۴۶
عکس ۱۰۰- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات ۱۴۷
عکس ۱۰۱- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج ۱۴۸
عکس ۱۰۲- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۴۹
عکس ۱۰۳- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۵۰
عکس ۱۰۴- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۵۱
عکس ۱۰۵- نمودار فعالیت لغو مرخصی ۱۵۲
عکس ۱۰۶- نمودار فعالیت بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 153
عکس ۱۰۷- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم ۱۵۵
عکس ۱۰۸- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام ۱۵۶
عکس ۱۰۹- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید ۱۵۷
عکس ۱۱۰- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید ۱۵۸
عکس ۱۱۱- نمودار Deployment 159
عکس ۱۱۲- نمودار Domain 160
عکس ۱۱۳- نمودار State Machine سيستم مرخصي ۱۶۱
عکس ۱۱۴- نمودار كامپوننت اصلي سيستم مرخصی راه آهن ۱۶۲
عکس ۱۱۵- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار ۱۶۴
عکس ۱۱۶- نمودار DFD سطح صفر سيستم بخش فروش و رزرو بلیط ۱۶۶
عکس ۱۱۷- نمودار DFD سطح یک ۱۶۷
عکس ۱۱۸- نمودار DFD سطح ۲ ( عملیات ثبت نام) ۱۶۸
عکس ۱۱۹- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) ۱۶۹
عکس ۱۲۰- نمودار DFD سطح ۲(عملیات تعویض / رفع عیب) ۱۷۰
عکس ۱۲۱- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات درخواست صدور) ۱۷۱
عکس ۱۲۲- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صدور بلیط) ۱۷۲
عکس ۱۲۳- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صورتحسابها) ۱۷۳

فهرست جدول ها
جدول ۱- سناریوی Sing In Use Case 37
جدول ۲- سناریوی Staff Employment Use Case 41
جدول ۳- سناریوی Boss Mailbox Use Case 43
جدول ۴- سناریوی User Mailbox Use Case 44
جدول ۵- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۶
جدول ۶- سناریوی Use Case پرداخت وجه ۴۸
جدول ۷- سناریوی Register Use Case 51
جدول ۸- سناریوی LogIn Use Case 52
جدول ۹- سناریوی LogOut Use Case 53
جدول ۱۰- سناریوی Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران ۵۵
جدول ۱۱- سناریوی Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی ۵۶
جدول ۱۲- سناریوی Use Case ذخیره مرخصی و سابقه ورود و خروج کاربر ۵۷
جدول ۱۳- سناریوی Use Caseثبت ورود و خروج ۵۹
جدول ۱۴- سناریوی Use Caseتغییر مشخصات کاربری ۶۰
جدول ۱۵- سناریوی Use Caseدرخواست سوابق (ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) ۶۱
جدول ۱۶- سناریوی Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج ۶۲
جدول ۱۷- سناریوی Use Caseتعريف پايه حقوق پرسنل ۶۳
جدول ۱۸- سناریوی Use Caseبايگاني كليه اطلاعات ۶۵
جدول ۱۹- سناریوی Use Caseبازيابي اطلاعات فاكتورها ۶۶
جدول ۲۰- سناریوی Use Case محاسبه حقوق پرسنل ۶۸
جدول ۲۱- سناریوی Use Case پرداخت حقوق پرسنل ۶۹
جدول ۲۲- سناریوی Use Case ايجاد ترازنامه ۷۰

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری سیستم راه آهن) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
• درفصل اول به بررسی Vision یا دیدگاه پروژه خواهیم پرداخت.
• در فصل دوم پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
• در فصل سوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
• در فصل چهارم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
• در فصل پنجم به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
• در فصل ششم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
• در فصل هفتم به بررسی نمودارهای State Charts خواهیم پرداخت.
• در فصل هشتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.
• در فصل نهم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۱۵۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات ۱۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات ۱۲۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision) 9
۱-۱- مقدمه ۱۰
۱-۲- Vision چیست ۱۰
۱-۳- موضوع پروژه ۱۰
۱-۴- اهداف پروژه ۱۱
۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۱
۱-۶- ذینفعان پروژه ۱۱
۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۲
۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۱۳
۱-۹- زبان برنامه نویسی ۱۳
۱-۱۰- روش تحلیل سیستم ۱۴
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۴
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۴
فصل دوم : بررسی روند کار در یک وب سایت مدیریت کنفرانس ۱۵
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲- بررسی Actor های فیزیکی وب سایت مدیریت کنفرانس و شرح هر یک از آنها ۱۶
۲-۳-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۸
۲-۴- بررسی Use case های فیزیکی وب سایت همایش و سمینار ۱۹
۲-۵- Use Case Diagram های فیزیکی آژانس مسافرتی ۲۱
۲-۵-۱- Use case Diagram اصلی سیستم ۲۱
۲-۵-۲-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی مدیر وب سایت ۲۲
۲-۵-۳-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی PChair 23
۲-۵-۴-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی Chair 24
۲-۵-۵-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی داوران ۲۵
۲-۵-۶-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی ارسال کننده مقاله ۲۶
۲-۶- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها ۲۷
۲-۶-۱- سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم ۲۹
۲-۶-۲- سناریوی Use Case ورود به سیستم ۳۵
۲-۶-۳- سناریوی Use Caseایجاد PChair 41
۲-۶-۴- سناریوی Use Caseمدیریت PChair 47
۲-۶-۵- سناریوی Use Caseایجاد Chair 53
۲-۶-۶- سناریوی Use Caseمدیریت Chair 60
۲-۶-۷- سناریوی Use Caseایجاد کنفرانس ۶۶
۲-۶-۸- سناریوی Use Caseاعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 72
۲-۶-۹- سناریوی Use Caseتایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۷۸
۲-۶-۱۰- سناریوی Use Caseارسال مقاله برای داوری ۸۴
۲-۶-۱۱- سناریوی Use Caseارسال مقاله ۹۰
۲-۶-۱۲- سناریوی Use Caseبررسی مقاله ۹۶
۲-۶-۱۳- سناریوی Use Caseثبت نمره مقاله ۱۰۱
۲-۶-۱۴- سناریوی Use Caseواریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۰۷
فصل سوم : نمودار Class 113
۳-۱- مقدمه ۱۱۴
۳- ۲- توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت مدیریت کنفرانس ۱۱۶
۳-۳-نمودار اصلی Class سیستم ۱۱۷
۳-۳-۱- جزئیات و نام هر کلاس ۱۱۸
۳-۳-۱-۱- کلاس کاربر ۱۱۸
۳-۳-۱-۲- کلاس مسئول اصلی وب سایت ۱۱۸
۳-۳-۱-۳- کلاس PChair 119
۳-۳-۱-۴- کلاس Chair 119
۳-۳-۱-۵- کلاس داور مقالات ۱۱۹
۳-۳-۱-۶- کلاس ارسال کننده مقاله ۱۲۰
۳-۳-۱-۷- کلاس کنفرانس ۱۲۰
۳-۳-۱-۸- کلاس موضوعات کنفرانس ۱۲۱
۳-۳-۱-۹- کلاس مقالات ۱۲۱
۳-۳-۱-۱۰- کلاس مقالات ارسالی Chair 122
۳-۳-۱-۱۱- کلاس نمره مقاله ها ۱۲۲

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۲- ۱- نمایش اکتور کاربر ۱۶
شکل۲- ۲- نمایش اکتور مسئول اصلی وب سایت ۱۶
شکل۲- ۳- نمایش اکتور PChair 17
شکل۲- ۴- نمایش اکتورChair 17
شکل۲- ۵- نمایش اکتور ارسال کننده مقاله ۱۷
شکل۲- ۶- نمایش اکتور داور مقالات ۱۷
شکل۲- ۷- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۸
شکل۲- ۸- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم ۲۱
شکل۲- ۹- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی مدیر وب سایت ۲۲
شکل۲- ۱۰- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی PChair 23
شکل۲- ۱۱- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی Chair 24
شکل۲- ۱۲- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی داوران ۲۵
شکل۲- ۱۳- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی ارسال کننده مقاله ۲۶

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۲- ۱- نمودار توالی ثبت نام در سیستم ۳۲
نمودار۲- ۲- نمودارهمکاری ثبت نام در سیستم ۳۳
نمودار۲- ۳- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم ۳۴
نمودار۲- ۴- نمودار حالت ثبت نام در سیستم ۳۵
نمودار۲- ۵- نمودار توالی ورود به سیستم ۳۸
نمودار۲- ۶- نمودار همکاری ورود به سیستم ۳۹
نمودار۲- ۷- نمودار فعالیت ورود به سیستم ۴۰
نمودار۲- ۸- نمودار حالت ورود به سیستم ۴۱
نمودار۲- ۹- نمودار توالی ایجاد PChair 44
نمودار۲- ۱۰- نمودار همکاری ایجاد PChair 45
نمودار۲- ۱۱- نمودار فعالیت ایجاد PChair 46
نمودار۲- ۱۲- نمودار حالت ایجاد PChair 47
نمودار۲- ۱۳- نمودار توالی مدیریتPChair 50
نمودار۲- ۱۴- نمودار همکاری مدیریتPChair 51
نمودار۲- ۱۵- نمودار فعالیت مدیریتPChair 52
نمودار۲- ۱۶- نمودار حالت مدیریتPChair 53
نمودار۲- ۱۷- نمودار توالی ایجاد Chair 57
نمودار۲- ۱۸- نمودار همکاری ایجاد Chair 58
نمودار۲- ۱۹- نمودار فعالیت ایجاد Chair 59
نمودار۲- ۲۰- نمودار حالت ایجاد Chair 60
نمودار۲- ۲۱- نمودار توالی مدیریتChair 63
نمودار۲- ۲۲- نمودار همکاری مدیریتChair 64
نمودار۲- ۲۳- نمودار فعالیت مدیریتChair 65
نمودار۲- ۲۴- نمودار حالت مدیریتChair 66
نمودار۲- ۲۵- نمودار توالی ایجاد کنفرانس ۶۹
نمودار۲- ۲۶- نمودار همکاری ایجاد کنفرانس ۷۰
نمودار۲- ۲۷- نمودار فعالیت ایجاد کنفرانس ۷۱
نمودار۲- ۲۸- نمودار حالت ایجاد کنفرانس ۷۲
نمودار۲- ۲۹- نمودار توالی اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 75
نمودار۲- ۳۰- نمودار همکاری اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 76
نمودار۲- ۳۱- نمودار فعالیت اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 77
نمودار۲- ۳۲- نمودار حالت اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 78
نمودار۲- ۳۳- نمودار توالی تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۱
نمودار۲- ۳۴- نمودار همکاری تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۲
نمودار۲- ۳۵- نمودار فعالیت تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۳
نمودار۲- ۳۶- نمودار حالت تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۴
نمودار۲- ۳۷- نمودار توالی ارسال مقاله برای داوری ۸۷
نمودار۲- ۳۸- نمودار همکاری ارسال مقاله برای داوری ۸۸
نمودار۲- ۳۹- نمودار فعالیت ارسال مقاله برای داوری ۸۹
نمودار۲- ۴۰- نمودار حالت ارسال مقاله برای داوری ۹۰
نمودار۲- ۴۱- نمودار توالی ارسال مقاله ۹۳
نمودار۲- ۴۲- نمودار همکاری ارسال مقاله ۹۴
نمودار۲- ۴۳- نمودار فعالیت ارسال مقاله ۹۵
نمودار۲- ۴۴- نمودار حالت ارسال مقاله ۹۶
نمودار۲- ۴۵- نمودار توالی بررسی مقاله ۹۸
نمودار۲- ۴۶- نمودار همکاری بررسی مقاله ۹۹
نمودار۲- ۴۷- نمودار فعالیت بررسی مقاله ۱۰۰
نمودار۲- ۴۸- نمودار حالت بررسی مقاله ۱۰۱
نمودار۲- ۴۹- نمودار توالی ثبت نمره مقاله ۱۰۴
نمودار۲- ۵۰- نمودار همکاری ثبت نمره مقاله ۱۰۵
نمودار۲- ۵۱- نمودار فعالیت ثبت نمره مقاله ۱۰۶
نمودار۲- ۵۲- نمودار حالت ثبت نمره مقاله ۱۰۷
نمودار۲- ۵۳- نمودار توالی واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۰
نمودار۲- ۵۴- نمودار همکاری واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۱
نمودار۲- ۵۵- نمودار فعالیت واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۲
نمودار۲- ۵۶- نمودار حالت واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۳

نمودار۳- ۱- نمودار اصلی Class سیستم ۱۱۸
نمودار۳- ۲- نمودار کلاس کاربر ۱۱۹
نمودار۳- ۳- نمودار کلاس مسئول اصلی وب سایت ۱۱۹
نمودار۳- ۴- نمودار کلاس PChair 120
نمودار۳- ۵- نمودار کلاس Chair 120
نمودار۳- ۶- نمودار کلاس داور مقالات ۱۲۰
نمودار۳- ۷- نمودار کلاس ارسال کننده مقاله ۱۲۱
نمودار۳- ۸- نمودار کلاس کنفرانس ۱۲۱
نمودار۳- ۹- نمودار کلاس موضوعات کنفرانس ۱۲۲
نمودار۳- ۱۰- نمودار کلاس مقالات ۱۲۲
نمودار۳- ۱۱- نمودار کلاس مقالات ارسالی Chair 123
نمودار۳- ۱۲- نمودار کلاس نمره مقاله ها ۱۲۳

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲- ۱- جدول اصلی سناریو ۲۹
جدول ۲- ۲- جدول سناریوی ثبت نام در سیستم ۳۱
جدول ۲- ۳ – جدول سناریوی ورود به سیستم ۳۷
جدول ۲- ۴- جدول سناریوی ایجاد PChair 43
جدول ۲- ۵- جدول سناریوی مدیریت PChair 49
جدول ۲- ۶- جدول سناریوی ایجاد Chair 55
جدول ۲- ۷- جدول سناریوی مدیریت Chair 62
جدول ۲- ۸- جدول سناریوی ایجاد کنفرانس ۶۸
جدول ۲- ۹- جدول سناریوی اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 74
جدول ۲- ۱۰- جدول سناریوی تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۰
جدول ۲- ۱۱- جدول سناریوی ارسال مقاله برای داوری ۸۶
جدول ۲- ۱۲- جدول سناریوی ارسال مقاله ۹۲
جدول ۲- ۱۳- جدول سناریوی بررسی مقاله ۹۷
جدول ۲- ۱۴- جدول سناریوی ثبت نمره مقاله ۱۰۳
جدول ۲- ۱۵- جدول سناریوی ثبت نمره مقاله ۱۰۹

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات ۱۲۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله ۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله ۸۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول: چشم انداز پروژه (Vision) 9
۱-۱- مقدمه ۱۰
۱-۲- Vision چیست ۱۰
۱-۳- موضوع پروژه ۱۰
۱-۴- اهداف پروژه ۱۱
۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۱
۱-۶- ذینفعان پروژه ۱۱
۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۲
۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۱۳
۱-۹- زبان برنامه نویسی ۱۳
۱-۱۰- پایگاه داده ۱۳
۱-۱۱- روش تحلیل سیستم ۱۴
۱-۱۲- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۴
۱-۱۳- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۴
فصل دوم : بررسی روند کار در بازی مار و پله ۱۵
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲- بررسی Actor های فیزیکی بازی مار وپله و شرح هر یک از آنها ۱۶
۲-۳-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۷
۴-۴- بررسی Use case های فیزیکی بازی مار و پله ۱۸
۲-۵- Use Case Diagram های فیزیکی مار و پله ۱۹
۲-۵-۱- Use case Diagram اصلی سیستم ۱۹
۲-۵-۲- Use case Diagram بخش کاربر ۲۰
۲-۵-۳- Use case Diagram بخش ماژول برنامه ۲۱
۲-۶- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها ۲۲
۲-۶-۱- سناریوی Use Case درخواست شروع بازی ۲۴
۲-۶-۲- سناریوی Use Case انداختن تاس ۲۸
۲-۶-۳- سناریوی Use Case آوردن امتیاز ۶ جهت شروع بازی ۳۲
۲-۶-۴- سناریوی Use Case انجام حرکت های مهره ۳۶
۲-۶-۵- سناریوی Use Case مرتب سازی صفحه بازی برای شروع ۴۰
۲-۶-۶- سناریوی Use Case بررسی عدد تاس برای شروع ۴۴
۲-۶-۷- سناریوی Use Case انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده ۴۸
۲-۶-۸- سناریوی Use Case بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره ۵۲
فصل سوم : بررسی کدهای برنامه و توضیحات کدها ۵۶
۳-۱- فرم اصلی (Form1 ) 57
فصل چهارم : بررسی زبان برنامه نویسی ۷۲
۴-۱- مقدمه ۷۳
۴-۲- اهداف طراحی زبان ۷۴
۴-۳- تاریخچه ۷۵
۴-۴- ویژگی‌ها ۷۵
۴-۵- سیستم یکپارچه شده ۷۷
۴-۶- انواع داده ۷۷
Boxing و EnBoxing 78
۴-۷- ویژگی‌های جدید در C# 79
کلاسهای partial 79
Genericها ۷۹
کلاس های static 80
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع ۸۰
Delegateهای ناشناس ۸۰
Delegate covariance and contravariance 81
نوع داده Nullable 81
منابع و مآخذ ۸۳

فهرست شکل ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفحه
شکل ۲- ۱- نمایش اکتور برنامه ۱۶
شکل ۲- ۲- نمایش ماژول اجرای برنامه ۱۶
شکل ۲- ۳- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۷
شکل ۲- ۴- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم ۱۹
شکل ۲- ۵- نمایش Use case Diagram بخش کاربر ۲۰
شکل ۲- ۶- نمایش Use case Diagram بخش ماژول برنامه ۲۱
شکل ۳- ۱- نمایش فرم اصلی برنامه………………………………………………………………………..۵۷

فهرست نمودار ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفحه
نمودار۲- ۱- نمودار توالی درخواست شروع بازی ۲۵
نمودار۲- ۲- نمودار همکاری درخواست شروع بازی ۲۶
نمودار۲- ۳- نمودار فعالیت درخواست شروع بازی ۲۷
نمودار۲- ۴- نمودار توالی انداختن تاس ۲۹
نمودار۲- ۵- نمودار همکاری انداختن تاس ۳۰
نمودار۲- ۶- نمودار فعالیت انداختن تاس ۳۱
نمودار۲- ۷- نمودار توالی آوردن امتیاز ۶ جهت شروع بازی ۳۳
نمودار۲- ۸- نمودار همکاری آوردن امتیاز ۶ جهت شروع بازی ۳۴
نمودار۲- ۹- نمودار فعالیت آوردن امتیاز ۶ جهت شروع بازی ۳۵
نمودار۲- ۱۰- نمودار توالی انجام حرکت های مهره ۳۷
نمودار۲- ۱۱- نمودار همکاری انجام حرکت های مهره ۳۸
نمودار۲- ۱۲- نمودار فعالیت انجام حرکت های مهره ۳۹
نمودار۲- ۱۳- نمودار توالی مرتب سازی صفحه بازی برای شروع ۴۱
نمودار۲- ۱۴- نمودار همکاری مرتب سازی صفحه بازی برای شروع ۴۲
نمودار۲- ۱۵- نمودار فعالیت مرتب سازی صفحه بازی برای شروع ۴۳
نمودار۲- ۱۶- نمودار توالی بررسی عدد تاس برای شروع ۴۵
نمودار۲- ۱۷- نمودار همکاری بررسی عدد تاس برای شروع ۴۶
نمودار۲- ۱۸- نمودار فعالیت بررسی عدد تاس برای شروع ۴۷
نمودار۲- ۱۹- نمودار توالی انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده ۴۹
نمودار۲- ۲۰- نمودار همکاری انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده ۵۰
نمودار۲- ۲۱- نمودار فعالیت انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده ۵۱
نمودار۲- ۲۲- نمودار توالی بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره ۵۳
نمودار۲- ۲۳- نمودار همکاری بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره ۵۴
نمودار۲- ۲۴- نمودار فعالیت بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره ۵۵

فهرست جدول ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفحه
جدول ۲- ۱- جدول اصلی سناریو ۲۳
جدول ۲- ۲- جدول سناریوی Use Case درخواست شروع بازی ۲۴
جدول ۲- ۳- جدول سناریوی Use Case انداختن تاس ۲۸
جدول ۲- ۴- جدول سناریوی Use Case آوردن امتیاز ۶ جهت شروع بازی ۳۲
جدول ۲- ۵- جدول سناریوی Use Case انجام حرکت های مهره ۳۶
جدول ۲- ۶- جدول سناریوی Use Case مرتب سازی صفحه بازی برای شروع ۴۰
جدول ۲- ۷- جدول سناریوی Use Case بررسی عدد تاس برای شروع ۴۴
جدول ۲- ۸- جدول سناریوی Use Case انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده ۴۸
جدول ۲- ۹- جدول سناریوی Use Case بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره ۵۲

هدف از پیاده سازی ، سیستمی است که با آن بتوان بازی مار و پله را انجام داد.
در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)

پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله ۸۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ۳۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ۳۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

 

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ۴
بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی ۴
رییس دفتر خانه : ۴
قسمت ثبت تقاضاها : ۴
ثبت کامپیوتری : ۵
ثبت دستی : ۵
قسمت تکمیل مدارک : ۵
قسمت پرونده سازی : ۵
قسمت ثبت پرونده : ۵
قسمت بایگانی : ۶
چارت سازمانی دفتر خانه اسناد رسمی ۷
نمودارهای DFD فیزیکی ۸
شناسایی موجودیت ها ۱۵
فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی ۱۷
فرم جریان داده ۱۷
فرم ۱ (ارائه مدارک) ۱۷
فرم جریان داده ۱۸
فرم ۲ (دریافت گواهی امضا) ۱۸
فرم ذخیره داده ۱۸
فرم ذخیره داده ۱ (مبلغ دریافتی) ۱۸
فرم ذخیره داده ۲ (پرونده) ۱۹
DFDهای منطقی ۲۰
ماتریس ارتباط بین موجودیت ها ۲۳
فرهنگ داده ها (DATA DICTIONARY) 24
جدول tblCustomer (مشتری) ۲۴
جدول tblAmoun (دریافت مبلغ) ۲۵
جدول tblGavahiEmza (گواهی امضا) ۲۶
جدول tblMadarek (مدارک) ۲۷
جدول tblSanad (سند) ۲۸
جدول tblFile (پرونده) ۲۹
جدول tblEstelam (استعلام) ۳۰
جدول tblPersonnel (پرسنل) ۳۱
نمودار ER منطقی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی ۳۲
نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی ۳۳
شرح پردازش ها ۳۴

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی
دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با مردم و اموال انها سروکار دارد.

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی
۱) یک دفتر خانه را می توان به قسمت های مختلفی تقسیم کرد که در این قسمت به این موارد اشاره کرده و هر کدام را به طور مختصر شرح می دهیم :

۱- رییس دفتر خانه
۲- قسمت ثبت تقاضاها
۳- قسمت تکمیل مدارک
۴- قسمت پرونده سازی برای متقاضی
۵- قسمت ثبت پرونده
۶- قسمت بایگانی

رییس دفتر خانه :
رییس یک دفتر خانه در واقع کسی است که بر کار تمام کارمندان نظارت دارد و روابط بین انها را بر قرار می سازد.
رییس دفترخانه همیشه کارهای اصلی را انجام می دهد که از جمله کارهای او می توان به امضای اخر ان ثبت یا سند متقاضی اشاره کرد که هم در اول و هم در اخر پرونده صورت می گیرد.

قسمت ثبت تقاضاها :

وظیفه کارمندان در این قسمت این است که تقاضای متقاضیان را که یکی ازهمان مواردی است که قبلا گفته شده ثبت کنند تا به مرحله بعد نزدیکتر شود این عمل ثبت کردن که در هر صورتی توسط کارمندان صورت میگیرد به دو نوع تقسیم می شود که بستگی به پیشرفتگی و به روز بودن ان دفترخانه دارد که این دو قسمت عبارتند از :
۱) ثبت کامپیوتری
۲) ثبت دستی

ثبت کامپیوتری :
تقاضا در این نوع سبک از طریق کارمندان به وسیله کامپیوتر صورت میگرد و این روش دارای سرعت بالا و هزینه کمتری میباشد و کارمندان راحت تر عمل ثبت را انجام می دهند.

ثبت دستی :
این روش هم به همان صورت توسط کارمندان صورت می گیرد با این تفاوت که دیگراز کامپیوتر استفاده نمی شود و ثبت در دفترهای بزرگ و مخصوص ثبت صورت می گیرد و این روشی است که بسیار کند است و مدت زمان زیادی برای این کار باید صرف شود.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ۳۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین ۹۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

مقدمه ۷
هدف سیستم جاری ۷
زبان تحلیل سیستم ۷
تاریخچة UML 8
ویژگیهای UML 10
فصل اول: USE CASE DIAGRAMS 13
۱-۱- Use case چیست؟ ۱۵
۱-۲- Actor چیست؟ ۱۵
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟ ۱۶
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۱۶
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم ۱۶
۱-۵-۱- Actor کاربر ۱۸
۱-۵-۲- Actor مدیر وب سایت ۱۸
۱-۵-۳- Actor بازدید کننده ۱۹
۱-۶ : شناسائی Use Case ها ۲۱
۱-۶-۲-Sing In Use Case 23
۱-۶-۳- Add News Group Use Case 24
۱-۶-۴- Add khatere Use Case 25
۱-۶-۵-Voting Use Case 26
۱-۶-۶- Management Voting Use Case 27
۱-۶-۷- Sending File Use Case 28
۱-۶-۸- News Editing Use Case 29
۱-۶-۹- Edite Profile Use Case 30
۱-۶-۱۰Accept News Use Case – 31
۱-۶-۱۱- Users PermissionUse Case 32
۱-۶-۱۲- Add Private Users Use Case 33
۱-۶-۱۳- Maim Use Case 34
فصل دوم: SEQUENCE DIAGRAMS 35
۲-۱- نمودار توالی (Sequence Diagram) 36
۲-۲- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 37
۲-۲-۱- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید ۳۸
۲-۲-۲- نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر ۳۹
۲-۲-۳- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید ۴۰
۲-۲-۴- نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال خاطره ۴۱
۲-۲-۵- نمودار توالی مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران ۴۴
۲-۲-۶- نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال نظرکاربر ۴۵
۲-۲-۷- نمودار توالی مربوط به عملیات مدیریت نظرات ۴۷
۲-۲-۸- نمودار توالی مربوط به ارسال فایل کاربر ۴۸
۲-۲-۹- نمودار توالی مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی ۵۰
۲-۲-۱۰- نمودار توالی مربوط به تایید نوشته های اعضا ۵۳
۲-۲-۱۱- نمودار توالی مربوط به ویرایش نوشته ۵۴
فصل سوم: رسم نمودارهای همکاری ۵۸
۳-۱: نمودارهمکاری مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید ۵۹
۳-۲: نمودار همکاری مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر ۵۹
۳-۳ : نمودار همکاری مربوط به عملیات ایجاد گروه عنوان جدید ۶۰
۳-۴ : نمودار همکاری مربوط به عملیات ثبت خاطره ها ۶۱
۳-۵ : نمودارهمکاری مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران ۶۲
۳-۶: نمودار همکاری مربوط به ارسال نظر ۶۳
۳-۷ : نمودارهمکاری مربوط به عملیات مدیریت نظرات ۶۴
۳-۸ : نمودار همکاری مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر ۶۵
۳-۹: نمودار همکاری مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی ۶۶
۳-۱۰: نمودارهمکاری مربوط به تایید نوشته های اعضا ۶۷
۳-۱۱: نمودارهمکاری مربوط به ویرایش نوشته ۶۸
۳-۱۲: نمودار همکاری مربوط به ویرایش مشخصات ۶۹
فصل چهارم: ACTIVITY DIAGRAMS 70
۴-۱- نمودارفعالیت مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید ۷۱
۴-۲- نمودار فعالیت مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر ۷۲
۴-۳-نمودارفعالیت مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید ۷۳
۴-۴-نمودار فعالیت مربوط به عملیات درج خاطره ها ۷۴
۴-۵-نمودارفعالیت مربوط به عملیات خروج ۷۶
۴-۶- نمودار فعالیت مربوط به ارسال نظر ۷۷
۴-۷-نمودارفعالیت مربوط به عملیات مدیریت نظرات ۷۸
۴-۸-نمودار فعالیت مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر ۷۹
۴-۹- نمودار فعالیت مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی ۸۰
۴-۱۰-نمودارفعالیت مربوط به تایید نوشته های اعضا ۸۲
۴-۱۱- نمودار فعالیت مربوط به ویرایش مشخصات ۸۳
فصل پنجم: ER DIAGRAM 84
۵-۱- مدلسازی معنایی ۸۵
۵-۱-۱-سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 85
۵-۱-۲-سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت ۸۵
۵-۲-نمودار ER سیستم خبری الکترونیکی دفترچه خاطرات ۸۶
فصل ششم : طراحی پایگاه داده ۸۷
۶-۱: کاربران(Users) 88
۶-۲ :نوع کا ربران(UserTypes) 88
۶-۳ :نظر سنجی(Votes) 89
۶-۴ :خاطره(tblKhaterat) 89
۶-۵: تعدادا بازدید(VisitCounts) 90
۶-۶ :فایل های ضمیمه(tblMusics) 90
۶-۷ :گروه خاطره(NewsGroups) 90
۶-۸ : لینک های اصلی(MainLinks) 91
۶-۹ :خاطرات خصوصی(tblKhateratPrivate) 91
۶-۱۰: نوع خاطره ۹۱
۶- :۱۱ ارتباط جداول ۹۲
منابع ۹۳
کتابها ۹۳
وب سایتها ۹۳

چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند.
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود.
در سیستم جاری (سیستم الکترونیکی دفترچه خاطرات ) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مقدمه
هدف سیستم جاری
هدف از این پروژه مهندسی نرم افزار ، تحلیل وب سایتی است که با آن بتوان خاطرات شخصی را در فضای وب در معرض دید کاربران قرار داد. این سیستم باید به گونه ای باشد که بتوان با آن عملیات عضو گیری را نیز انجام داد. البته برای اعضا یک سری امکانات نیز در نظر گرفته شده است که افراد غیر عضو از آنها نمی توانند استفاده نمایند.

پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین ۹۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها ۱۰۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها ۱۰۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول : چشم انداز پروژه (VISION) 10
۱-۱- مقدمه ۱۱
۱-۲- VISION چیست ۱۱
۱-۳- موضوع پروژه ۱۱
۱-۴- اهداف پروژه ۱۲
۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۲
۱-۶- ذینفعان پروژه ۱۳
۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۳
۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۱۴
۱-۹- زبان برنامه نویسی ۱۴
۱-۱۰- پایگاه داده ۱۵
۱-۱۱- روش تحلیل سیستم ۱۵
۱-۱۲- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۵
۱-۱۳- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۵
فصل دوم : بررسی روند کار در یک وب سایت همایش و سمینار ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
۲-۲- بررسی ACTOR های فیزیکی وب سایت همایش و سمینار و شرح هر یک از آنها ۱۸
۲-۳-رابطه ی GENERALIZATION بین اکتور های سیستم ۱۹
۲-۵- USE CASE DIAGRAM های فیزیکی وب سایت سمینار ۲۲
۲-۵-۱- USE CASE DIAGRAM اصلی سیستم ۲۲
۲-۵-۲-USE CASE DIAGRAM مربوط به بخش مدیریت ۲۳
۲-۵-۳-USE CASE DIAGRAM مربوط به بخش کاربران ۲۴
۲-۶- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها ۲۵
۲-۶-۱- سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم ۲۷
۲-۶-۲- سناریوی Use Case ورود به سیستم ۳۲
۲-۶-۳- سناریوی Use Case ویرایش مشخصات کاربری ۳۷
۲-۶-۴- سناریوی Use Caseایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۲
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۵
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۶
۲-۶-۵- سناریوی Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید ۴۷
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) ایجاد همایش و سمینار جدید ۴۹
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ایجاد همایش و سمینار جدید ۵۰
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ایجاد همایش و سمینار جدید ۵۱
۲-۶-۶- سناریوی Use Caseویرایش همایش و سمینار ۵۲
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) ویرایش همایش و سمینار ۵۴
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ویرایش همایش و سمینار ۵۵
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ویرایش همایش و سمینار ۵۶
۲-۶-۷- سناریوی Use Caseجستجوی همایش و سمینارها ۵۷
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) جستجوی همایش و سمینارها ۵۹
۲-۶-۸- سناریوی Use Case ثبت نام در همایش ۶۲
۲-۶-۹- سناریوی Use Case درخواست برگزاری همایش یا سمینار ۶۷
۲-۶-۱۰- سناریوی Use Case پرداخت وجه همایش یا سمینار ۷۲
۲-۶-۱۱- سناریوی Use Caseمدیریت کاربران ۷۷
۲-۶-۱۲- سناریوی Use Case بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران ۸۲
۲-۶-۱۳- سناریوی Use Case مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار ۸۸
۳-۱- مقدمه ۹۵
۳- ۲- توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت همایش و سمینار ۹۷
۳-۳-نمودار اصلی CLASS سیستم ۹۸
۳-۴-جزئیات و نام هر کلاس ۹۹
۳-۴-۱-کلاس کاربر ۹۹
۳-۴-۲-کلاس مدیر ۹۹
۳-۴-۳-کلاس بازدیدکننده ۱۰۰
۳-۴-۴-کلاس گروه همایش ۱۰۰
۳-۴-۵-کلاس همایش ۱۰۱
۳-۴-۶-کلاس درخواست های همایش ۱۰۱
۳-۴-۷-کلاس ثبت نام در همایش ۱۰۲
۳-۴-۸-کلاس پرداختی های کاربران ۱۰۳
منابع ۱۰۴

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۲ – ۱- نمایش اکتور کاربر ۱۹
شکل۲ – ۲- نمایش اکتورمدیر وب سایت ۱۹
شکل۲ – ۳- مایش اکتور بازدیدکننده ۲۰
شکل۲ – ۴- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۲۰
شکل۲ – ۵- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم ۲۳
شکل۲ – ۶- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت ۲۴
شکل۲ – ۷ – نمایش Use case Diagram مربوط به بخش کاربران ۲۵

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار۲- ۱- نمودار توالی ثبت نام در سیستم ۲۹
نمودار۲- ۲- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم ۳۰
نمودار۲- ۳- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم ۳۱
نمودار۲- ۴- نمودار توالی ورود به سیستم ۳۴
نمودار۲- ۵- نمودار همکاری ورود به سیستم ۳۵
نمودار۲- ۶- نمودار فعالیت ورود به سیستم ۳۶
نمودار۲- ۷- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری ۳۹
نمودار۲- ۸- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری ۴۰
نمودار۲- ۹- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات کاربری ۴۱
نمودار۲- ۱۰- نمودار توالی ایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۴
نمودار۲- ۱۱- نمودار همکاری ایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۵
نمودار۲- ۱۲- نمودار فعالیت ایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۶
نمودار۲- ۱۳- نمودار توالی ایجاد همایش و سمینار جدید ۴۹
نمودار۲- ۱۴- نمودار همکاری ایجاد همایش و سمینار جدید ۵۰
نمودار۲- ۱۵- نمودار فعالیت ایجاد همایش و سمینار جدید ۵۱
نمودار۲- ۱۶- نمودار توالی ویرایش همایش و سمینار ۵۴
نمودار۲- ۱۷- نمودار همکاری ویرایش همایش و سمینار ۵۵
نمودار۲- ۱۸- نمودار فعالیت ویرایش همایش و سمینار ۵۶
نمودار۲- ۱۹- نمودار توالی جستجوی همایش و سمینارها ۵۹
نمودار۲- ۲۰- نمودار همکاری جستجوی همایش و سمینارها ۶۰
نمودار۲- ۲۱- نمودار فعالیت جستجوی همایش و سمینارها ۶۱
نمودار۲- ۲۲- نمودار توالی ثبت نام در همایش ۶۴
نمودار۲- ۲۳- نمودار همکاری ثبت نام در همایش ۶۵
نمودار۲- ۲۴- نمودار فعالیت ثبت نام در همایش ۶۶
نمودار۲- ۲۵- نمودار توالی درخواست برگزاری همایش یا سمینار ۶۹
نمودار۲- ۲۶- نمودار همکاری درخواست برگزاری همایش یا سمینار ۷۰
نمودار۲- ۲۷- نمودار فعالیت درخواست برگزاری همایش یا سمینار ۷۱
نمودار۲- ۲۸- نمودار توالی پرداخت وجه همایش یا سمینار ۷۴
نمودار۲- ۲۹- نمودار همکاری پرداخت وجه همایش یا سمینار ۷۵
نمودار۲- ۳۰- نمودار فعالیت پرداخت وجه همایش یا سمینار ۷۶
نمودار۲- ۳۱- نمودار توالی مدیریت کاربران ۷۹
نمودار۲- ۳۲- نمودار همکاری مدیریت کاربران ۸۰
نمودار۲- ۳۳- نمودار فعالیت مدیریت کاربران ۸۱
نمودار۲- ۳۴- نمودار توالی بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران ۸۴
نمودار۲- ۳۵- نمودار همکاری بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران ۸۶
نمودار۲- ۳۶- نمودار فعالیت بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران ۸۷
نمودار۲- ۳۷- نمودار توالی مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار ۹۰
نمودار۲- ۳۸- نمودار همکاری مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار ۹۲
نمودار۲- ۳۹- نمودار فعالیت مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار ۹۳

نمودار۳- ۱- نمودار اصلی Class سیستم ۹۸
نمودار۳- ۲- نمودار کلاس کاربر ۹۹
نمودار۳- ۳- نمودار کلاس مدیر ۹۹
نمودار۳- ۴- نمودار کلاس بازدیدکننده ۱۰۰
نمودار۳- ۵- نمودار کلاس گروه همایش ۱۰۰
نمودار۳- ۶ – نمودار کلاس همایش ۱۰۱
نمودار۳- ۷- نمودار کلاس درخواست های همایش ۱۰۱
نمودار۳- ۸- نمودار کلاس ثبت نام در همایش ۱۰۲
نمودار۳- ۹- نمودار کلاس پرداختی های کاربران ۱۰۳

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲- ۱- جدول اصلی سناریو ۲۶
جدول ۲- ۲- جدول سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم ۲۸
جدول ۲- ۳- جدول سناریوی Use Case ورود به سیستم ۳۳
جدول ۲- ۴- جدول سناریوی Use Case ویرایش مشخصات کاربری ۳۸
جدول ۲- ۵- جدول سناریوی Use Caseایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۳
جدول ۲- ۶- جدول سناریوی Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید ۴۸
جدول ۲- ۷- جدول سناریوی Use Caseویرایش همایش و سمینار ۵۳
جدول ۲- ۸- جدول سناریوی Use Case جستجوی همایش و سمینار ها ۵۸
جدول ۲- ۹- جدول سناریوی Use Case ثبت نام در همایش ۶۳
جدول ۲- ۱۰- جدول سناریوی Use Case درخواست برگزاری همایش یا سمینار ۶۸
جدول ۲- ۱۱- جدول سناریوی Use Case پرداخت وجه همایش یا سمینار ۷۳
جدول ۲- ۱۲- جدول سناریوی Use Case مدیریت کاربران ۷۸
جدول ۲- ۱۳- جدول سناریوی Use Case بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران ۸۳
جدول ۲- ۱۴- جدول سناریوی Use Case مدیریت درخواست های شرکت در سمینار و همایش ۸۹

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها ۱۰۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

1 2 3 10